🔔 Евросубсидии за софтуер и апаратура – BG-RRP-3.004 – Технологична модернизация

Виж всички новини

Евросубсидии за софтуер и апаратура
с процедура BG-RRP-3.004 – Технологична модернизация

Министерство на иновациите и растежа обяви отворена процедура за кандидатстване по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост – BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Целта на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.09.2022 г.

 

Към кого е насочена? 

Процедурата е насочена към микро, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия, регистрирани преди 31 декември 2019 г.

➢ Нетни приходи от продажби за 2021 г.:

 • Микро предприятие ≥ 52 000 лева
 • Малко предприятие ≥ 187 000 лева
 • Средно предприятие ≥ 750 000 лева
 • ➢ Оборот общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва.

 • Микро предприятие ≥ 210 000 лева
 • Малко предприятие ≥ 750 000 лева
 • Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева
 • ➢ Икономическа дейност:

  Високотехнологични производства
  Средно към високотехнологични производства
  Други производства
  Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания
  Регионалните приоритетни производствени сектори

 

Какви са допустимите разходи? 

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

➢ Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.

 

➢ Разходи за придобиване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващи:

 • » разходи за придобиване на специализиран софтуер;

 • » разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи, които не трябва да надвишават общо 50 000 лева.

 

 

Ние от МикроАкаунт Ви предлагаме интегрирана бизнес информационна система от клас ERP –  MACS® Production, подходяща за фирми, чиято основна дейност е в сферата на производството.

 

Посредством софтуерното решение за производството MACS® Production, се постига максимална ефективност чрез цялостен контрол върху бизнес процесите в организацията – планиране и производство; складиране на суровини, материали и продукция; продажби; финанси и счетоводство; мениджмънт.

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е 35 000 лв., а максималния размер се определя в зависимост от категорията –  микро предприятия: 180 000 лв, малки предприятия: 350 000 лв, средни предприятия: 700 000 лева.

Процент на съфинансиране: 50 %

Пълните условия за кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/ccb84397-c2bf-4fd3-a4d8-161b876dc632http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=140

 

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ