Строителство

Софтуерна система MACS® Build

MACS® Build е интегрирана бизнес информационна система от клас ERP, подходяща за фирми, извършващи строителна дейност.

Със системата работят компании, специализирани както в инфраструктурното, така такива, извършващи ниско и високо строителство, търговия на строителни материали.

Посредством MACS® Build, се постига максимална ефективност чрез цялостен контрол върху бизнес процесите в организацията – планиране и строителство; транспорт и механизацията; производство на бетон/асфалт; складова дейност; маркетинг и продажби; финанси и счетоводство; подбор на персонала; мениджмънт.

  • СКЛАДИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ, ИНСТРУМЕНТИ И ИНВЕНТАР

    

   MACS® Build обхваща информационните процеси, свързани с отчитане на цялостната фактическа и нормативна складова дейност – поръчки, доставки, наличности, заявки. Системата предлага различни варианти и комбинации за настройка така, че да отразява организацията в съответната фирма:

   • 1) Без складове за материалите (ако материалите се закупуват и влагат директно в обектите) – изписват се разходите за материали към обекта, без да е необходимо тяхното засклаждане;

   • 2) Няколко физически отдалечени склада;

   • 3) С един централен склад;

   • 4) Складове към всеки обект

   • Всеки строителен обект се обособява като отделен разходен център, към който се натрупват всички материални и нематериални разходи.

   • Справка за извършените разходи по строителни обекти

   Доставка на насипни материали – изградена е връзка с определени модели платформени везни (кантари) посредством документ Кантарна бележка. От този документ могат да се направят автоматично складова разписка за покупка (за да се заскладят получените материали) или протокол за преместване – ако материалите се транспортират до друг обект. Възможно е и директно да се изпишат като разход към конкретния строителен обект.

    

   Повече за модул „Склад“

    

 • ТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ

  Възможностите на бизнес информационната система MACS® Build покриват и управлението на собствен автопарк от строителна механизация, лекотоварни и тежкотоварни автомобили (fleet management).

  Посредством софтуера се следи разход на гориво, извършена работа и пробег, смяна на масла, антифриз, накладки, греси, сервизни обслужвания, извършени ремонти и резервни части. Поддържа се информация за направена смяна на масла, антифриз, накладки, греси и други –  колко са изминати, оставащи и текущо километри/часове. Води се отчетност за сервизни обслужвания, извършени ремонти и резервни части.

  Контролира се работа на механизаторите и шофьорите чрез следене на различни показатели – каква работа и какъв пробег са извършили, кои автомобили/механизация са управлявали, на кои обекти и по кои маршрути са работили, колко гориво е изразходили.

  Съставя се Дневен акт за извършената работа от машините, който съдържа информация за обектите, на които е работила машината; механизаторът, управлявал машината; вид дейност; извършена работа; престой; заредено и изразходено гориво.

  За извършения пробег се изготвят Пътни листи за съответните автомобили, водачи и обекти. В Пътния лист се съдържа информация за автомобил, водач, обект, за който се отнася пътният лист, маршрут, изминати километри, превозени товари, данни за ремарке, заредено и изразходено гориво, увеличение на разходната норма според условията, извършена работа престои.

  MACS® Build дава възможност за настройване на неограничен брой напомняния, за изтичащи срокове (застраховки, лизинг, сервизни интервали и др.), за смяна на консумативи и др.  По този начин се избягва възможността от пропускане на срок или планирана смяна на консумативи свързани с автомобилите.

  Функционалните възможности на системата позволява следене на всички експлоатационни разходи – застраховки, данъци, винетки и др.

  Системата предоставя възможност за въвеждане на тарифи за извършване на услуги с транспорт и механизация към клиенти.

  При наличие на собствена бензиностанция и свързването й към MACS® Build, данните за зареденото гориво се отразяват в реално време.

  Повече за модул „Бензиностанция“

  При връзка на MACS® Build с GPS система, ежедневните данни за извършена работа, пропътувани километри и изразходено гориво се импортират автоматично и се генерират пътни листи и дневни актове.

  Повече за модул „Механизация“ 

   

   

  Повече за модул „Транспорт“

   

  • ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН / АСФАЛТ

   Посредством интеграционния на модул „Бетон контрол” се осъществява връзка между бизнес информационната система MACS® Build и компютърно управлявани бетонови възли и асфалтови бази.

   Функционалните възможности на софтуера включват:

   • Трансфер на данни за произведения и експедиран бетон/асфалт от софтуера, управляващ компютъризирани бетонови възли;

   • »  Автоматично отчитане на произведените количества продукция;

   • » Автоматично създаване на документ за експедиция на продукцията;

   • »  Автоматично отчитане на вложените в продукцията материали;

   • »  Прехвърляне на фактури към счетоводството.

   • Повече за модул „БЕТОН“
    • МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ

     MACS® Build е мощно средство, посредством което се обхваща процеса на определяне на ценовата политикана фирмата. Чрез следене/планиране на разходите за строителните дейности, материали, външни услуги, заплати, кредити/лизинг, разходи за реклама и др. може да се изчислява фактическата себестойност на целия обект, на отделни части от проекта (например етап „Кота 0”) или на различните етапи. Добавяйки към сумата на разходите определена норма на печалба (процент рентабилност, желана парична доходност или др.) могат да се определят продажни цени или стойности на оферти към клиенти.

     Някои основни функции:

     • »  Издаване на фактура за авансово плащане и автоматичното му приспадане при издаване на окончателна фактура;

     • »  Обединяване на стоките и услугите, включени във фактура в един общ текст, така че на фактурата да излиза само един ред.

     • »  Издаване на фактури за услуги – с количество и стойност.

     • »  Обедидение на много експедиционни бележки в една фактура.

     Допълнителни функционални възможности на MACS® Build:

     • »  Информация за партньори – клиенти, доставчици, подизпълнители
     • »  Документи по обект – договори, оферти и др
     • »  Кореспонденция – входяща, изходяща
     • »  Вътрешна документация – заповеди, протоколи и др.
 • ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

  Насочен към мениджърите
  Интуитивната организация на управленските справки в MACS® Build не изисква специални счетоводни познания от страна на потребителите. Това прави системата привлекателна за изпълнителни и финансови директори или други мениджъри, на които се налага да упражняват пряк контрол върху финансово-стопанската дейност в своята компания.

  В услуга на професионалистите
  MACS® Build обхваща в единна система цялата финансово-счетоводна дейност на фирмата. Системата интегрира всички аспекти на информационните процеси, като автоматично се обменят данни между отделните модули и предоставя сигнална информация на управлението. Отчетните специалисти, отговарящи за материалните запаси, реализацията, транспорта и др. въвеждат първичната информация, а служителите в счетоводството изпълняват контролни функции.

  • ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА

   Ефективното управление на персонала е сред причините за цялостния успех на фирмата. Възможностите на софтуера обхващат:

   • »  Подбор на персонал – управление на процеса на on-line кандидатстване, събиране на автобиографии, провеждане на интервюта и тестове;
   • »  Документация, свързана с назначаване – трудови договори, длъжностни характеристики, копия от дипломи и др.;
   • »  Оценяване представянето на служителите – атестации, таргети, бонуси, санкции и др.;
   • »  Развитие на служителите – повишения, преназначавания, обучения и др.
   • »  Информация за отсъствия – отпуски, болнични, командировки;
   • »  Следене на зачислените материали и оборудване на служителите.

    

 • ЦЯЛОСТЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ

  MACS® интегрира оперативните данни от цялата стопанска дейност като ги систематизира и обобщава по нива на управление. Следи се състоянието и тенденциите в стратегическите процеси на фирмата. Данните се представят в табличен и графичен вид. Справките дават информация в реално време в желаните от потребителя направления, например:

   

  • » Продажби (приходи);
  • » Разходи;
  • » Вземания и задължения;
  • » Печалба;
  • » Парични потоци (входящи и изходящи плащания);
  • » Наличности;
  • » Доставки;
  • » Други.

  Повече за модул „Управление“

Прочетете повече за това как Пътстрой Габрово АД  обхванаха в една система доставките на материали, производство и продажба на бетон и проследяват наличностите си. » Прочетете тук