Земеделие

Софтуерна система MACS® Агро

За да създадем MACS® Агро, ние приложихме нашия вече 25 годишен опит в разработката на софтуер.

Чрез MACS® Агро, Вие постигате максимална ефективност, като обхващате следните дейности – доставки, склад, производство, продажби, механизация и автопарк; оперативно планиране; стратегическо планиране; финанси и счетоводство; управление на персонала.

I. СКЛАДИРАНЕ НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ

МАКС® Агро обхваща информационните процеси, свързани с отчитане на цялостната фактическа и нормативна складова дейност – поръчки, доставки, наличности, заявки.

Функционалните възможности на системата включват:

1. Поръчки за доставки – възможно е да се въвеждат заявки за доставка от външен доставчик с опция да бъдат потвърдени в складова разписка без повторно въвеждане на информацията.

2. Заприхождаване – процесът на заприхождаване на основните материали e  облекчен, чрез използване на функционалности като: 

2.1. Заприхождаване след претегляне на платформена везна

Използва се Кантарна бележка – това е документ, който има изградена връзка с кантарите (определени модели платформени везни), инсталирани на входа (портала) на производствената фабрика. В този документ се поддържат исторически данни за всяко преминаването през кантара. От кантарната бележка се формират автоматично документи за заприхождаването на суровините за производство –  складова разписка, протокол за преместване от склад в склад.

 2.2. Складова разписка 

Чрез този документ се засклаждат получените материали, семена, торове, препарати, горива и масла и всички други артикули:

»  Заприхождаване в няколко склада едновременно; 

» Информация за налично количество от избрания артикул към момента на доставката;

» Възможност за различен % ДДС за всеки ред от складовата разписка;

» Връщане на стоки / материали на доставчик;

» Автоматично натрупване на допълнителни разходите по доставката към стойността на артикула на база количество или стойност;

» Данни за транспортна организация, автомобил, превозвач при въвеждане на фактура за покупка и отразяване на фактурата за транспорт.

» Отразяване на мито и ДДС при внос с данни за митническа декларация;

» Следене на падежи на плащане;

» Заприхождаване по партиди.

 2.3. Протоколи за обратно начисление на ДДС – при покупка на зърнени култури се издава протокол по чл. 117, ал.2 от получателя на доставката.

 

II. ПРОДАЖБИ (ФАКТУРИРАНЕ)

 • »  Фактуриране за продукти и услуги за почвена обработка;
 • »  Аванси – Авансова фактура, Авансово плащане, Фактура за приспадане на аванс;
 • » Печат на фактура и известия във валута на чужд език (Invoice) и автоматично издаване на българска фактура; 
 • » Печат на фирмено лого; 
 • » Кредитно и дебитно известие по няколко фактури;
 • » Отложено фактуриране – издаване на фактура в момент, следващ момента на експедиция;
 • » Отговорно пазене – издаване на фактура в момент, предхождащ момента на експедиция.
 • »  НОВО: изпращане на фактура по имейл – вижте повече тук.

 

 

III. ПРОИЗВОДСТВО

» Определяне на себестойността на продукцията – възможност за формиране на себестойност по култури /по години/ или по блокове, засяти с определена култура.
» Отчитане на всички преки и непреки разходи свързани със себестойността на земеделската продукция.
» Проследяване на изписаните и вложени в производството на земеделска продукция материали – гориво, семена, торове, препарати и др.
» Заприхождаване на готова продукция.
» Възможност за отчитане на незавършено производство.
» Автоматично разпределяне на непреките разходи и включването им в себестойността на база на различни показатели – например разход на гориво, площ на масивите, засяти с определена култура.

 

IV. СЧЕТОВОДСТВО

 • » Многофирмена версия – възможност за паралелна и/или едновременна работа в няколко фирми.

 • »   Възможност за работа на много работни места в мрежа, възможност за работа на физически отдалечени работни места в системата.

 • » Запис в реално време на данните въвеждани от отдалечените работни места, съответно възможност за извеждане на актуални справки във всеки момент от базата с данни;

 • »  Възможност за експорт на справки в Microsoft Excel или текстов файл. » Заложен базов сметкоплан с възможност за свободно допълване от потребителите.

 • » Възможност за голяма аналитичност на счетоводните сметки в индивидуалния сметкоплан – до 15 аналитични нива.

 • » Автоматично отчитане на разходите по икономически елементи (група 60);

 • » Работа в предходна година до окончателно годишно приключване, без загуба на данните от текущата година;

 • » Автоматични месечни приключвателни операции на приходни и разходни сметки /гр. 61, гр. 62, гр. 70, гр. 72 и т.н./ чрез еднократна настройка и получаване на финансов резултат /крайно салдо по сметка 123/.

 • » Дълготрайни активи – работа с дълготрайни активи, данъчен и счетоводен амортизационен план, автоматично осчетоводяване на амортизациите всеки месец;

 • » ДДС – автоматично формиране на дневник на покупки, дневник на продажби и справка декларация за ДДС, автоматични записи  от Протоколи за самоначисление и включването им в дневниците;

 • »  Каса – издаване на приходни и разходни касови ордери, касова книга;

 • »  Валути –  работа с валути и валутни разчети, преоценка на валути

 • » Групово погасяване на разчети – опция за избор на множество фактури на един или няколко контрагента за едновременното им погасяване;

 • »  Извеждане на множество справки с различно предназначение – хронологични, по документи, за салда и обороти по сметки, за материални запаси и дълготрайни активи, за разчети – вземания и задължения, за парични средства – в лева и валута в брой и по банкови сметки.

 • »  Извеждане на основните четири справки от годишния финансов отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал – автоматично формиране на месечни и годишни отчети на база еднократна първоначална настройка;

 • » ТРЗ – възможност за връзка със специализирани софтуери за труд и работна заплата, за автоматичното осчетоводяване на счетоводните записи.

 • Повече за модул „Счетоводство“

 

V. МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОПАРК

 • 1) Справки за извършена работа:

 • » Почвообработка; 
 • » Сеитба; 
 • » Пръскане и торене; 
 • » Жътва.
 • 2) Механизация и собствена бензиностанция:

 • » Отчитане на зареденото гориво от електронните горивоколонки; 
 • » Контрол на зареждането с чип-карти. 
 • » Горива и масла; 
 • » Сервизни интервали; 
 • » Ремонти; 
 • » Данъци, лизинги; 
 • » Винетки; 
 • » Напомняне.

 

VI. СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

 • » Бюджетиране; 
 • » Управленски справки; 
 • » Финансов анализ; 
 • » Многогодишни справки; 
 • » Осредняване на добиви; 
 • » Изключване на извънредни години.
 • Повече за модул „Управление“

 

VII. ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА

Ефективното управление на персонала е сред причините за цялостния успех на фирмата. Възможностите на софтуера обхващат:

 • »  Подбор на персонал – управление на процеса на on-line кандидатстване, събиране на автобиографии, провеждане на интервюта и тестове;
 • »  Документация, свързана с назначаване – трудови договори, длъжностни характеристики, копия от дипломи и др.;
 • »  Оценяване представянето на служителите – атестации, таргети, бонуси, санкции и др.;
 • »  Развитие на служителите – повишения, преназначавания, обучения и др.
 • »  Информация за отсъствия – отпуски, болнични, командировки;
 • »  Следене на зачислените материали и оборудване на служителите.