Търговия

Софтуерна система MACS® Commerce

MACS® Commerce е интегрирана бизнес информационна система от клас ERP, подходяща за фирми, извършващи търговска дейност.

Посредством MACS® Commerce, се постига максимална ефективност чрез цялостен контрол върху бизнес процесите в организацията – отчитане на доставки; складиране на стоки; маркетинг и продажби; финанси и счетоводство; управление на персонала; транспорт; мениджмънт.

ЗАЯВИ ДЕМО

  

Доставка на стоки

MACS® Commerce обхваща информационните процеси, свързани с отчитане на цялостната фактическа и нормативна складова дейност – поръчки, доставки, наличности, заявки.

Системата може да бъде изградена според организационната структура на фирмата – изграждане на отдалечени складове, които изпращат заявки към централния склад за запълване на складовите наличности и потвърждаването им без повторно въвеждане на информацията и от двата склада (заявяващия и изпращащия) – документ Протокол за вътрешно преместване. Възможно е да се оптимизират складовите наличности, чрез залагане и проследяване на минимални, максимални и критични складови наличности, според които да се правят заявки към доставчици.

Друга важна функция, за определяне на реалната доставна стойност на всички доставки, е автоматичното разпределяне на допълнителните разходи (напр. транспортни разходи) към стойността на артикулите на база стойност или количество. При отчитане на доставките от внос има възможност за въвеждане на мито по митническа декларация.

Съотношение на мерни единици на артикулите – важен момент при търговската дейност е дефинирането на съотношение на мерните единици на стоките. MACS® дава възможност за определяне на до 5 взаимосвързани мерни единици за артикул. По всяка една може да се следи наличност, да се доставя и продава. Могат да се извеждат и при печата на складовите документи. Съобразно спецификите на дейността, взаимобвързването може да бъде както постоянно т.е непроменящо се във времето, така и променливо – при всяка доставка да се залага различно съотношение, което да се проследява в последствие.

Основни функции:

 

» Задаване на 8 различни характеристики за артикул;

Повече за модул „Склад“

 

Продажби 

MACS® Commerce е мощно средство, посредством което се обхващат процесите на определяне на ценовата политика и управление на взаимоотношенията с клиенти и дистрибутори.
Посредством MACS® Commerce, има възможност за дефиниране на индивидуални продажни цени за отделните клиенти/дистрибутори по артикули. Тези продажни цени са различни от стандартно дефинираните и ползвайки тази функционалност на продукта, може да се въведат неограничен брой продажните цени за един артикул.
MACS® Commerce предоставя възможност за задаване на отстъпки по един или няколко от следните критерии:

 • » За конкретен артикул, група артикули или всички артикули;
 • » За конкретен клиент/дистрибутор, група клиенти/дистрибутори или всички клиенти/дистрибутори;
 • » За конкретен склад, няколко склада или всички складове;
 • » За определена дата/период;

Посредством MACS® Commerce, търговският персонал има възможност за издаване на следните документи:

 • » Изготвяне на оферти или проформа фактури;
 • » Регистриране на заявки от клиенти;
 • » Издаване на експедиционни бележки и фактуриране;;
 • » Издаване на Invoice;
 • » Изготвяне на протоколи за върнати стоки;
 • » Издаване на приходни касови ордери;
 • » Извеждане на касова книга;

Тъй като MACS® Commerce е цялостна система от клас ERP, осчетоводяването на стопански операции с парични средства e автоматично.
Системата дава възможност за въвеждане на различен от 20% ДДС. Може да се въведе произволен процент ДДС, в зависимост от вида на сделката, както и да се направи сборна фактура по чл.113, т.13 от ЗДДС – с дата на данъчно събитие по редове.

MACS® Commerce подържа неограничен брой валути. Осигурява се възможност за въвеждане на валутни курсове по дати и по видове валути за определен период, както и задаване на общ курс за периода. 
Мениджърите имат достъп до различни видове справки:

 • » Печалба по документи
 • » Печалба по артикули
 • » Стокооборот
 • » Стоково-паричен отчет
 • » Стоки по клиенти
 • » Клиенти по стоки
 • » Отчет за продажбите
 • » Продажби по доставчици
 • » Продажби по артикули и по доставчици
 • » Обобщена справка по артикули
 • » Реализация по търговски агенти
 • » Обобщена справка по търговски агенти
 • » За различни отчетни периоди – по доставчици, клиенти, търговски агенти
 •     

Повече за модул „Продажби“

 

Финанси и счетоводство

Насочен към мениджърите
Интуитивната организация на управленските справки в MACS® Commerce не изисква специални счетоводни познания от страна на потребителите. Това прави системата привлекателна за изпълнителни и финансови директори или други мениджъри, на които се налага да упражняват пряк контрол върху финансово-стопанската дейност в своята компания.

В услуга на професионалистите
MACS® Commerce обхваща в единна система цялата финансово-счетоводна дейност на фирмата. Системата интегрира всички аспекти на информационните процеси, като автоматично се обменят данни между отделните модули и предоставя сигнална информация на управлението. Отчетните специалисти, отговарящи за материалните запаси, реализацията, транспорта и др. въвеждат първичната информация, а служителите в счетоводството изпълняват контролни функции.

Повече за модул „Счетоводство“
 

 

Подбор на персонала

Ефективното управление на персонала е сред причините за цялостния успех на фирмата. Възможностите на софтуера обхващат:

 • » Подбор на персонал – управление на процеса на on-line кандидатстване, събиране на автобиографии, провеждане на интервюта и тестове;
 • » Документация, свързана с назначаване – трудови договори, длъжностни характеристики, копия от дипломи и др.;
 • » Оценяване представянето на служителите – атестации, таргети, бонуси, санкции и др.;
 • » Развитие на служителите – повишения, преназначавания, обучения и др.
 • » Информация за отсъствия – отпуски, болнични, командировки;
 • » Следене на зачислените материали и оборудване на служителите.

 

Транспорт

Функционалните възможности на MACS® Commerce покриват дейностите по транспорта на стоките. Функционалността на програмата е обособена в няколко направления:

 • » Информация за икономия или преразход на гориво-смазочни материали:
 • » Информация за направена смяна на масла, антифриз, накладки, греси и др.;
 • » Води се отчетност за сервизни обслужвания, извършени ремонти и резервни части;
 • » Възможност за настройване на неограничен брой напомняния за изтичащи срокове (застраховки, лизинг, сервизни интервали и др.) и за смяна на консумативи;
 • » Връзка с GPS система – ежедневните данни за пропътувани километри и изразходено гориво се генерират автоматично;
 • » Налични са различни видове управленски справки.

Повече за модул „Транспорт“

 

Мениджмънт

MACS® Commerce интегрира оперативните данни от цялата стопанска дейност като ги систематизира и обобщава по нива на управление. Следи се състоянието и тенденциите в стратегическите процеси на фирмата. Данните се представят в табличен и графичен вид. Справките дават информация в реално време в желаните от потребителя направления, например:

 • » Продажби (приходи);
 • » Разходи;
 • » Вземания и задължения;
 • » Печалба;
 • » Парични потоци (входящи и изходящи плащания);
 • » Наличности;
 • » Доставки;
 • » Други.

Повече за модул „Управление“