СОФТУЕР ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ

MACS AGRO

За да създадем МАКС Агро, ние приложихме нашия вече 25 годишен опит в разработката на софтуер.

Чрез МАКС Агро, Вие постигате максимална ефективност, като обхващате следните дейности - финанси и счетоводство; склад; производство; продажби; механизация и автопарк; оперативно планиране; стратегическо планиране; управление на персонала.

MACS Agro

 • I. СЧЕТОВОДСТВО

  • Финансово-счетоводна дейност;
  • Годишни отчети;
  • Материални запаси;
  • Пласмент;
  • Себестойност;
  • ДДС;
  • Дълготрайни активи;
  • Каса / банка;
  • Разчети;
  •  Автоматични операции.
  Повече за модул „Счетоводство”

 • II. ДОСТАВКИ (СКЛАД)

  • Торове;
  • Препарати;
  • Семена;
  • Горива и масла.
  Повече за модул „Склад”
 • III. ПРОДАЖБИ (ФАКТУРИРАНЕ)

  • На продукция;
  • На услуги.
  Повече за модул „Продажби”

 • IV. ПРОИЗВОДСТВО

  • Определяне на себестойността на продукцията;
  • Възможност за отчитане на незавършено производство;
  • Отчитане на всички преки и непреки разходи свързани със себестойността на земеделската продукция.

 • V. МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОПАРК

  • Справки за извършена работа:
  • Почвообработка;
  • Сеитба;
  • Пръскане и торене;
  • Жътва.
  • Собствена бензиностанция:
  • Отчитане на зареденото гориво от електронните горивоколонки;
  • Контрол на зареждането с чип-карти.
   • Горива и масла;
   • Сервизни интервали;
   • Ремонти;
   • Данъци, лизинги;
   • Винетки;
   • Напомняне.
  • VI. ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ

   • Сеитбооборот;
   • Планиране на доставки на база планирани обработки и дозировки;
   • Бюджетиране;
   • План-график по:
   • Физически блокове;
   • Обработки;
   • Машини;
   • Механизатори.
   • Дозиране и рецепти:
   • Рецепти за смесване на препарати;
   • Дозиране на торове, препарати и семена;
   • Справки и карти за извършено пръскане / торене.
  • VII. СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

   • Бюджетиране;
   • Управленски справки;
   • Финансов анализ;
   • Многогодишни справки;
   • Осредняване на добиви;
   • Изключване на извънредни години.
   Повече за модул „Управление”
  • VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

   Ефективното управление на персонала е сред причините за цялостния успех на фирмата. Възможностите на софтуера обхващат:
   • Подбор на персонал – управление на процеса на on-line кандидатстване, събиране на автобиографии, провеждане на интервюта и тестове;
   • Документация, свързана с назначаване – трудови договори, длъжностни характеристики, копия от дипломи и др.;
   • Оценяване представянето на служителите – атестации, таргети, бонуси, санкции и др.;
   • Развитие на служителите – повишения, преназначавания, обучения и др.;
   • Информация за отсъствия – отпуски, болнични, командировки;
   • Следене на зачислените материали и оборудване на служителите.