Морски бизнес

Софтуерна система MACS®  Maritime

MACS® Maritime е създаден специално за фирмите от сферата на морския бизнес.

ЗАЯВИ ДЕМО

 • ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ ОТ МОРСКИ БИЗНЕС

  За всяка обслужвана линия, клиент, конкретна сделка или друга единица могат да се следят приходи, разходи и да се изчислява рентабилност.

  Приходите могат да се следят по пристанищакорабособственици, кораби, товародатели и агенти.
  Отчитат се видът на транспорта (морски, речен, железопътен, автомобилен, въздушен) и обработените товари – по видове (насипни, хранителни, наливни, контейнерни), групи и направления.

  Продуктът предлага голяма детайлизация на извършваните услугифрахтоване, бункероване, агентиране, товаро/разтоварни дейности и др.
  Във връзка със спецификата на дейността се следят също рейсове и маршрути, отговорни лица (капитани, водачи, агенти) и обектипристанища на товарене и разтоварване, кейови места и др. Успоредно с българската фактура, може да се издава и Invoice на английски език, преизчислен в необходимата валута.

  Разходите могат да се отчитат по неограничен брой пера – например за външни услуги, такси, заплати, горива и т.н. Те могат да отнасят на ниско ниво (например за конкретна сделка) като след това се обобщават или на високо ниво (например за определен клиент) като след това се разпределят по сделки за този клиент.

  Чрез динамично съпоставяне на разходи и приходи може да се извежда рентабилност (резултат) в реално време на произволно ниво.

 • СЧЕТОВОДСТВО

  Модулът Оперативна отчетност е напълно интегриран със счетоводния модул. По този начин въведените в единия модул данни автоматично се разнасят в другия като се формират дневници по ДДС и други отчетни документи.

ОТЧИТАНЕ НА СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ

Системата може да бъде изградена според организационната структура на фирмата – изграждане на отдалечени складове, които изпращат заявки към централния склад за запълване на складовите наличности и потвърждаването им без повторно въвеждане на информацията и от двата склада (заявяващия и изпращащия) – документ Протокол за вътрешно преместване. Възможно е да се оптимизират складовите наличности, чрез залагане и проследяване на минимални, максимални и критични складови наличности, според които да се правят заявки към доставчици.

Друга важна функция, за определяне на реалната доставна стойност на всички доставки, е автоматичното разпределяне на допълнителните разходи (напр. транспортни разходи) към стойността на артикулите на база стойност или количество. При отчитане на доставките от внос има възможност за въвеждане на мито по митническа декларация.

Съотношение на мерни единици на артикулите – важен момент при търговската дейност е дефинирането на съотношение на мерните единици на стоките. MACS® дава възможност за определяне на до 5 взаимосвързани мерни единици за артикул. По всяка една може да се следи наличност, да се доставя и продава. Могат да се извеждат и при печата на складовите документи. Съобразно спецификите на дейността, взаимобвързването може да бъде както постоянно т.е непроменящо се във времето, така и променливо – при всяка доставка да се залага различно съотношение, което да се проследява в последствие.

Основни функции:

 

» Задаване на 8 различни характеристики за артикул;

 • » Извеждане на справки за наличности по складове в реално време;
 • » Планиране на доставки на суровини и материали;
 • » Заявки на материали, справка за разликата между поръчано и доставено количество;
 • » Извеждане отчети по доставчици;
 • » Заприхождаване на доставени стоки и прехвърлянето им към отдалечените складове;
 • » Извършване на инвентаризации и издаване на Инвентаризационни протоколи и други документи.

Повече за модул „Склад“

 •   

  МИТНИЧЕСКИ И ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ

  Системата обхваща създаването, проследяването и отчитане, предоставяне на:
  1). Операциите по складиране на стоки във временен или митнически склад.
  2). Операциите по експедиция на стоки във временен или митнически склад.
  3). Сумите представляващи обезпечение за дължимите суми към Агенция Митници
  свързани с освобождаването на стоките под митнически контрол.
  4). Справки към Агенция Митници за движението на стоки през съответния отчетен период в митническите и временните складове, както за актуалните суми на предоставените обезпечения за стоките под митнически контрол.

   

 • ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА

  Ефективното управление на персонала е сред причините за цялостния успех на фирмата. Възможностите на софтуера обхващат:

  • »  Подбор на персонал – управление на процеса на on-line кандидатстване, събиране на автобиографии, провеждане на интервюта и тестове;

  • »  Документация, свързана с назначаване – трудови договори, длъжностни характеристики, копия от дипломи и др.;

  • »  Оценяване представянето на служителите – атестации, таргети, бонуси, санкции и др.;

  • »  Развитие на служителите – повишения, преназначавания, обучения и др.

  • »  Информация за отсъствия – отпуски, болнични, командировки;

  • »  Следене на зачислените материали и оборудване на служителите.

 

 • ЦЯЛОСТЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ

  MACS® интегрира оперативните данни от цялата стопанска дейност като ги систематизира и обобщава по нива на управление. Следи се състоянието и тенденциите в стратегическите процеси на фирмата. Данните се представят в табличен и графичен вид. Справките дават информация в реално време в желаните от потребителя направления, например:

   

  • » Продажби (приходи);
  • » Разходи;
  • » Вземания и задължения;
  • » Печалба;
  • » Парични потоци (входящи и изходящи плащания);
  • » Наличности;
  • » Доставки;
  • » Други.

  Повече за модул „Управление“