Морски бизнес

MACS Maritime е създаден специално за фирмите от сферата на морския бизнес.

 

 • I. ОПЕРАТИВНА ОТЧЕТНОСТ

  За всяка обслужвана линия, клиент, конкретна сделка или друга единица могат да се следят приходи, разходи и да се изчислява рентабилност.

  Приходите могат да се следят по пристанищакорабособственици, кораби, товародатели и агенти.
  Отчитат се видът на транспорта (морски, речен, железопътен, автомобилен, въздушен) и обработените товари – по видове (насипни, хранителни, наливни, контейнерни), групи и направления.

  Продуктът предлага голяма детайлизация на извършваните услугифрахтоване, бункероване, агентиране, товаро/разтоварни дейности и др.
  Във връзка със спецификата на дейността се следят също рейсове и маршрути, отговорни лица (капитани, водачи, агенти) и обектипристанища на товарене и разтоварване, кейови места и др. Успоредно с българската фактура, може да се издава и Invoice на английски език, преизчислен в необходимата валута.

  Разходите могат да се отчитат по неограничен брой пера – например за външни услуги, такси, заплати, горива и т.н. Те могат да отнасят на ниско ниво (например за конкретна сделка) като след това се обобщават или на високо ниво (например за определен клиент) като след това се разпределят по сделки за този клиент.

  Чрез динамично съпоставяне на разходи и приходи може да се извежда рентабилност (резултат) в реално време на произволно ниво.

 • II. СЧЕТОВОДСТВО

  Модулът Оперативна отчетност е напълно интегриран със счетоводния модул. По този начин въведените в единия модул данни автоматично се разнасят в другия като се формират дневници по ДДС и други отчетни документи.

 • III. ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА

  Ефективното управление на персонала е сред причините за цялостния успех на фирмата. Възможностите на софтуера обхващат:

  • »  Подбор на персонал – управление на процеса на on-line кандидатстване, събиране на автобиографии, провеждане на интервюта и тестове;

  • »  Документация, свързана с назначаване – трудови договори, длъжностни характеристики, копия от дипломи и др.;

  • »  Оценяване представянето на служителите – атестации, таргети, бонуси, санкции и др.;

  • »  Развитие на служителите – повишения, преназначавания, обучения и др.

  • »  Информация за отсъствия – отпуски, болнични, командировки;

  • »  Следене на зачислените материали и оборудване на служителите.

 • VII. ЦЯЛОСТЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ

  MACS Transport интегрира оперативните данни от цялата стопанска дейност като ги систематизира и обобщава по нива на управление. Следи се състоянието и тенденциите в стратегическите процеси на фирмата. Данните се представят в табличен и графичен вид. Справките дават информация в реално време в желаните от потребителя направления, например:

   

  • » Продажби (приходи);
  • » Разходи;
  • » Вземания и задължения;
  • » Печалба;
  • » Парични потоци (входящи и изходящи плащания);
  • » Наличности;
  • » Доставки;
  • » Други.

  Повече за модул „Управление“