Софтуер за бензиностанция

Модул „Бензиностанция“ представлява цялостна система за отчитане и контрол на зареждането на горива от електронни горивоколонки.

Начин на работа

По подразбиране всички горивоколонки са в режим готовност, но са заключени и от тях не може да се зарежда гориво. За да се отключи дадена колонка, е необходимо шофьорът да идентифицира себе си и автомобила като доближи своята чип-карта и тази на автомобила до съответния четец. След като картите бъдат разчетени, ако те са валидни, е възможно да бъде заредено гориво. След поставяне обратно на пистолета, се отпечатва разписка за зареденото гориво, колонката автоматично се заключва и е готова за следващо зареждане.

 • Възможности и предимства на модул „Бензиностанция”:

  Не е необходим оператор на бензиностанцията на постоянно работно време, тъй като всички дейности се извършват автоматично. С това отпада и необходимостта от разходи за обучение; » Зареденото горивото може да се следи по шофьори и автомобили. Не се изисква обвързване на шофьор с точно определен автомобил, което позволява даден шофьор да работи с множество автомобили; » За автомобилите може да бъде зададен лимит за зареждане; » Извеждат се справки с данни за дата и час, шофьор, автомобил (регистрационен номер и марка), вид и количество гориво, номер на горивоколонка и пистолет, лимит и разлика. Възможно е филтриране или сортиране на данните по всеки показател; « Разписките за заредено гориво се отпечатват на матричен принтер, а списъкът на всички зареждания и на лазерен; » Неограничен брой горивоколонки; » До 16 пистолета на една горивоколонка; » Едновременно зареждане от няколко горивоколонки; » Неограничен брой горива; Не е необходимо да се закупуват нови карти при смяна на шофьор/автомобил – може да се продължи да се използва същия номер карта, като тя се зачисли на нов шофьор/автомобил, а историята за предходните зареждания се запазва. • Чип-карти

  Системата работи с безконтактни чип-карти и четци за тях. При първоначалното й внедряване се създава номенклатура на автомобилите и на шофьорите. Всеки шофьор и автомобил се обвързват с конкретна чип-карта. За всяка карта могат да се настроят неограничен брой счетоводни записи за изписване на гориво, които могат да се експортират към счетоводния модул на MACS или към външен счетоводен продукт. Това позволява следене на зареденото гориво по определени разходни центрове (например фирми или в рамките на фирмата – по транспортни звена, строителни бригади, обекти и т.н.) • Защита

  В системата са вградени множество защитни механизми за гарантиране на надеждна и безотказна работа: При липса на връзка с компютъра, колонката автоматично се заключва; Данните за зареждането се записват в реално време, но при спиране на електричеството или друга авария информацията за зареденото до съответния момент гориво не се губи; При изтичане на определен период от време след приключване на зареждането, колонката автоматично се заключва и данните се записват. Това се прави в случай че шофьорът забрави или закъснее да върне пистолета или датчикът за върнат пистолет на колонката не сработи; Съществува възможност за спиране достъпа до бензиностанцията на шофьор или автомобил посредством смяна на статуса на съответната чип-карта от „разрешена” на „невалидна”. • Партньори

  Партньори на МикроАкаунт за оборудването и поддръжката при работа с модул „Бензиностанция” са: » Крус Електроник ООД – за осигуряване на безконтактни чип карти и четци за тях за идентифициране на зареждащ шофьор и автомобил; » Петрол Техника ЕООД – за обезпечаване монтажа и поддръжката на електронното оборудване на горивоколонките.