Пътстрой–Габрово АД, строителство и поддържането на пътища, кариерни материали

Пътстрой Габрово АД е предприятие специализирано в строежа и поддържането на пътища, пътни асфалтови настилки, включително пътно-ремонтни работи, пътни съоръжения, улични и паркови благоустроявания, производство на строителни и инертни кариерни материали, производство на асфалтови и бетонови смеси. Какви бяха потребностите на клиента при внедряването на  МАКС?

 ПОТРЕБНОСТИ НА КЛИЕНТА

От няколко години фирмата използва модул МАКС Транспорт, за да отчита разходите за горива и консумативи, както и да отчита извършените превози от своето транспортно звено.

В края на 2016г. Пътстрой – Габрово АД се обърнаха отново към нас за софтуерно решение свързано с обхващане на отчетността в дейността им свързана с производство и продажбата на бетонови смеси:

  1. Доставка на суровини и материали за производството на бетонови смеси и поддръжката на производствената база;
  2. Отчитане на разходите за суровини вложени в производството;
  3. Актуална и реална информация за наличностите на основните суровини за производството – цимент, пясък, чакъл.
  4. Отчитане на теглото на всички транспортни средства превозващи суровини и готова продукция чрез автомобилна везна и отразяването на данните директно в системата;
  5. Експедиция и фактуриране на продадените бетонови смеси на клиенти, както и на обекти изпълнявани от Пътстрой – Габрово АД.

От месец януари 2017г. фирмата успешно внедри и използва модулите МАКС Склад + Производство и Бетон контрол, с помощта на които обобщи и систематизира информацията за дейността Производство на бетонови смеси, както и автоматизира някои от основните операции свързани с производството, като например изписването на суровините.

В процеса на внедряване възникнаха някои специфични казуси, които намериха своето решение, чрез съществуващи вече функционалности в МАКС

Казус 1: Обхващане на доставките в една система

Доставка на суровини – при доставката на основните суровини за производството – цимент, пясък, различни видове фракции /чакъл/ е било необходимо на едно работно място – компютър, към който е свързана везната за претегляне на камионите да се отчита теглото на суровините и да се поддържа тази отчетност и на друго работно място да се въвеждат данните във втора електронна таблица, която да се използва в последствие за отчетността свързана с наличностите на материали и влагането им в производството.

Решение: Везната, която фирмата използва се свърза директно с компютъра, на който е инсталиран МАКС. Посредством вече изградена софтуерна комуникация между софтуерния модул МАКС и автомобилните везни на фирма Еликом при доставка на суровина и претеглянето на камиона със суровината на везната потребителят записва в МАКС документ Кантарна бележка. От него данните автоматично се зареждат в документ Складова разписка за доставка на материали и при запис на складовата разписка от потребителя се осъществява реалното захранване на склада с доставените суровини. По този начин в една система се съхранява информация и от везната и от документите от доставчиците на суровини.

Казус 2: Контрол на наличностите на суровини

Отново заради липсата на единна система, в която да се съхранява цялата информация свързана с доставката и изписването на суровините Пътстрой са имали големи трудности при проследяването на разминавания между реално наличните суровини и тези, които по документи е трябвало да бъдат налични /съответно изписани/.

Решение: С въвеждането на една достоверна първоначална наличност на суровините за производство на бетонови смеси и последващото им автоматично изписване в производството по заложените от технолога разходни норми, както и възможността за въвеждане на чести /дори ежедневни при нужда/ инвентаризации на суровините се постигна реален контрол на наличностите в склада.

Казус 3: Колко са наличните материали за производството на бетон?

Постоянно ръчно изписване на суровини и материали за производството на бетонови смеси  и невъзможност за получаване на актуална информация за количествата на наличните материали – в края на всеки ден потребителят пресмята количествата на експедираните бетони по видове и след това изписва материалите, които са били вложени в производството им по съответната разходна норма. Чак след като е извършено изписването се получава актуалното състояние на склада за суровини и може да се види наличното количество от всеки материал.

Решение: При всяка експедиция на бетон потребителят само избира в специално добавено поле разходната норма, по която се произвежда бетона и системата генерира документ Искане за изписване на материалите, заедно с документ Експедиционната бележка бетон. По този начин във всеки момент през деня потребителят може да проследи наличността на материали и при нужда да направи поръчка за нова доставка даден материал в по-ранен час на деня.

Казус 4: Различни разходни норми за бетоновите смеси

Затруднение при изписването суровините и материалите за производството на бетонови смеси в зависимост от разходната норма – В различните периоди на годината заради климатичните особености се налага използването на различни рецепти за получаването на качествена бетонова смес – използват се различни химични добавки, променят се пропорциите на суровините в бетоновата смес и т.н., което допълнително /освен постоянното отразяване на количествата в електронни таблици/ затруднява потребителя при изписването на суровините и материалите.

Решение: При залагането в МАКС на няколко разходни норми за всяка бетонова смес, като за съответната разходна норма се отбелязва нейната особеност при експедицията на бетон потребителят си избира съответната разходна норма, с която в момента предприятието работи и много лесно се изписват материалите, заложени точно в актуалната разходна норма.

Казус 5: Продажби

Ръчно писане на експедиционни бележки за бетон от кочан, последващо въвеждане на фактури в модул за фактуриране, както и трета операция по попълване на справки за продажбите за деня в електронна таблица.

 Решение: Чрез МАКС, модул Склад + Производство се предоставя възможност въвеждане на експедиционни бележки за бетон, които се отпечатват за клиентите, чрез тях се извършва и автоматизирано изписване на материалите за производството. Всяка експедиционна бележка за бетон генерира експедиционни бележки /търговски документ/, в който потребителят може да нанесе допълнително данните за продадени услуги заедно с бетоните /бетон-помпа, транспорт/ и от една или няколко експедиционни бележки да генерира фактура. По всяко време на деня от системата може да се получи справка за експедираните и фактурираните количества бетон и услуги на клиентите, както и за тези, които все още не са фактурирани.

Казус 6:  Продажби

Ръчно пресмятане и въвеждане на данните за продадените количества бетон и услуги продадени само с касов бон в края на всеки ден.

Решение: Чрез готовата функционалност за автоматично издаване на документ „Отчет за продажби“ от експедиционната бележка за продажба се избягва ръчния труд свързан с касовите продажби. Отчетите за продажби са с различни номерация от номерацията на фактурите и във всеки момент може да се направи справка за продадените количества бетон и услуги с касов бон.