Софтуер за продажби

Модул „Продажби” от интегрирана информационна система МАКС на фирма МикроАкаунт обхваща процесите по офериране, приемане на заявки от клиенти и от вътрешни складове, експедиция, фактуриране и рекламации. Развиван и усъвършенстван вече повече от 20 години, продуктът се използва успешно във фирми от сферата на търговията на едро и дребно, производството, транспорта, строителството, морския бизнес, земеделието, туризма и други.

Софтуерът може да работи като интегриран модул в цялостна бизнес информационна система или като самостоятелно приложение.

 Основни функции:

 • Неограничен брой складове (вкл. географски отдалечени, виртуални);
 • Възможност един склад да работи с няколко фирми;
 • Неограничен брой номенклатури и артикули, мерни единици, валути;
 • Поддръжка на системата за електронен обмен на документи „EDI“ (Electronic Data Interchange);
 • Трансформиране на документи от един вид в друг без повторно въвеждане на информация – например Заявка в Стокова разписка, Стокова разписка във фактура и др.;
 • Възможност за автоматично актуализиране на складовите наличности и цените на стоките на уеб-сайта на клиента;
 • Предупреждение / забрана за продажба на клиенти с превишени лимити;
 • Автоматично генериране на счетоводни записи от документи за продажба;
 • Прикачване на файл към артикул (снимка, техн. спецификация или др.);
 • Наименование и характеристики на артикула на чужд език;
 • Във връзка с ISO 9001, се поддържат данни за сертификат за качество / документ за съответствие/произход; Отпечатва се документ при продажба;
 • Права и обратна проследимост по партиди;
 • Експорт към MS Excel, Word, текстов файл;
 • Свързване с касов апарат, електронна везна, баркод четци и принтери;
 • Работа в локална мрежа или през Интернет;
 • Различни нива на достъп на потребителите на системата;
 • Офериране

  » Оферта; » Проформа.

  МАКС дава възможност да се издават непотвърдени документи за продажба на стоки и услуги към български и чуждестранни лица. Документът се запазва до неговото потвърждение, след което без повторно въвеждане на информация, може да премине към следващия етап на продажбата. • Приемане на заявки

  » Заявка / поръчка от клиент; » Частично експедиране на заявено количество; » Заявка / поръчка от вътрешен (търговски) склад. » Справка за процентно изпълнение на заявки. • Експедиция

  » Експедиционна бележка / стокова разписка; » Протокол за вътрешно преместване. » Приемо-предавателен протокол.

  Експедиционните бележки изписват автоматично стоките от склада, като едновременно с това формират вземане от клиента. Вземането може да бъде покрито чрез плащане в брой в момента на продажбата, което формира автоматично касов документ. Заедно с експедиционната може да се разпечата и приемо-предавателен протокол, който да бъде разписан от двете страни по сделката. • Фактуриране

  » Фактуриране за продукти и услуги; » Фактуриране с различна облагаема данъчна основа – например при продажба на недвижими имоти; » Печат на фактура във формат, изискван от търговските вериги (МЕТРО, Билла, Кауфланд, СБА, Карфур, Фантастико, и др.); » Поддръжка на системата за електронен обмен на документи „EDI“ (Electronic Data Interchange); » Аванси – Авансова фактура, Авансово плащане, Фактура за приспадане на аванс; » Печат на фактура и известия във валута на чужд език (Invoice) и автоматично издаване на българска фактура; » Печат на фирмено лого; » Автоматично издаване на периодични фактури според договори (билинг); » Кредитно и дебитно известие по няколко фактури; » Отложено фактуриране – издаване на фактура в момент, следващ момента на експедиция; » Отговорно пазене – издаване на фактура в момент, предхождащ момента на експедиция. » НОВО: изпращане на фактура по имейл. • Цени и отстъпки

  » Цени по обекти / локации на клиента; » Конкретни цени за клиент или група клиенти; » Едновременно редактиране на цени (+/- %) на няколко или всички артикули; » Отстъпки по клиенти, артикули или складове; » Отстъпки за период (промоции); » Отстъпки за направени обороти; » Централизирано определяне на цени и отстъпки; » Потребителски права за въвеждане, редакция на продажни цени; » Преференциални цени по клиенти и групи клиенти, отстъпки, промоции;

  > Падежи на плащания. Справки за просрочия и очаквани вземания/задължения. • Продажби в търговски обекти (POS)

  » Генериране на документ за продажба на дребно; » Автоматично изписване от наличностите; » При продажба се вижда наличността за конкретния обект или общо за всички обекти; » Възможност за инсталиране на работни станции с ниски хардуерни параметри (touchscreen); » Засичане на продажби с касова наличност; » Възможност за търговски отстъпки / надценки в момента на продажбата; » Автоматично създаване на приходен касов ордер при продажба в брой. • Рекламации

  » Протокол за върнати стоки; » Протокол за брак; » Кредитно и дебитно известие по конкретна фактура с автоматично зареждане съдържанието на фактурата; » Кредитно и дебитно известие по няколко фактури. • Справки за продажби - стандартни

  Във всички справки има вградена опция за сортиране и филтриране на информацията: » Стоки по клиенти; » Клиенти по стоки; » Стокооборот; » Стоково-паричен отчет; » Обобщена справка по артикул; » Борсов дневник; » Отчет за продажби по артикули и услуги; » Продажби по търговски агент / дистрибутор; » Обобщена справка по търговски агенти; » Справка за заявено количество от клиенти и собствени обекти; » Справка за реализация; » Продажби по доставчици; » Продажби по артикули и по доставчици. • Справки за движението на стоките

  » Отчет за склад – справка за състоянието на артикулите в обособените складове за определен период – наличност, приход, разход, остатък; » Групировъчен отчет – обобщена справка за състоянието на артикулите общо във всички складове за определен период – наличност, приход, разход, остатък; » Стоки от доставчици – справка за доставените стоки за определен период по доставчици с филтър за конкретен доставчик; » Отчет за склад по партиди – справка за състоянието на артикулите в обособените складове, разбита по партиди за определен период – наличност, приход, разход, остатък; » Карта на склад – справка за движението на артикулите от момента на постъпване в склада до момента на изписване (вътрешни прехвърляния, вътрешно потребление, продажба и др.); » Дневник за контрол на доставени суровини и материали (съгласно HACCP); » Дневник за контрола на експедирани стоки/продукция (съгласно HACCP); » Наличности по складове – справка за наличните количества от даден артикул във всеки обособен склад и общо за предприятието с възможност за следене на максимални, минимални и критични количества; »Оптимални стокови запаси – справка за следене на максимални, минимални, критични количества за всеки артикул общо за предприятието или за конкретен склад; » Справка за изписани материали/суровини по разходни центрове (обекти) – за проследяване на изписаните материали/суровини към конкретен обект и/или разходен център; » Справка за процент реализация на заявки от клиенти и вътрешни поделения (справка по документи) – извеждат се данни за заявени, експедирани количества и разлика между тях, на база на която се изчислява процент на изпълнимост на заявките (реализация); • Генераторът на отчети

  Към Модул Продажби може да бъде добавен и модулът Генераторът на отчети, който дава възможност на потребителите сами да създават необходимите им справки. За целта в модул Управление има вградени функции, подобни на Microsoft Excel, с които потребителите могат да настройват каква информация да се извежда по колони и редове, да задават формули, да изчисляват коефициенти, да сортират и филтрират данните и т.н.Заявка за достъп до демо версия на продукта може да изпратите от следната форма: