СОФТУЕР ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ

MACS AGRO

МАКС Агро е интегрирана бизнес информационна система за управление на бизнеса от клас ERP. Софтуерната система е създадена да отговаря изцяло на специфичните нужди на българския агробизнес.
За да създадем МАКС Агро, ние приложихме нашия вече 20 годишен опит в разработката на софтуер. Чрез МАКС Агро, Вие постигате максимална ефективност, като обхващате следните дейности - очертаване и комасация; арендни договори; механизация и автопарк; доставки (склад); продажби; финанси и счетоводство; оперативно планиране; стратегическо планиране; управление на персонала; ТРЗ.

MACS Agro

 • I. ОЧЕРТАВАНЕ И КОМАСАЦИЯ

  • Очертаване на земеделски блокове върху подложка от КВС и сателитни снимки;
  • Предварително изготвяне на необходимите файловете за очертаване по ИСАК;
  • Изготвяне на Комасационни споразумения и Карта на разпределението;
  • История на блока – обработки и засети култури;
  • Трансформиране на географски координати между различни координатни системи (WGS 84, 1950, 1970, и 2005);
  • Импорт на информация от различни файлове - .ZEM, .CAD, .SHP, .GPX, .KML, .TXT, .CSV .XLS;
  Повече информация за Агро Офис КАРТИ
 • II. АРЕНДНИ ДОГОВОРИ

  • Пълна информация за имоти, собственици и сключени договори;
  • Правила за изчисляване на рента според - землище, вид договор, категория земя и др.;
  • Изплащане на рента в пари, натура или комбинирано;
  • Автоматизирано изготвяне на справки-декларазии към ОД "Земеделие" и НАП:
  • Анкетна карта;
  • Декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ - за собствена и наета земя;
  • Декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ - за изплатена рента.
  Повече информация за АГРО ОФИС Договори
 • III. МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОПАРК

  • GPS карти и справки за извършена работа:
  • Почвообработка;
  • Сеитба;
  • Пръскане и торене;
  • Жътва.
  • Собствена бензиностанция:
  • Отчитане на зареденото гориво от електронните горивоколонки;
  • Контрол на зареждането с чип-карти.
  • GPS следене;
  • Горива и масла;
  • Сервизни интервали;
  • Ремонти;
  • Данъци, лизинги;
  • Винетки;
  • Напомняне;
  • GPS навигация на машини;
  • Текущи метеорологични условия;
  • Прогнози за времето;
  • Прикачване на снимки.
  Повече информация за АГРО ФЛОТ
 • IV. ДОСТАВКИ (СКЛАД)

  • Торове;
  • Препарати;
  • Семена;
  • Горива и масла.
  Повече за модул „Склад”
 • V. ПРОДАЖБИ (ФАКТУРИРАНЕ)

  • На продукция;
  • На услуги.
  Повече за модул „Продажби”

 • VI. СЧЕТОВОДСТВО

  • Финансово-счетоводна дейност;
  • Годишни отчети;
  • Материални запаси;
  • Пласмент;
  • Себестойност;
  • ДДС;
  • Дълготрайни активи;
  • Каса / банка;
  • Разчети;
  •  Автоматични операции.
  Повече за модул „Счетоводство”

 • VII. ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ

  • Сеитбооборот;
  • Планиране на доставки на база планирани обработки и дозировки;
  • Бюджетиране;
  • План-график по:
  • Физически блокове;
  • Обработки;
  • Машини;
  • Механизатори.
  • Дозиране и рецепти:
  • Рецепти за смесване на препарати;
  • Дозиране на торове, препарати и семена;
  • Справки и карти за извършено пръскане / торене.
 • VIII. СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

  • Бюджетиране;
  • Управленски справки;
  • Финансов анализ;
  • Многогодишни справки;
  • Осредняване на добиви;
  • Изключване на извънредни години.
  Повече за модул „Управление”
 • IX. УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

  Ефективното управление на персонала е сред причините за цялостния успех на фирмата. Възможностите на софтуера обхващат:
  • Подбор на персонал – управление на процеса на on-line кандидатстване, събиране на автобиографии, провеждане на интервюта и тестове;
  • Документация, свързана с назначаване – трудови договори, длъжностни характеристики, копия от дипломи и др.;
  • Оценяване представянето на служителите – атестации, таргети, бонуси, санкции и др.;
  • Развитие на служителите – повишения, преназначавания, обучения и др.;
  • Информация за отсъствия – отпуски, болнични, командировки;
  • Следене на зачислените материали и оборудване на служителите.

 • X. ТРУД (ТРЗ)

  • Заплати;
  • Осигуровки;
  • Болнични;
  • Отпуски;
  • Отчети към НАП.