Производство

Софтуерна система MACS® Production

MACS® Production е интегрирана бизнес информационна система от клас ERP, подходяща за фирми, чиято основна дейност е в сферата на производството.

 

Посредством софтуерното решение за производството MACS® Production, се постига максимална ефективност чрез цялостен контрол върху бизнес процесите в организацията – планиране и производство; складиране на суровини, материали и продукция; маркетинг и продажби; финанси и счетоводство; управление на персонала; мениджмънт.

Производствен процес
Производствен процес

СКЛАДИРАНЕ НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ

 

MACS® Production обхваща информационните процеси, свързани с отчитане на цялостната фактическа и нормативна складова дейност – поръчки, доставки, наличности, заявки.

Функционалните възможности на системата включват:

1) Поръчки за доставки – възможно е да се въвеждат Заявки за доставка от външен доставчик с опция да бъдат потвърдени в складова разписка, без повторно въвеждане на информацията.

2) Заприхождаване – процесът на заприхождаване на суровините, може да бъде облекчен, чрез използване на допълнителни функционалности като:

2.1. Заприхождаване след претегляне на платформена везна

Използва се Кантарна бележка – това е документ, който има изградена връзка с кантарите (определени модели платформени везни), инсталирани на входа (портала) на производствената фабрика. В този документ се поддържат исторически данни за всяко преминаването през кантара. От кантарната бележка се формират автоматично документи за заприхождаването на суровините за производство –  складова разписка, протокол за преместване от склад в склад.

2.2. Заприхождаване след претегляне на електронна везна (платформена везна с по-малък капацитет или търговска везна) и печат на баркод етикет  заприхождаването на суровини може да се извърши като след претегляне на суровината на везната, в МАКС се създава складова разписка за доставка, от където има опция да се разпечатва баркод етикет. Това улеснява процеса по последващото проследяване и влагане на суровините в производството.

2.3. Автоматично генериране на партиден номер на артикулите по алгоритъм – отново в складовия документ при заприхождаване на суровините има опция и за автоматично формиране на вътрешен партиден номер по определен алгоритъм, което също облекчава последващата работа с тях.

След заприхождаването на суровините и материалите се извеждат множество справки за наличности по складове.

3) Складиране

При складирането на суровините е възможно тяхното фактическо преместване от склад в склад. За да се обхване този процес, с МАКС се използва документ Протокол за преместване. Чрез този документ е възможно да се генерират и да се прочитат баркод етикети.

 

ПЛАНИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО

MACS® Production обхваща всички фази на производствения процес – от планиране на производствените ресурси и задаване на разходни норми (рецепти), през въвеждане и изпълнение на производствени поръчки следене на отклонения от заложените нормативи, до изчисляване на пряка и пълна себестойност на единица готова продукция в реално време.

1). Планиране на производствените ресурси и задаване на разходни норми

Изготвя се План за производство на база конкретни заявки за продажба или въвеждането на данни според пазарното търсене. Производството се извършва според зададени рецепти или производствени поръчки.

Произвежданото крайно изделие може да се състои от материали и полуфабрикати. От своя страна полуфабрикатите могат да се състоят от други материали и полуфабрикати на по-ниско ниво. И така, докато се стигне до най-ниското ниво полуфабрикати, които се състоят само от изходни суровини и материали.

2). Въвеждане и изпълнение на производствени процеси

Използвайки MACS® Production, Вие ще може да анализирате структурата на сложни продукти, чрез набор от средства за схематична визуализация и ще може да изберете правилния за Вас вариант за производство съобразно необходимостта от проследяване и реално засклаждане и на междинните продукти:

1) Произвежда се готовото изделие, като включените в него полуфабрикати се разпадат до ниво материал и се произвеждат заедно с готовото изделие;
2) Произвеждат се първо полуфабрикатите, след това се произвежда крайното изделие, в което те участват;

3). Производство по поръчка

MACS®Production съдържа и функционалности обхващащи индивидуални / поръчкови производства, при които е невъзможно да се нормират в рецепта необходимите суровини и материали. Богатия инструментариум от програмни средства позволява от една страна детайлно отчитане на разходите за всяко индивидуално производство, а от друга обобщаването им за целите на формиране на реална себестойност.

4). Oтчитане на прекия труд

Важна част от MACS® Production са и специално разработените механизми за отчитане на прекия труд във вид на конкретни производствени операции. Обособяват се: номенклатура на Професиите и се залагат разценки за единица определена от потребителя; номенклатура на Работните центрове; Групи работни операции и конкретни операции. Предвидена е и опция за залагане на ефективно работно време в часове, по месеци, което се използва в последствие при планиране на производството за да се предвиди трудовия фактор.

След фактическо извършване на производството, продукцията се заскладява и се отчита бракът.

5). Изчисляване на пряка и пълна себестойност на единица готова продукция в реално време

Извежда се себестойност на единица изделие на база преки разходи (т.е. разходите за вложените в изделието материали/суровини и труд). Впоследствие могат да се разпределят общите разходи (напр. за администрация, реклама, електричество, вода и т.н.), за да получите пълна себестойност.

Чрез MACS® Production вие можете да проследявате:

 • » Вложени материали – по периоди и за конкретно производство;
 • » Среден разход на материали за определен период;
 • » Икономия/преразход на материали спрямо рецепта;
 • » Справки за произведена продукция  по цехове, машини, бригади и смени, по периоди и за конкретно производство.

6). Пълна проследимост на партидите на суровините и готовия

HACCP
В съответствие със стандартите за качество и безопасност (като HACCP, ISO 22000, Регламент 178/2002 на ЕС и Закона за храните), MACS® Production позволява пълна проследимост на суровини и продукция от доставчика до крайния потребител и обратно, поддържайки набор от необходимите за всеки етап от производствения процес документи. В описание на модул Производсто, панел Партиди (Отворете оттук) можете да научите повече за нашите решения за автоматизиране на дейностите свързани с НАССР.
Повече за системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки НАССР

Повече за модул „Производство с разходна норма (рецепта)“

 

ЕКСПЕДИЦИЯ И ПРОДАЖБИ

MACS® Production е мощно средство, посредством което се обхващат процесите на определяне на ценовата политика и управление на взаимоотношенията с клиенти и дистрибутори – задаване на промоции, проследяване на продажбите по райони и др.

MACS® Production обхваща процесите по офериране, приемане на заявки от клиенти и от вътрешни складове, експедиция, фактуриране и рекламации.

MACS® Production предоставя възможност за задаване на отстъпки по един или няколко от следните критерии:

 • » За конкретен артикул, група артикули или всички артикули;
 • » За конкретен клиент/дистрибутор, група клиенти/дистрибутори или всички клиенти/ дистрибутори;
 • » За конкретен склад, няколко склада или всички складове;
 • » За определена дата/период;

Посредством MACS® Production, търговският персонал има възможност за:

 • » Изготвяне на оферти или проформа фактури;
 • » Регистриране на заявки от клиенти;
 • » Издаване на експедиционни бележки и фактуриране;;
 • » Издаване на Invoice;
 • » Изготвяне на протоколи за върнати стоки;
 • » Издаване на приходни касови ордери;
 • » Извеждане на касова книга;

Повече информация за функционалностите на модул „Продажби”.

 

ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

Насочен към мениджърите
Интуитивната организация на управленските справки в MACS® Production не изисква специални счетоводни познания от страна на потребителите. Това прави системата привлекателна за изпълнителни и финансови директори или други мениджъри, на които се налага да упражняват пряк контрол върху финансово-стопанската дейност в своята компания.

В услуга на професионалистите
MACS® Production обхваща в единна система цялата финансово-счетоводна дейност на фирмата. Системата интегрира всички аспекти на информационните процеси, като автоматично се обменят данни между отделните модули и предоставя сигнална информация на управлението. Отчетните специалисти, отговарящи за материалните запаси, производството, реализацията, транспорта и др. въвеждат първичната информация, а служителите в счетоводството изпълняват контролни функции.

Повече информация за функционалностите на модул „Счетоводство”.

 

МЕНИДЖМЪНТ

MACS® Production интегрира оперативните данни от цялата стопанска дейност като ги систематизира и обобщава по нива на управление. Следи се състоянието и тенденциите в стратегическите процеси на фирмата. Данните се представят в табличен и графичен вид. Справките дават информация в реално време в желаните от потребителя направления, например:

 • » Продажби (приходи);
 • » Разходи;
 • » Вземания и задължения;
 • » Печалба;
 • » Парични потоци (входящи и изходящи плащания);
 • » Наличности;
 • » Доставки;
 • » Себестойност;
 • » Продукция;
 • » Други.

Повече информация за функционалностите на модул „Управление”.

 

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА

Ефективното управление на персонала е сред причините за цялостния успех на фирмата. Възможностите на софтуера обхващат:

 • » Подбор на персонал – управление на процеса на on-line кандидатстване, събиране на автобиографии, провеждане на интервюта и тестове;
 • » Документация, свързана с назначаване – трудови договори, длъжностни характеристики, копия от дипломи и др.;
 • » Оценяване представянето на служителите – атестации, таргети, бонуси, санкции и др.;
 • » Развитие на служителите – повишения, преназначавания, обучения и др.
 • » Информация за отсъствия – отпуски, болнични, командировки;
 • » Следене на зачислените материали и оборудване на служителите.

 

ТРАНСПОРТ

Функционалните възможности на MACS® Production покриват дейностите по транспорта на суровините и готовата продукция. Функционалността на програмата е обособена в няколко направления:

 • » Информация за икономия или преразход на гориво-смазочни материали:
 • » Информация за направена смяна на масла, антифриз, накладки, греси и др.;
 • » Води се отчетност за сервизни обслужвания, извършени ремонти и резервни части;
 • » Възможност за настройване на неограничен брой напомняния за изтичащи срокове (застраховки, лизинг, сервизни интервали и др.) и за смяна на консумативи;
 • » Връзка с GPS система – ежедневните данни за пропътувани километри и изразходено гориво се генерират автоматично;
 • » Налични са различни видове управленски справки.

 

Повече информация за функционалностите на модул „Транспорт”.