Цени


МАКС Модул Финансово-счетоводна дейност

Версия

СТАРТ

СМАРТ

КОНТРОЛ

Цена/р.м.

299 лв.

599 лв.

977 лв.

Включва

+ Основни данни
+ Счетоводни операции
+ Справки
+ Ведомости
+ Материални запаси
+ Разчети с контрагенти
+ ДДС

* Всички възможности на версия Старт

+ Автоматично отчитане на сметките по икономически елементи;
+ Автоматично формиране на финансов резултат;
+ Автоматично създаване на счетоводни записи от документи;
+ Разширени счетоводни справки
+ Годишни финансови отчети
+ Протоколи ВОП
+ VIES декларация
+ Дълготрайни активи
+ Разчети за изминали периоди
+ Падежи, лимити и просрочия
+ Валути
+ Каса

* Всички възможности на версия Смарт

+ Забрана за редактиране на записи и документи от минали периоди (месеци и
години)
+ Счетоводна година, различна от финансовата
+ Консолидирана (холдингова) отчетност
+ Себестойност
+ Разпределение на общи разходи по звена, продукти, поръчки и др.
+ Инвойси
+ Количествено отчитане на стойностно натрупаните МЗ по разходни сметки (напр.
обект, поръчка, цех) без самите сметки да има количествено-стойностен
характер
+ Лихвен процент
+ Групови преводи в лева и валута
+ Автоматично начисляване и осчетоводяване на амортизации по Международните
счетоводни стандарти (МСС)
+ Протокол по чл. 117 от ЗДДС за туристически услуги

Цена Абонамент годишен план

150 лв.

340 лв.

480 лв.

 


МАКС Модул Склад

Версия

СТАРТ

СМАРТ

КОНТРОЛ

Цена / р.м.

399 лв.

599 лв.

855 лв.

Включва

+ Неограничен брой номенклатури и артикули
+ Индивидуална номерация по потребители
+ Доставки
+ Различен % ДДС за всеки ред от складовата разписка
+ Вътрешноскладови документи
+ Продажби – Експедиционна бележка / стокова разписка
+ Четири основни групи цени
+ Плащания
+ Справки за продажби
+ Справки за наличности
+ Печат на фактура в .pdf или .jpg файл
+ Продажби в търговски обекти (POS)

* Всички възможности на версия Старт

+ Допълнителни характеристики на артикула, дефинирани от потребителя, които
се извеждат и в справки
+ До 5 различни мерни единици за артикул с твърдо зададено съотношение между
тях
+ Продажни цени по групи клиенти
+ Работа с баркод скенери
+ Фактуриране на услуги;
+ Заприхождаване по партиди с постоянни мерни единици и съотношения между тях
+ Бракуване по партиди
+ Инвентаризационен опис
+ Справки – разширени сечения
+ Дневник за контрол на доставените и експедирани суровини и материали
(съгласно HACCP)
+ Права и обратна проследимост по партиди (от кого е доставено, какво е
произведено, на кого е продадено)
+ Трансформиране на документи от един вид в друг без повторно въвеждане на
информация
+ Отразяване на мито и ДДС при внос в документ за доставка
+ Резервиране на количества
+ Кантарна бележка
+ др.

* Всички възможности на версия Смарт

+ Артикулен номер, баркод и мерни единици на клиента
(за търг. вериги МЕТРО, Билла, Кауфланд, СВА, Фантастико, Пикадили);
+ Фактура във валута на чужд език (Invoice)
+ Счетоводни групи на артикули
+ Заявка за доставка
+ Изписване по FIFO
+ Забрани за създаване, редакция, изтриване по потребители
+ Възможност за работа с нулеви цени в склада (така че в склада да се работи
само с количества, а в счетоводството – и със стойност);
+ Заявка / поръчка от клиент;
+ Аванси – фактуриране и автоматично приспадане;
+ Отстъпки за период (промоции)
+ Експедиционна бележка за бетон
+ До 5 различни мерни единици за артикул с променливо съотношение между тях;
+ Отделен баркод за всяка мерна единица;
+ Състав, годност (в дни) на артикула;
+ Продуктова такса – код, материал – опаковка, тегло;
+ Поддържане на данни за сертификат за качество / документ за
съответствие/произход (във връзка с ISO 9001);
+ др.

Цена
Абонамент годишен план

150 лв.

340 лв.

480 лв.

 


МАКС Модул ПРОИЗВОДСТВО

Версия

ПРОИЗВОДСТВО

СКЛАД И ПРОИЗВОДСТВО

ФСД И ПРОИЗВОДСТВО

Цена / р.м.

855 лв.

977 лв.

977 лв.

Включва

+ Формира пълна себестойност
+ Обобщава въведени Поръчки от клиенти за целите на производството
+ Отразява нормативи (разходни норми) за полуфабрикати и готови изделия и
определя планова себестойност на етап разходна норма по средна, най-висока
или последна доставна цена на материалите
+ Отразява необходимите трудови операции
+ Визуализира състава на сложни изделия, състоящи се от един или няколко
полуфабриката, чрез разпад до ниво материал
+ Изчислява необходимите суровини и материали за планираните готови продукти
и полуфабрикати на база въведени разходни норми и определяне на недостиг
+ Разпределя общопроизводствени и други разходи по партиди на изделията на
база вложени материали, произведени количества, стойност.

* Всички възможности на МАКС модул Склад, версия Контрол

* Всички възможности на МАКС, модул Производство

* Всички възможности на МАКС модул Счетоводство, версия
Контрол

* Всички възможности на МАКС, модул Производство

Цена
Абонамент годишен план

480 лв.

480 лв.

480 лв.

 


МАКС Модул Транспорт

Версия

ТРАНСПОРТ

Цена/р.м.

855 лв.

Включва

+ Изготвяне на
пътни листи за съответните автомобили, водачи и обекти
+ Информация за икономия или преразход на гориво-смазочни материали
+ Смяна на масла, антифриз, накладки, греси
+ Напомняния за изтичащи срокове и смяна на консумативи
+ Възможност за въвеждане на различни тарифи за извършване на услуги с
автотранспорт към клиенти
+ Ведомствена бензиностанция
+ Електронни везни – връзка с кантарни системи на Бимко, Либра и др.
+ Управленски справки

Цена
Абонамент годишен план

480 лв.

 


МАКС Модул Бетон контрол

Версия

Бетон контрол

Цена/р.м.

855 лв.

Включва

* Всички възможности на МАКС, модул Склад, версия Смарт

+ Автоматично отчитане на произведените количества продукция;
+ Автоматично създаване на документ за експедиция на продукцията;
+ Автоматично отчитане на вложените в продукцията материали;
+ Автоматично отчитане на задълженията на клиентите;
+ Автоматично отчитане на разходите за транспорта на бетона до клиента,
включително услуги с бетонпомпа;
+ Синхронизация на заявки от клиенти и заявки за производство;
+ Справки и отчети по различни признаци – продажби по бетони, продажби по
клиенти, експедиция на продукция; извършени транспортни услуги за клиентите;
+ Закриване на документи за продажба;
+ Прехвърляне на фактури към счетоводството

+ възможност за връзка с определени софтуерни продукти за управление на
бетонови възли.

Цена
Абонамент годишен план

480 лв.

Посочените цени са в български
лева, без начислен ДДС за 1 работно място за 1 фирма.

Всички версии могат да работят
и в многофирмен вариант.

За индивидуална оферта, можете
да се обърнете към нас на тел: 0889 664 525 или на страницата за контакт.

Абонаментният план включва
софтуерни актуализации във връзка със законови промени, както и подобрения в
продукта, предложени най-малко от трима клиенти.