Туризъм

Софтуерна система MACS® Tourism

 

  • I. ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

   MACS® Tourism е специализирана финансово-счетоводна система, която обединява информация от различните туристически дейности и дава цялостна картина на бизнеса, включително: 

   1) Връзка с хотелски и ресторантски системи

   • Изградени са връзки за обмен на данни с най-разпространените хотелски и ресторантски софтуерни продукти:

   • » Опера (Майкрос Фиделио);
   • » FourSeasons;
   • » ClockBS.

   Изградената връзка се осъществява, чрез експорт на документи за продажби и плащания от ClockBS и импорт в MACS®, при който импорт автоматично се формират счетоводни записи за продажба и счетоводни записи за закриване на формирания разчет, ако е отразено плащане по съответния документ.

   2) Доставки

   » Отразяване на доставки и проследяване разходването на различни по вид консумативи, по конкретни направления (звена);

   • » Междускладови движения;
   • » Проследяване на наличности в реално време, общо и по конкретни складове;

   3) Развлекателни дейности

   » Отчитане на приходи и разходи, като вид количество и стойност, по конкретни дейности и определяне на резултата от предлагането им.

   4) Поддръжка

   » Детайлно отчитане на разходите по поддръжка като вид, количество и стойност, по конкретни направления (звена);

   5)  Документиране

   • » Складови документи – Складови разписки, Протоколи за вътрешно преместване, Искане за изписване на материали;
   • » Документи за продажба – Фактури, Авансови фактури, Известия, Отчети за извършени продажби;

   За туроператорски фирми са разработени специфични функционалности за документиране и отчитане на доставката на обща туристическа услугa:

   • » Издаване на фактури и известия към фактури, в които не се посочва данък;

   • » Отразяването им в дневника за продажби за данъчния период, в който са издадени, без за тях да се попълва информацията в колони 9 – 25 (без стойности, само с общи реквизити);

   • » Определяне на данъчната основа на доставката на обща туристическа услуга, т.е. маржът, който подлежи на облагане;

   » Издаване на Протокол по чл. 117 ал.2 за облагане на маржът съгласно разпоредбите на чл. 146 от ЗДДС;

   6) Възможност за връзка с ТРЗ софтуер

   • Реализирани са връзки със специализирани софтуери за ТРЗ:

   » ТЕРЕС (СД Интелсофт);

   » Омекс 2000 (ОмегаСофт ООД);

   » Стил (ЕмСофт ЕООД).

    

   Те се изразяват в експорт на данни за начислени суми за работни заплати и осигуровки във външен файл, генериран от съответния софтуер и техния импорт във вид на счетоводни записи в MACS®.

    Вижте повече за модул Склад 

    

   Вижте повече за модул Счетоводство 

 • II. УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

  Ефективното управление на персонала е сред причините за цялостния успех на фирмата. Възможностите на софтуера обхващат:

  »  Подбор на персонал – управление на процеса на on-line кандидатстване, събиране на автобиографии, провеждане на интервюта и тестове;

  » Документация, свързана с назначаване – трудови договори, длъжностни характеристики, копия от дипломи и др.;

  » Оценяване представянето на служителите – атестации, таргети, бонуси, санкции и др.;

  »  Развитие на служителите – повишения, преназначавания, обучения и др.

  »  Информация за отсъствия – отпуски, болнични, командировки;

  »  Следене на зачислените материали и оборудване на служителите.

 • III. ЦЯЛОСТЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ

  MACS® Tourism интегрира оперативните данни от цялата стопанска дейност като ги систематизира и обобщава по нива на управление. Следи се състоянието и тенденциите в стратегическите процеси на фирмата. Данните се представят в табличен и графичен вид. Справките дават информация в реално време в желаните от потребителя направления, например:

  • » Продажби (приходи);
  • » Разходи;
  • »  Вземания и задължения;
  • » Печалба;
  • » Парични потоци (входящи и изходящи плащания);
  • » Наличности;
  • » Доставки;
  • »  Други.

  За всяко направление информацията може да бъде представена в различни сечения (разрези):

   

  • »  По клиент / доставчик;
  • »  По звено (склад / търговец / дилър и т.н.);
  • »  По артикул;
  • »  По географски регион;
  • »  По период/дата.

  Посредством MACS® Tourism се следят повече от 140 показатели, които дават ясна и изчерпателна характеристика на анализираните обекти като рентабилност, ефективност, обращаемост, ликвидност, финансова стабилност, платежоспособност, коефициент на задлъжнялост и др.

  Вижте повече за модул Управление