Семинар за счетоводители във Велико Търново

Виж всички новини

Семинар за счетоводители във Велико Търново

 

МикроАкаунт ЕООД и Плевнелиев ООД Ви канят на специализиран семинар за счетоводители от строителни фирми. Темата е :
 ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2011 г.
Дата на провеждане: 9 Декември 2011 г.
Място на провеждане: Рачев хотел Болярски , гр. Велико Търново.
Лектор: Доц.д-р. Надя Костова – дипломиран одитор, Декан на Финансово-счетоводен факултет на ИУ – Варна, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД

Ще има и томбола с награда счетоводен софтуер от фирма МикроАкаунт.

Т Е М А Т И Ч Н А  П Р О Г Р А М А:
I. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
II. ОСОБЕНОСТИ В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ЗА 2011 Г. СПОРЕД ЗКПО
A . Изменения, касаещи облагане с данък върху печалбата.
1. Отклонение от данъчно облагане
2. Нови моменти и специфика в преобразуването на счетоводния финансов резултат с годишните счетоводни разходи за амортизации и с годишните данъчни амортизации.
3. Преобразуване на финансовия резултат с разходи и приходи , отчетени по повод на дарение,свързано с данъчен амортизуем актив(ФИНАНСИРАНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ) с което е намалена историческата цена при определяне на данъчната амортизируема стойност на актива
4. Преобразуване на счетоводния финансов резултат в резултат на отписани активи от счетоводния и/или от данъчния амортизационен план
5. Преобразуване на финансовия резултат при корекция на грешки от минали години
6. Увеличение на финансовия резултат с резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчни амортизуеми активи
7. Преобразуване на финансовия резултат с разходи и приходи от първоначално признаване и последваща оценка на биологични активи и земеделска продукция
8. Преобразуване на счетоводния финансов резултат с разходите и приходите от последващи оценки на активи и пасиви и от отписване на вземания
9. Признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания
10. Преобразуване на финансовия резултат с някои задължения
11. Разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ и разходи за задължителни осигурителни вноски, свързани с тях
12. Увеличение на финансовия резултат с разходи, които не са документално обосновани
13. Данъчно третиране при разпределение на дивиденти в натура
Б. Изменения, касаещи облагане на чуждестранни юридически лица
1. Намаление на ставката за данък при източника за доходите от лихви, авторски и лицензиозни възнаграждения начислени в полза на свързани лица от ЕС
2. Данъчно облагане на някои доходи, начислени в полза на ЧЮЛ установени в офшорни зони
3. Облагане с данък, удържан при източника на доходи от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество намиращо се в България.
III. ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ – ЮЛ И ФЛ
Такса за участие: 120. 00 лв. с ДДС (включва: семинарни занятия, работни материали, обяд с тристепенно меню, кафе-паузи). Нощувки се осигуряват само с предварителна резервация.
Срок за записване: 06.12.2011г.

Издава се сертификат за участие в семинара.

Местата са ограничени. Побързайте!

Заявка за участие на телефон: 0884 57 22 20; 0878 87 19 05 или изпратете e-mail на : plevneliev_ltd@abv.bg
Сметка за превод: ПИБ АД; Плевнелиев ООД; IBAN: BG67 FINV 9150 10BG N0L6L2; BIC:FINV BGSF