Земеделие

За да създадем МАКС Агро, ние приложихме нашия вече 25 годишен опит в разработката на софтуер.

Чрез МАКС Агро, Вие постигате максимална ефективност, като обхващате следните дейности – доставки, склад, производство, продажби,  механизация и автопарк; оперативно планиране; стратегическо планиране; финанси и счетоводство; управление на персонала.

 • I. СКЛАДИРАНЕ НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ

  МАКС Агро обхваща информационните процеси, свързани с отчитане на цялостната фактическа и нормативна складова дейност – поръчки, доставки, наличности, заявки.

  Функционалните възможности на системата включват:

   

  1. Поръчки за доставки – възможно е да се въвеждат заявки за доставка от външен доставчик с опция да бъдат потвърдени в складова разписка без повторно въвеждане на информацията.

   

  2. Заприхождаване – процесът на заприхождаване на основните материали e  облекчен, чрез използване на функционалности като:                                                                                                                                   

  2.1. Заприхождаване след претегляне на платформена везна

  Използва се Кантарна бележка – това е документ, който има изградена връзка с кантарите (определени модели платформени везни), инсталирани на входа (портала) на производствената фабрика. В този документ се поддържат исторически данни за всяко преминаването през кантара. От кантарната бележка се формират автоматично документи за заприхождаването на суровините за производство –  складова разписка, протокол за преместване от склад в склад.

   2.2. Складова разписка 

  Чрез този документ се засклаждат получените материали, семена, торове, препарати, горива и масла и всички други артикули:

  »  Заприхождаване в няколко склада едновременно; 

  »  Информация за налично количество от избрания артикул към момента на доставката;

  »  Възможност за различен % ДДС за всеки ред от складовата разписка;

  »  Връщане на стоки / материали на доставчик;

  »  Автоматично натрупване на допълнителни разходите по доставката към стойността на артикула на база количество или стойност;

  »  Данни за транспортна организация, автомобил, превозвач при въвеждане на фактура за покупка и отразяване на фактурата за транспорт.

  »  Отразяване на мито и ДДС при внос с данни за митническа декларация;

  »  Следене на падежи на плащане;

  »  Заприхождаване по партиди.                                                                                                                            

    2.3. Протоколи за обратно начисление на ДДС – при покупка на зърнени култури се издава протокол по чл. 117, ал.2 от получателя на доставката.

  II. ПРОДАЖБИ (ФАКТУРИРАНЕ)

  • »  Фактуриране за продукти и услуги за почвена обработка;
  • »  Аванси – Авансова фактура, Авансово плащане, Фактура за приспадане на аванс;
   » Печат на фактура и известия във валута на чужд език (Invoice) и автоматично издаване на българска фактура;
   » Печат на фирмено лого;
  • » Кредитно и дебитно известие по няколко фактури;
   » Отложено фактуриране – издаване на фактура в момент, следващ момента на експедиция;
   » Отговорно пазене – издаване на фактура в момент, предхождащ момента на експедиция.
   »  НОВО: изпращане на фактура по имейл.

   

 • III. ПРОИЗВОДСТВО

  » Определяне на себестойността на продукцията – възможност за формиране на себестойност по култури /по години/ или по блокове, засяти с определена култура.
  » Отчитане на всички преки и непреки разходи свързани със себестойността на земеделската продукция.
  » Проследяване на изписаните и вложени в производството на земеделска продукция материали – гориво, семена, торове, препарати и др.
  » Заприхождаване на готова продукция.
  » Възможност за отчитане на незавършено производство.
  » Автоматично разпределяне на непреките разходи и включването им в себестойността на база на различни показатели – например разход на гориво, площ на масивите, засяти с определена култура.

 • IV. СЧЕТОВОДСТВО

  • » Многофирмена версия – възможност за паралелна и/или едновременна работа в няколко фирми.
  • »   Възможност за работа на много работни места в мрежа, възможност за работа на физически отдалечени работни места в системата.
  • » Запис в реално време на данните въвеждани от отдалечените работни места, съответно възможност за извеждане на актуални справки във всеки момент от базата с данни;
  • »  Възможност за експорт на справки в Microsoft Excel или текстов файл. » Заложен базов сметкоплан с възможност за свободно допълване от потребителите.
  • » Възможност за голяма аналитичност на счетоводните сметки в индивидуалния сметкоплан – до 15 аналитични нива.
  • » Автоматично отчитане на разходите по икономически елементи (група 60);
  • » Работа в предходна година до окончателно годишно приключване, без загуба на данните от текущата година;
  • » Автоматични месечни приключвателни операции на приходни и разходни сметки /гр. 61, гр. 62, гр. 70, гр. 72 и т.н./ чрез еднократна настройка и получаване на финансов резултат /крайно салдо по сметка 123/.
  • » Дълготрайни активи – работа с дълготрайни активи, данъчен и счетоводен амортизационен план, автоматично осчетоводяване на амортизациите всеки месец;
  • »  ДДС – автоматично формиране на дневник на покупки, дневник на продажби и справка декларация за ДДС, автоматични записи  от Протоколи за самоначисление и включването им в дневниците;
  • »  Каса – издаване на приходни и разходни касови ордери, касова книга;
  • »  Валути –  работа с валути и валутни разчети, преоценка на валути
  • » Групово погасяване на разчети – опция за избор на множество фактури на един или няколко контрагента за едновременното им погасяване;
  • »  Извеждане на множество справки с различно предназначение – хронологични, по документи, за салда и обороти по сметки, за материални запаси и дълготрайни активи, за разчети – вземания и задължения, за парични средства – в лева и валута в брой и по банкови сметки.
  • »  Извеждане на основните четири справки от годишния финансов отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал – автоматично формиране на месечни и годишни отчети на база еднократна първоначална настройка;
  • » ТРЗ – възможност за връзка със специализирани софтуери за труд и работна заплата, за автоматичното осчетоводяване на счетоводните записи.
  • Повече за модул „Счетоводство“
 •  

 • V. МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОПАРК

  • 1) Справки за извършена работа:
  • » Почвообработка;
  • » Сеитба;
  • » Пръскане и торене;
  • » Жътва.
  • 2) Собствена бензиностанция:
  • » Отчитане на зареденото гориво от електронните горивоколонки;» Контрол на зареждането с чип-карти.» Горива и масла;» Сервизни интервали;» Ремонти;» Данъци, лизинги;» Винетки;» Напомняне.
 • VI. СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

  • » Бюджетиране; 

  • » Управленски справки; 

  • » Финансов анализ; 

  • » Многогодишни справки; 

  • » Осредняване на добиви; 

  • » Изключване на извънредни години.

  • Повече за модул „Управление“
 • VII. ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА

  Ефективното управление на персонала е сред причините за цялостния успех на фирмата. Възможностите на софтуера обхващат:

  • »  Подбор на персонал – управление на процеса на on-line кандидатстване, събиране на автобиографии, провеждане на интервюта и тестове;
  • »  Документация, свързана с назначаване – трудови договори, длъжностни характеристики, копия от дипломи и др.;
  • »  Оценяване представянето на служителите – атестации, таргети, бонуси, санкции и др.;
  • »  Развитие на служителите – повишения, преназначавания, обучения и др.
  • »  Информация за отсъствия – отпуски, болнични, командировки;
  • »  Следене на зачислените материали и оборудване на служителите.