Марели Системс ЕООД, производство на водогрейни котли

Марели Системс ЕООД, гр. Благоевград, произвежда водогрейни котли, пелетни камини и пелетни горелки, предлагани в повече от 10 държави. Какви бяха потребностите на клиента при внедряването на  МАКС?

 ПОТРЕБНОСТИ НА КЛИЕНТА

„Търсим да закупим софтуер за планиране на производството, следене на складови наличности на материали и готова продукция, продажба.

Въпросът ми е Вашият модул производство може ли да извади справка за необходимите количества материали за производството на вкарани поръчки от клиенти, като отчете и наличните в склада материали. Т.е. има материали заведени в склада, вкарват се поръчките на клиентите които трябва да се произведат, и автоматично се вади справка кои материали и какви количества не достигат и трябва да се закупят.“

СОФТУЕРЕН ИЗБОР

Марели Системс ЕООД избра да работи със софтуерно решение – МАКС, модул Склад + Производство, заради неговия интуитивен интерфейс и множество вградени функционалности отговарящи на техните изисквания, като обобщаване поръчки от клиенти, планиране на производство, формиране на пълна себестойност и др. Водеща се оказа и възможността за надграждане и допълване на съществуващи функционалности, спрямо искания от страна на клиента – индивидуални разработки.

  

ВНЕДРЯВАНЕ

По време на първоначалните разговори и в процес на внедряването бяха коментирани различни казус, които намериха своето решение в МАКС. 

Казус 1: Проследяване на поръчката във времето

След приемане на поръчка от клиент и отразяването и в софтуера е необходимо да се проследява тяхното изпълнение във времето – изцяло или на части, чрез многократни експедиции. Важно е да се проследява за всяка приета поръчка:

– каква част е изпълнена, като видове продукти, количества и конкретни документи за експедиция

– какво остава за изпълнение (като остатъци за експедиране) видове продукти, количества и срокове.

Решение

Беше разработена допълнителна опция в модул Продажби в МАКС за по-детайлно проследяване на процеса по приемане и изпълнение на постъпили поръчки от клиенти, като предоставихме възможност за обвръзка на приетите поръчки от клиенти с документите за експедиция, както и възможност за многократно експедиране по една и съща поръчка с проследяване на конкретни остатъци.

Конкретно в МАКС описаното се реализира с първоначално издаване на проформа и последващо издаване на потвърдени документи за продажба, базирани на тази проформа, като се запазва връзка между проформа документите и произлезлите от тях потвърдени документи, която може да се види в описите на документите и редица справки. Издадения проформа документа (поръчка) остава да съществува в системата за последващ преглед, редакция и отпечатване. 

Казус 2: Обобщаване на поръчките в Плана за производство

Въведените поръчки от клиенти в системата е необходимо да се обобщават в самия план за производство, освен в съществуващите справки в различни сечения

Решение

В МАКС, съобразно искането на клиента в Плана за производство е добавена информация за поръчани количества от клиенти по конкретни продукти, която се извежда за избран  от потребителя период. Тя се допълва (ако е необходимо) с допълнителни количества (извън поръчаните) и на база отчетена наличност в склада за готова продукция, за всеки артикул се изчислява недостиг, който следва да се произведе. Изчисляват се й необходимите за целта материали и полуфабрикати, като вид и количество на база въведени разходни норми по продукти. Сравнявайки ги с тяхната наличност софтуерно се определя материалния недостиг, който следва да се достави, за да се реализира плана. 

Казус 3: Промяна на разходни норми

„Вече е създадена една разходна норма за изделие. В последствие се правят промени по изделието и се променят част от материалите – като количество, добавят се нови или отпадат използвани до момента материали. Разходната норма може ли да се редактира или следва да се деактивира и създаде нова? Може ли разходната норма да се копира и вече в копието да се правят нужните изменения? Целта е да се избегне нуждата от въвеждане отново на всички материали и количества, а само да се отразят промените.“

Решение

В МАКС е предвидена опция за копиране на Разходни норми. Избирайки готовия продукт, за който ще се създава разходна норма, в поле „Копие от“  се извеждат съществуващите до момента разходни норми, при избор на разходна норма, в екрана на тази, която се създава в момента се зарежда съдържанието на избраната с възможност за промяна на съставните ѝ части. 

Казус 4: Полуфабрикати

„В производството при нас има следната ситуация: Произвежда се камината до определен етап (не се слагат страничните капаци) и влиза в склада. Капацитe се произвеждат отделно в различни цветове и също влизат в склада. При конкретни поръчки и по желание на клиента се окомплектоват с капаци и влизат в склад готова продукция. Въпросът ми е следва ли да има склад, който е Полуфабрикати (или с друго наименование), да има създадени разходна норма за полуфабрикатите където да влизат те. След това разходни норми за готовото изделие, в което влизат полуфабрикатите. И съответно готовото изделие да влиза в склад Продукция.“

Решение

В МАКС е обособена отделна номенклатура и склад към нея за полуфабрикати. В разходната норма на готовото изделие участват полуфабрикатите, а за самите полуфабрикати има отделни разходни норми. За всички комбинации между отделните полуфабрикати в състава на готовия продукт има отделна разходна норма, защото на практика са отделни продукти.

При производството на готов продукт, ако има налични полуфабрикати от тези посочени в неговата разходна норма в склад Полуфабрикати, се изписват те, ако няма се разпадат по техните разходни норми на съставящите ги материали и се произвеждат заедно с готовото изделие.

По принцип това е допълнителна опция, която се използва зависимост от начина на организиране на производствения процес и документалното му отчитане. Възможно е полуфабрикатите винаги да се произвеждат и заприхождават отделно и да се изписват при производството на готовия продукт. Ако няма налични от тях, те няма да се разпаднат на материали за да се произведат, а или ще се изпише на минус (при сложена изрична настройка за това) или няма да се позволи производство – запис на документ Нареждане за производство. 

Казус 5: Технологичен отпадък

При залагане на разходните норми за изделията е необходимо да се заложи нормативен технологичен отпадък, а при самото производство да се отразява реалния и извеждат разликите.

Решение

В МАКС, в разходната норма по материали е изведена опция за залагане на количество необходимо от съответния материал за производство (бруто), т.е. това което ще се изпише от склад Суровини и материали, и какъв технологичен отпадък се очаква като % и абсолютна стойност.

В документ Нареждане за производство на база количеството, което се произвежда и избраната разходна норма се изчислява количество на материалите и нормативния технологичен отпадък с опция за корекция до реалните. В последващ момент в справка Вложени материали по изделия се проследяват тези разлики.