Транспорт

Софтуерна система MACS® TRANSPORT

MACS® Transport е интегрирана бизнес информационна система от клас ERP, подходяща за фирми от транспортния бизнес. 

Посредством MACS® Transport, се постига максимална ефективност чрез цялостен контрол върху бизнес процесите в организацията – мениджмънт на транспортните средства и шофьорите; управление на склада с резервни части и консумативи; маркетинг и продажби на транспортните услуги; финанси и счетоводство; управление на персонала; цялостен мениджмънт на фирмената дейност.

ЗАЯВИ ДЕМО

 • Мениджмънт на транспортните средства и шофьорите

  MACS® Transport дава пълна информация за всеки лек или товарен автомобил. Посредством софтуера се следи:

  »  разход на гориво;

  »  извършен пробег;

  »  смяна на масла, антифриз, накладки, греси;

  »  сервизни обслужвания, извършени ремонти и резервни части.

  Процесът на контролиране на работа на шофьорите се обхваща чрез следене на различни показатели – какъв пробег са извършили, кои автомобили са управлявали, на кои обекти и по кои маршрути са работили, колко гориво са изразходили.

  За извършения пробег се изготвят Пътни листи за съответните автомобили, водачи и обекти. В Пътния лист се съдържа информация за автомобил, водач, обект, за който се отнася пътният лист, маршрут, изминати километри, превозени товари, данни за ремарке, заредено и изразходено гориво, увеличение на разходната норма според условията, извършена работа престои.

  MACS® Transport дава възможност за настройване на неограничен брой напомняния, за изтичащи срокове (застраховки, лизинг, сервизни интервали и др.), за смяна на консумативи и др.  По този начин се избягва възможността от пропускане на срок или планирана смяна на консумативи свързани с автомобилите.
  Функционалните възможности на системата позволяват следене на всички експлоатационни разходи – застраховки, данъци, винетки и др.

  При наличие на собствена бензиностанция и свързването й към MACS® Transport, данните за зареденото гориво се отразяват в реално време. Идентифицирането на съответния шофьор и автомобил се осъществява посредством чип-карти. За всяка карта могат да се настроят неограничен брой счетоводни записи за изписване на гориво, които се експортират към счетоводния модул на MACS®. Това позволява следене на зареденото гориво по определени разходни центрове (например фирми или в рамките на фирмата – по транспортни звена, обекти и т.н.)

  Възможно е да се изгради връзка на MACS® Transport с GPS система, ежедневните данни за извършена работа, пропътувани километри и изразходено гориво се генерират автоматично, което освобождава служителите от необходимостта ръчно да ги въвеждат.

  Повече за модул „Транспорт“

  Повече за модул „Бензиностанция“

   

 • Управление на склада с резервни части и консумативи

  MACS® Transport позволява следенето на оптималните складови запаси на резервни части и консумативи по превозните средства – максимални, минимални, критични количества за всяка резервна част, за конкретен склад. По този начин се избягва презапасяване или недостиг.

  Автоматизиран е процесът по заявка за доставка на резервни части. Системата дава възможност заявка за доставка да бъде потвърдена в складова разписка, като се следи заявено и реално доставено количество.

  MACS® Transport дава възможност за натрупване и следене на разходите по отделните превозни средства. По този начин може да се следи качеството на извършените ремонти и количество на вложените резервните части.

  Оптимизиран е процесът на инвентаризация. Системата дава възможност за съставяне на инвентаризационен опис, протокол за липси и излишъци и автоматично разнасяне на резултатите от тях. Процесът може да бъде максимално оптимизиран чрез използване на баркод скенер.

  Повече за модул „Склад“

 • Маркетинг и продажни на транспортните услуги

  MACS® Transport е мощно средство, посредством което се обхваща процеса на определяне на ценовата политика на фирмата. Системата дава възможност за въвеждане на различни тарифи за извършваните транспортни услуги. Тарифите могат да бъдат определени на базата на различни критерии:

  » за работа и престой;

  » да важат за определен период или към определена дата;

  » според различните марки автомобили; според вида на заплащането; Предоставя се възможност за въвеждане на допълнителни условия, при наличието на които се прави процентно увеличение на зададените разходни норми (например при работа в зимни условия, в града, и т.н.).

 • Финанси и счетоводство

  Насочен към мениджърите
  Интуитивната организация на управленските справки в MACS® Transport не изисква специални счетоводни познания от страна на потребителите. Това прави системата привлекателна за изпълнителни и финансови директори или други мениджъри, на които се налага да упражняват пряк контрол върху финансово-стопанската дейност в своята компания.

  В услуга на професионалистите
  MACS® Transport обхваща в единна система цялата финансово-счетоводна дейност на фирмата. Системата интегрира всички аспекти на информационните процеси, като автоматично се обменят данни между отделните модули и предоставя сигнална информация на управлението. Отчетните специалисти, отговарящи за материалните запаси, реализацията, транспорта и др. въвеждат първичната информация, а служителите в счетоводството изпълняват контролни функции.

  Повече за модул „Счетоводство“

 • Подбор на персонала

  Ефективното управление на персонала е сред причините за цялостния успех на фирмата. Възможностите на софтуера обхващат:

  • »  Подбор на персонал – управление на процеса на on-line кандидатстване, събиране на автобиографии, провеждане на интервюта и тестове;
  • » Документация, свързана с назначаване – трудови договори, длъжностни характеристики, копия от дипломи и др.;
  • »  Оценяване представянето на служителите – атестации, таргети, бонуси, санкции и др.;
  • »  Развитие на служителите – повишения, преназначавания, обучения и др.
  • »  Информация за отсъствия – отпуски, болнични, командировки;
  • »  Следене на зачислените материали и оборудване на служителите.

   

 • Мениджмънт на фирмената дейност

  MACS® Transport интегрира оперативните данни от цялата стопанска дейност като ги систематизира и обобщава по нива на управление. Следи се състоянието и тенденциите в стратегическите процеси на фирмата. Данните се представят в табличен и графичен вид. Справките дават информация в реално време в желаните от потребителя направления, например:

   

  • > Продажби (приходи);
  • > Разходи;
  • > Вземания и задължения;
  • > Печалба;
  • > Парични потоци (входящи и изходящи плащания);
  • > Наличности;
  • > Доставки;
  • > Други.

  Повече за модул „Управление“