Производство

Софтуерна система MACS® Production

MACS® Production е интегрирана бизнес информационна система от клас ERP, подходяща за фирми, чиято основна дейност е в сферата на производството.

 

Посредством софтуерното решение за производството MACS® Production, се постига максимална ефективност чрез цялостен контрол върху бизнес процесите в организацията – планиране и производство; складиране на суровини, материали и продукция; маркетинг и продажби; финанси и счетоводство; управление на персонала; мениджмънт.

Производствен процес
Производствен процес

СКЛАДИРАНЕ НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ

 

MACS® Production обхваща информационните процеси, свързани с отчитане на цялостната фактическа и нормативна складова дейност – поръчки, доставки, наличности, заявки.

Функционалните възможности на системата включват:

1) Поръчки за доставки – възможно е да се въвеждат Заявки за доставка от външен доставчик с опция да бъдат потвърдени в складова разписка, без повторно въвеждане на информацията.

2) Заприхождаване – процесът на заприхождаване на суровините, може да бъде облекчен, чрез използване на допълнителни функционалности като:

2.1. Заприхождаване след претегляне на платформена везна

Използва се Кантарна бележка – това е документ, който има изградена връзка с кантарите (определени модели платформени везни), инсталирани на входа (портала) на производствената фабрика. В този документ се поддържат исторически данни за всяко преминаването през кантара. От кантарната бележка се формират автоматично документи за заприхождаването на суровините за производство –  складова разписка, протокол за преместване от склад в склад.

2.2. Заприхождаване след претегляне на електронна везна (платформена везна с по-малък капацитет или търговска везна) и печат на баркод етикет  заприхождаването на суровини може да се извърши като след претегляне на суровината на везната, в МАКС се създава складова разписка за доставка, от където има опция да се разпечатва баркод етикет. Това улеснява процеса по последващото проследяване и влагане на суровините в производството.

2.3. Автоматично генериране на партиден номер на артикулите по алгоритъм – отново в складовия документ при заприхождаване на суровините има опция и за автоматично формиране на вътрешен партиден номер по определен алгоритъм, което също облекчава последващата работа с тях.

След заприхождаването на суровините и материалите се извеждат множество справки за наличности по складове.

3) Складиране

При складирането на суровините е възможно тяхното фактическо преместване от склад в склад. За да се обхване този процес, с МАКС се използва документ Протокол за преместване. Чрез този документ е възможно да се генерират и да се прочитат баркод етикети.

 

ПЛАНИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО

MACS® Production обхваща всички фази на производствения процес – от планиране на производствените ресурси и задаване на разходни норми (рецепти), през въвеждане и изпълнение на производствени поръчки следене на отклонения от заложените нормативи, до изчисляване на пряка и пълна себестойност на единица готова продукция в реално време.

1). Планиране на производствените ресурси и задаване на разходни норми

Изготвя се План за производство на база конкретни заявки за продажба или въвеждането на данни според пазарното търсене. Производството се извършва според зададени рецепти или производствени поръчки.

Произвежданото крайно изделие може да се състои от материали и полуфабрикати. От своя страна полуфабрикатите могат да се състоят от други материали и полуфабрикати на по-ниско ниво. И така, докато се стигне до най-ниското ниво полуфабрикати, които се състоят само от изходни суровини и материали.

2). Въвеждане и изпълнение на производствени процеси

Използвайки MACS® Production, Вие ще може да анализирате структурата на сложни продукти, чрез набор от средства за схематична визуализация и ще може да изберете правилния за Вас вариант за производство съобразно необходимостта от проследяване и реално засклаждане и на междинните продукти:

1) Произвежда се готовото изделие, като включените в него полуфабрикати се разпадат до ниво материал и се произвеждат заедно с готовото изделие;
2) Произвеждат се първо полуфабрикатите, след това се произвежда крайното изделие, в което те участват;

3). Производство по поръчка

MACS®Production съдържа и функционалности обхващащи индивидуални / поръчкови производства, при които е невъзможно да се нормират в рецепта необходимите суровини и материали. Богатия инструментариум от програмни средства позволява от една страна детайлно отчитане на разходите за всяко индивидуално производство, а от друга обобщаването им за целите на формиране на реална себестойност.

4). Oтчитане на прекия труд

Важна част от MACS® Production са и специално разработените механизми за отчитане на прекия труд във вид на конкретни производствени операции. Обособяват се: номенклатура на Професиите и се залагат разценки за единица определена от потребителя; номенклатура на Работните центрове; Групи работни операции и конкретни операции. Предвидена е и опция за залагане на ефективно работно време в часове, по месеци, което се използва в последствие при планиране на производството за да се предвиди трудовия фактор.

След фактическо извършване на производството, продукцията се заскладява и се отчита бракът.

5). Изчисляване на пряка и пълна себестойност на единица готова продукция в реално време

Извежда се себестойност на единица изделие на база преки разходи (т.е. разходите за вложените в изделието материали/суровини и труд). Впоследствие могат да се разпределят общите разходи (напр. за администрация, реклама, електричество, вода и т.н.), за да получите пълна себестойност.

Чрез MACS® Production вие можете да проследявате:

 • » Вложени материали – по периоди и за конкретно производство;
 • » Среден разход на материали за определен период;
 • » Икономия/преразход на материали спрямо рецепта;
 • » Справки за произведена продукция  по цехове, машини, бригади и смени, по периоди и за конкретно производство.

6). Пълна проследимост на партидите на суровините и готовия

HACCP
В съответствие със стандартите за качество и безопасност (като HACCP, ISO 22000, Регламент 178/2002 на ЕС и Закона за храните), MACS® Production позволява пълна проследимост на суровини и продукция от доставчика до крайния потребител и обратно, поддържайки набор от необходимите за всеки етап от производствения процес документи. В описание на модул Производсто, панел Партиди (Отворете оттук) можете да научите повече за нашите решения за автоматизиране на дейностите свързани с НАССР.
Повече за системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки НАССР

Повече за модул „Производство с разходна норма (рецепта)“

 

ЕКСПЕДИЦИЯ И ПРОДАЖБИ

MACS® Production е мощно средство, посредством което се обхващат процесите на определяне на ценовата политика и управление на взаимоотношенията с клиенти и дистрибутори – задаване на промоции, проследяване на продажбите по райони и др.

MACS® Production обхваща процесите по офериране, приемане на заявки от клиенти и от вътрешни складове, експедиция, фактуриране и рекламации.

MACS® Production предоставя възможност за задаване на отстъпки по един или няколко от следните критерии:

 • » За конкретен артикул, група артикули или всички артикули;
 • » За конкретен клиент/дистрибутор, група клиенти/дистрибутори или всички клиенти/ дистрибутори;
 • » За конкретен склад, няколко склада или всички складове;
 • » За определена дата/период;

Посредством MACS® Production, търговският персонал има възможност за:

 • » Изготвяне на оферти или проформа фактури;
 • » Регистриране на заявки от клиенти;
 • » Издаване на експедиционни бележки и фактуриране;;
 • » Издаване на Invoice;
 • » Изготвяне на протоколи за върнати стоки;
 • » Издаване на приходни касови ордери;
 • » Извеждане на касова книга;

Повече информация за функционалностите на модул „Продажби”.

 

ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

Насочен към мениджърите
Интуитивната организация на управленските справки в MACS® Production не изисква специални счетоводни познания от страна на потребителите. Това прави системата привлекателна за изпълнителни и финансови директори или други мениджъри, на които се налага да упражняват пряк контрол върху финансово-стопанската дейност в своята компания.

В услуга на професионалистите
MACS® Production обхваща в единна система цялата финансово-счетоводна дейност на фирмата. Системата интегрира всички аспекти на информационните процеси, като автоматично се обменят данни между отделните модули и предоставя сигнална информация на управлението. Отчетните специалисти, отговарящи за материалните запаси, производството, реализацията, транспорта и др. въвеждат първичната информация, а служителите в счетоводството изпълняват контролни функции.

Повече информация за функционалностите на модул „Счетоводство”.

 

МЕНИДЖМЪНТ

MACS® Production интегрира оперативните данни от цялата стопанска дейност като ги систематизира и обобщава по нива на управление. Следи се състоянието и тенденциите в стратегическите процеси на фирмата. Данните се представят в табличен и графичен вид. Справките дават информация в реално време в желаните от потребителя направления, например:

 • » Продажби (приходи);
 • » Разходи;
 • » Вземания и задължения;
 • » Печалба;
 • » Парични потоци (входящи и изходящи плащания);
 • » Наличности;
 • » Доставки;
 • » Себестойност;
 • » Продукция;
 • » Други.

Повече информация за функционалностите на модул „Управление”.

 

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА

Ефективното управление на персонала е сред причините за цялостния успех на фирмата. Възможностите на софтуера обхващат:

 • » Подбор на персонал – управление на процеса на on-line кандидатстване, събиране на автобиографии, провеждане на интервюта и тестове;
 • » Документация, свързана с назначаване – трудови договори, длъжностни характеристики, копия от дипломи и др.;
 • » Оценяване представянето на служителите – атестации, таргети, бонуси, санкции и др.;
 • » Развитие на служителите – повишения, преназначавания, обучения и др.
 • » Информация за отсъствия – отпуски, болнични, командировки;
 • » Следене на зачислените материали и оборудване на служителите.

 

ТРАНСПОРТ

Функционалните възможности на MACS® Production покриват дейностите по транспорта на суровините и готовата продукция. Функционалността на програмата е обособена в няколко направления:

 • » Информация за икономия или преразход на гориво-смазочни материали:
 • » Информация за направена смяна на масла, антифриз, накладки, греси и др.;
 • » Води се отчетност за сервизни обслужвания, извършени ремонти и резервни части;
 • » Възможност за настройване на неограничен брой напомняния за изтичащи срокове (застраховки, лизинг, сервизни интервали и др.) и за смяна на консумативи;
 • » Връзка с GPS система – ежедневните данни за пропътувани километри и изразходено гориво се генерират автоматично;
 • » Налични са различни видове управленски справки.

 

Повече информация за функционалностите на модул „Транспорт”.

Трейдфарма ЕООД, гр. Нови Пазар, е модерно предприятие за производство на висококачествени плодови, зеленчукови консерви и замразени плодове и зеленчуци. В производството е внедрена НАССР системата в съответствие със Закона за храните. Какви бяха потребностите на клиента при внедряването на  МАКС?

Ravema Fruct е регистрирана търговска марка на най-новото и модерно предприятие за производство на висококачествени плодови, зеленчукови консерви и замразени плодове и зеленчуци в гр. Нови пазар на фирма Трейдфарма ООД.

Предприятието започва работа през 2015 г. и се състои от два модула:

 1. Модул за преработка, стерилизиране и консервиране на плодове, зеленчуци и готови ястия.
 2. Модул за сортиране и дълбоко замразяване на плодове и зеленчуци.
 

ПОТРЕБНОСТИ НА КЛИЕНТА 

Ръководството и ключовите служители търсят софтуерно решение, с което да решат проблеми в следните направления:

 1. Проследяване на складови наличности в реално време
 2. Партидна проследяемост на материали, суровини, готови продукти
 3. Отчитане на всички производствени разходи, не само за суровини и материали
 4. Отчитане на всички останали разходи
 5. Формиране на пълна себестойност;
 6. Обхващане на производствените процеси във всички групи произвеждани продукти:
 »   Готови ястия »   Замразени плодове и зеленчуци »   Консерви
 1. Отчитане на пряк труд
 2. Експедиция на готови продукти, включително и износ
 3. Отговорно пазене на закупена вече продукция
 4. Разчети с клиенти и доставчици
 5. Касови разплащания и авансови отчети
 

СОФТУЕРЕН ИЗБОР

Трейдфарма избра да работи със софтуерно решение МАКС, модул Склад + Производство, заради неговата лесна адаптивност спрямо специфичните нужди на клиента и всеобхватност на предлагани функционалности, което позволява да се обхванат всички аспекти от дейността на предприятието (не само производствените) и да се достигне до едни реални резултати от функционирането му. Но ако трябва да конкретизираме, водеща за тях се оказа опцията за формиране на пълна себестойност на готовите изделия. 

ВНЕДРЯВАНЕ

В процеса на внедряване възникваха редица специфични казуси, които намериха своето решение, чрез съществуващи вече функционалности в МАКС.  

Казус 1: Разходи свързани с доставката
При сезонните плодове, каквито са например ягодите, доставката е съпроводена с извършване на редица разходи, които трябва да бъдат обхванати в софтуера и да увеличават покупната им цена – горива, комисионни, наеми на пунктове и др. Има назначени трима служителя, които отговарят за този процес и в края на всеки месец се отчитат, трябва да се проследяват и по лица извършените разходи, не само по вид.
Решение
В МАКС е обособено разходно звено „Разходи свързани с доставката“ и към него е създадена разходна партида за всеки служител, с разбивка по видове разходи. Чрез опцията, през складов документ да се отразяват и разходни фактури, потребителите на системата въвеждат всеки извършен разход, конкретизирайки неговия вид и служител, който го е извършил. Попълват се останалите реквизити като Доставчик, номер и дата на документ от доставчик, стойност. При запис на документа, сумите се отразяват по съответните разходни партиди на лицата.В края на всеки месец, чрез процедура за разпределение на разходи, набраните суми по разходните партиди на служителите се отнесат в увеличение на покупната цена на доставените през месеца суровини, на база тяхното количество.

  

Казус 2: Фира при доставка

При доставката на суровини в предприятието се извършва контролно претегляне и се установяват разлики спрямо количествата посочени в документите от доставчиците, това може да се дължи както от разлики в кантарите, така и на очаквана фира.

Решение

При засклаждане на суровината с документ Складова разписка за доставка, за артикула, който се доставя се въвеждат реалните количества, тези които са установени при претегляне в предприятието и които остават за съхранение/влагане в производство. Кантарната разлика/фира се отразява като допълнение „Фира при доставка“ със съответстващите количества за всяка партида. В последствие винаги може да се изведе справка за тези разлики, както подробно по доставчици и партиди, така и сумарно.

Казус 3: Отчитане и проследяване на фира след сортиране

Закупува се определен сорт суровина и тя се разпада на 2 или повече продукта от същия или друг сорт. Технологичния процес при сортирането на плодовете (ягоди, малини) изисква след тяхното закупуване, те да бъдат шоково замразени за определено време, след което да започне сортиране по качество – 1во, 2ро и т.н и отново замразени, вече като готови продукти. При този процес се отчита разлика между доставеното количество суровина и количеството продукти по видове, след сортирането. Това е фира дължаща се както почистването и на премахнато негодно количество суровина, така и на моментното замразяване на плодовете-суровина. Тези разлики е необходимо да бъдат проследявани софтуерно, по конкретни партиди. Трябва да се следят и останалите разходи свързани с процеса.

Решение

В МАКС е създадено разходно звено Замразени плодове и към него са обособени под партиди по видове плодове (в случая суровината съвпада с готовия продукт като вид).

При изписване на суровината за сортиране се издава документ Искане за изписване на материали, в което се конкретизира разходното звено, напр. Разходи за ягоди и се изписват доставените количества от съответна партида, за които започва сортирането;

След приключване на процеса за заприхождаване на замразени готови продукти се издава Складова разписка за продукция, в нея се посочват като отделни продукти получените сортове и техните качества. Разликата между количеството изписани плодове, като суровина и количеството заприходени плодове, като продукти се отчита като Фира от сортиране. Тя се проследява по конкретни партиди съобразно продуктите – готовия продукт, наследява партидата на суровината, съответно и фирата се следи по същата партида.

Казус 4: Изнесен Амбалаж

При изкупуване на плодове от производителите, често се налага да се предоставят празни фирмени касетки, които в последствие се връщат обратно със закупената суровина. Необходимо е във всеки един момент да се знае на кой, колко касетки са предоставени;

Решение

В МАКС е обособен виртуален склад „Изнесен Амбалаж“, към него се създава под склад за всеки производител. С документ Протокол за вътрешно преместване, предоставения амбалаж се прехвърля от фирмения склад за амбалаж към под склада на фирмата производител. Във всеки един момент на база справка има опция за проследяване, при кой, какви и колко касетки има.

Казус 5: Разходи за проби

С цел обновяване на асортимента на готовите ястия за тестови цели се използват консерви от готовата продукция и се закупуват допълнителни суровини на дребно, необходимо е с използваните консервите да се намали наличността и да се проследи какво допълнително е закупено и използвано. Направените с тях изделия са за проби и нямат да намерят отражение като готов продукт.

От замразените плодове също периодично се взема около 200-300гр за лабораторни цели. Това също трябва да намери отражение в софтуера.

Решение

В МАКС е обособено разходно звено Разходи за проби. С документ Искане за изписване на материали се изписват, към него съответните количества готов продукт и допълнително закупени суровини. Самите суровини преди това се заприхождават в склада за суровини с Складова разписка за доставка.

Казус 6: Преференциална цена за клиенти

За няколко клиента има обособена преференциална ценова листа, която е добре да се заложи за да не се въвежда/променя при всяка експедиция цената на продукцията за тях.

Решение

Преференциалната цена е въведена като втора продажна цена в МАКС. В картона на съответните клиенти е зададена съответната преференциална цена- 2ра. При издаване на документа за продажба на някой от тези клиенти, при избор на артикул се зарежда цената определена за него.

Казус 7: Замяна на суровини

При производството на готови ястия и консерви, в някои случаи се налага замяна на суровината определена в разходната норма с друга. Създаване на отделни разходни норми за тези цели би било доста трудоемко.

Решение

В МАКС, в документ Нареждане за производство, от който се генерира и самото искане за изписване, в раздел Материали се използва опция за замяна на един артикул с друг т.е работи се с една рецепта и в процес на производството се отразяват разликите с нея. В справка тези разлики се проследяват.