Лицензионно споразумение - МикроАкаунт

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на софтуер и услуги

„МикроАкаунт MACS®“

  Моля, прочетете внимателно Общите условия, с инсталацията и активирането на софтуерен продукт от сайта МикроАкаунт ЕООД www.m-a.bg, Вие приемате Общите условия за ползване на софтуер и услуги на МикроАкаунт. След изразяване на съгласието по посочения начин се счита, че сте запознати и сте приели Общите условия и се задължавате да ги спазвате. Общите условия представляват договор между Клиента и Доставчика с предмет, както е посочен по-долу.

Доставчикът предоставя Софтуер под търговската марка „МикроАкаунт MACS“, както и свързани с тях Услуги, на Клиенти при условията, описани настоящите Общи условия за ползване на Софтуер и Услуги „МикроАкаунт MACS®“ (наричани по-долу “Общи условия”). Общите условия се прилагат само за бизнес Клиенти и за доставки с изпълнение на територията на Република България. В случай, че сте потребител, моля свържете се с нас на office@m-a.bg, за да ви предложим индивидуално споразумение.

 

  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР И УСЛУГИ МИКРОАКАУНТ MACS®

1      Определения

A. Софтуер – всички софтуерни (програмни) продукти, представляващи отделни или интегрирани програмни модули, софтуерни разработки, функционалности и процедури на програмен продукт за фирмено управление под търговската марка MACS®, публикувани и непубликувани на сайта www.m-a.bg.

B. Лиценз – неизключително, непрехвърлимо и ограничено право на клиента за използване на Софтуера за определен срок, уговорен между страните в съответствие с настоящите Общи условия чрез инсталиране върху определен брой компютри (работни места).

C. Клиент – бизнес клиент, който използва Софтуер и Услуги на територията на Р България в собствената си търговска дейност, а не за препродажба, отдаване под наем, лизинг или други търговски дейности;

D. Доставчик – МикроАкаунт ЕООД, със седалище и адрес на управление Р България, гр. Варна, ул. Тодор Пенев 2, дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България под ЕИК: 103083956, ИН по ДДС: BG103083956, тел.: 0889 664 525, e-mail: office@m-a.bg – фирма-разработчик създаваща, внедряваща, актуализираща и поддържаща софтуерни продукти за управление на бизнеса под търговска марка МикроАкаунт MACS®, регистров номер 00080145.

E. Версия на софтуерен модул/софтуерна функционалност – определена съвкупност от софтуерни функционалности, представляващи част или части от интегрирания софтуер MACS™, публикувани на www.m-a.bg.

F. Услуги – услуги, свързани със Софтуера, като например анализ на бизнес процеси при клиента, внедряване, импортиране на данни на клиента, обучение, консултации, администраторски и потребителски настройки на Софтуер, софтуерна актуализация, техническа поддръжка и др.; в т.ч. ръководство за потребителя за работа със Софтуера – в писмена и видео форма.

G. Внедряване – услуга, представляваща процес на софтуерни и хардуерни настройки, импортиране на данни и други допълнителни дейности, изпълнявани, за да се покрият изискванията на клиента, във връзка с негови специфични бизнес процеси, респективно начин на експлоатация на системата.

H. Софтуерна актуализация – определена съвкупност от софтуерни функционалности, разработки, представляващи изменения, подобрения и отстраняване на неточности в софтуерния модул, реализирани във връзка с промени в бизнес средата или данъчното и счетоводното законодателство на Р България.

I. Документация – ръководство за потребителя за работа със Софтуера – в писмена и видео форма, специални оферти, договори, условия за ползване и поверителност и други документи, издадени от Доставчика.

J. Конфиденциална информация – вж. т. 20 Конфиденциална информация.

 

2      Предмет

Настоящите Общи условия уреждат начина, по който Доставчикът:

A. Предоставя право за ползване на Софтуер (Лиценз);

B. Предоставя услуги, свързани със Софтуера;

C. Предоставя софтуерна актуализация, техническа поддръжка на лицензите;

D. Разработва допълнителни софтуерни разработки като част от Софтуерна актуализация, по задание от Клиент.

 

3      Право за ползване на Софтуер

A. Съгласно настоящите Общи условия, Доставчикът предоставя възмездно на Клиента неизключително, непрехвърлимо и ограничено право за използване на Софтуера за определен срок, уговорен между страните в съответствие с настоящите Общи условия чрез инсталиране върху определен брой компютри (работни места).

B. Всички функционалности на Софтуера са описани на www.m-a.bg , както и в писмено и видео Ръководството за потребителя.

C. Съгласно Общите условия, Доставчикът доставя, срещу заплащане, правото на ползване на Софтуера с функционалности, описани на www.m-a.bg, както и в Ръководството за потребителя.

D. Конкретната конфигурация на Софтуера, доставяно на Клиента, се описва в документа(-ите) за продажба – оригинална фактура (или друг данъчен документ) издаден от Доставчика, имаща сила на договор между Страните и съгласие за взаимно спазване на настоящите Общи условия.

E. Със заплащането на Софтуера или част от него (модул), Клиентът декларира, че е запознат с условията на настоящото споразумение и е съгласен с тях.

F. Доставчикът се задължава да осигури достъп (инсталира) до заплатените от Клиента софтуерни лицензи до два работни дни от предоставяне на компютърно оборудване от клиента.

G. Доставчикът запазва авторските си права върху софтуера, всички негови модули и актуализации.

I. Клиентът използва и употребява всички функционалности на софтуера изцяло на собствена отговорност.

J. Софтуерът функционира според Ръководството и преминало качествен контрол, преди да бъде предоставен.

 

4      Получаване

A. Клиентът се задължава да осигури 1) физически и/или отдалечен достъп до сървъра и клиентските компютри, на които Доставчика ще инсталира и конфигурира Софтуера; 2) контакти на свои оторизирани служители за администриране и експлоатиране на Софтуера; 3) информация за отчетните си процеси, с цел ускоряване внедряването на Софтуера.

B. В момента на инсталиране на Софтуера, Клиентът следва да го провери за безпроблемно стартиране на софтуерната конфигурация в присъствие на упълномощен представител на Доставчика.

C. Ако Клиентът не открие видими дефекти или не го провери за такива, инсталацията се счита за приета.

D. Клиентът се задължава да не продава, копира, променя, размножава, публикува, зарежда, предава или разпространява под каквато и да било форма целия или части от софтуера, заедно с интерфейсните му форми и Документацията, собственост на Доставчика.

 

5      Гаранция

A. Доставчикът осигурява 12 (дванадесет) месечна гаранция на Софтуера, считана от датата на фактурата за продажба. В случай на последващо закупуване на допълнителни модули, техния гаранционен срок следва гаранционния срок на първоначално закупения Софтуер.

B. Гаранцията покрива случаите, при които Софтуера е използван съгласно Ръководството за потребителя, но въпреки това е налице програмно-техническа неточност в алгоритмите и функциите на Софтуера, възпрепятстващи нормалното му използване.

C. Гаранцията не покрива неизправности, възникнали вследствие на неправилно съхранение, експлоатация или поддръжка, неподходящо приложение или употреба, злоупотреба, модификация, инсталация на модули или компоненти, незакупени от Доставчика, неоторизиран сервиз, умишлено увреждане, природни явления или бедствия, вандализъм, кражба, проблеми в електро захранване, компютърна мрежа, както и други неизправности, които не са по вина на Доставчика.

 

6      Гаранционно обслужване

A. В случай на дефект в Софтуера, Клиентът следва да изпрати заявка за обслужване, включваща пълно и точно описание на дефектиралата функционалност и условията, при които тя възниква, на: test@m-a.bg.

B. В срок до три работни дни след получаване на заявката за обслужване, Доставчикът информира Клиента дали дефектът се покрива от гаранцията или не.

C. Ако дефектът се покрива от гаранцията, Доставчикът го отстранява дистанционно (ако това технически е възможно) или чрез софтуерна актуализация.

 

7      Извънгаранционно обслужване

A. Ако дефект на Софтуера се дължи на причина, която не се покрива от гаранцията, или е възникнала след изтичане на гаранцията, Клиентът има право на извънгаранционен сервиз. Доставчикът извършва извънгаранционен сервиз, след като е уведомил Клиента за цената на услугата и е получил писмено потвърждение от Клиента за извършването ѝ.

8      Цени и начин на плащане

A. Доставчикът публикува актуалните цени за доставяните от него Софтуер и Услуги на www.m-a.bg.

B. Всички разплащания се извършват от Клиента единствено по банков път – по банкова сметка посочена във фактурата.

C. Цените са без ДДС. Всички банкови такси и комисионни за превода са за сметка на Клиента.

D. Доставчикът издава фактура в петдневен срок от получаване на плащането по банков път.

E. Доставчикът си запазва правото да променя цените като публикува новите цени на www.m-a.bg.

F. Изменение на цената на предплатените Софтуер или Услуга не засяга правата на Клиент, който вече е заплатил такива Софтуер или Услуга.

G. За Услуги, предоставени през почивни дни, цените са с 50% по-високи от обявените на www.m-a.bg. За Услуги, предоставени през официални празници, цените са с 75% по-високи от обявените на www.m-a.bg.

I. Насрещни вземания могат да се прихващат само с писменото съгласие на двете страни.

 

9      Поръчка. Сключване на договора

A. Клиентът може да направи поръчка за закупуване на Софтуер или Услуги от Доставчика чрез формата за контакти на www.m-a.bg или чрез приемане на направена от упълномощен представител на Доставчика оферта за внедряване (предложение) или проформа фактура. При извършване на поръчката Клиентът следва да предостави имена, данни за издаване на фактура и електронна поща (e-mail) за кореспонденция. С извършване на плащане по проформа фактурата, Клиентът потвърждава вида (версията) и количеството на поръчаните софтуерни модули и се съгласява с настоящите Общи условия. В случай, че поръчката е направена през формата за поръчки на www.m-a.bg, Доставчикът издава проформа фактура, съдържаща поръчаните артикули, тяхната единична цена, количество, стойност, отстъпка (ако има), срок на доставка и банкова сметка на Доставчика.

B. Срокът за доставка (получаване, инсталация) започва да тече след получаване на плащането от Доставчика.

C. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на www.m-a.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

D. Преди натискане на бутона „Изпрати“ Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в електронната форма за поръчка.

E. При получаване на поръчка през интернет страницата www.m-a.bg Доставчикът незабавно потвърждава поръчката на Клиента и получаването на съгласието му като изпраща съобщение на посочената от Клиента електронна поща заедно с документ за продажба (проформа фактура). С потвърждаването на поръчката, между Клиента и Доставчика възникват договорни отношения. Договорът се сключва на български език.

F. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява, че комуникацията с него може да бъде осъществявана и чрез изпращане на електронни съобщения на посочения от него имейл.

G. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

I. Страна по договора с Доставчика е Клиентът съгласно данните, предоставени при поръчката.

J. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията между Доставчика и Клиента, освен ако друго не е индивидуално уговорено. В случай на противоречие между Общите условия и отделни писмени договорки, предимство имат отделните писмени договорки.

 

10   Техническа поддръжка

A. Доставчикът предоставя гаранционен сервиз, определен с условията на гаранцията, както и следгаранционна техническа поддръжка – абонаментно обслужване. Следгаранционното обслужване на Софтуера се осигурява след приключване на внедряването при клиента или при изтичане срока на гаранцията. За целта, клиентът заплаща на Доставчикът такса за дванадесет месечна техническа поддръжка според настоящите Общи условия или в случай, че условията се различават от настоящите Общи условия, например при месечна абонамента такса, се сключва изричен договор, в който изрично се описват предмета, цените и сроковете за изпълнение.

B. На Клиенти, които не са заплатили такса за абонаментно обслужване, Доставчикът предоставя техническа поддръжка при авансово заплащане на цена от 72 лева без ДДС за започнат час.

C. При прекратен договор за техническа поддръжка, е възможно да се поднови техническата поддръжка чрез нов договор, чиято дата започва от крайната дата на прекратяване на предходния договор.

D. След изтичането на абонамента, Клиентът може да го поднови за нов период. Ако Клиентът не желае да поднови абонамента, той може да ползва Услуги и функции на Софтуера при условията без абонамент.

E. Абонаментът е непрехвърлим.

F. Техническа поддръжка се извършва от обучени и квалифицирани служители на Доставчика и включва:

1) Нови версии на Софтуера, свързани с улесняване начина на работа със системата, отстраняване на неточности и несъответствия, както и актуализации, направени вследствие на промяна в законодателството в срок, установен от съответната институция в “Държавен вестник“;

2) Профилактика на системата по график. Профилактиката може да се извърши дистанционно по Интернет или с посещение на място (според предпочитанията на клиента). При посещение на място се заплащат командировъчните разходи съгласно Наредба за командировките в страната. Дейностите по профилактиката включват:

» Диагностика на базата данни;

» Извършване на контролни тестове;

» Отстраняване на евентуални грешки на потребителите;

» Даване на препоръки за недопускане на грешки в бъдеще;

» Демонстрация и обучение за използване на нови функционалности.

3) Преинсталиране и/или пренастройване на системата при промяна в техническото обезпечаване (напр. подмяна или закупуване на нов хардуер, преинсталиране на операционни системи, изменение на мрежова инфраструктура и т.н.);

4) Възможност за възстановяване на системата при аварии и технически повреди;

5) Възстановяване на данните при аварии и технически повреди от запазени архивни копия;

6) Възможност за отстраняване на повреди от външни или (не)умишлени посегателства.

7) Обучение, консултации и съпровождане на потребителите при работа със Софтуера от квалифицирани служители (консултанти) в рамките на 4 (четири) часа за дванадесет месечен период за работно място. Начини на обслужване:

» обслужване по телефона във времето от 9.00-18.00 ч., всеки работен ден;

» обслужване по e-mail. Потребителите могат да изпращат въпроси на e-mail адрес test@m-a.bg като получават отговор също по е-mail;

» дистанционно обслужване по Интернет чрез лицензирана програма за отдалечен достъп (Team Viewer/ Ammyy Admin);

» обслужване на място в офиса на Доставчика;

» обслужване на място в офиса на Клиента при допълнително заплащане.

8) Абонамента такса на предлаганите версии СТАРТ на Софтуера не включват консултантски услуги.

9) Безплатно предоставяне на ръководство за потребителя, видео уроци и други помощни средства.

G. По време на абонаментното обслужване всички права и задължения на страните, установени в настоящите Общи условия, остават в сила.

 

11  Достъп, обработване и съхранение на данни

 

A. Клиентът се съгласява, че, за да използва Софтуера и Услугите, свързани с тях, е необходимо Клиентът да предостави оторизиран достъп до данните си. Подробна информация относно целите на съхраняването, обработването и достъпа до данните е предоставена в Политиката за поверителност. Клиентът има възможност по всяко време да откаже на Доставчика съхраняването, достъпа или обработката на данните с имейл на test@m-a.bg. При отказ на Клиента по предходното изречение Доставчикът се освобождава от задълженията си да предоставя функции на Софтуера и Услуги, за които са необходими достъп, съхранение или обработка на данни.

B. Доставчикът не събира, записва, организира, структурира, съхранява, адаптира или променя, извлича, консултира, употребява, разкрива чрез предаване, разпространява, предоставя, подрежда или комбинира, ограничава, изтрива или унищожава лични данни, до които е предоставен достъп от Клиента, без неговото изрично съгласие.

C. Предмет на обработването на данни – проследяване реализацията на функционалността на софтуера, при необходимост, заявена от Клиента, през едногодишния период на гаранционния срок или техническата поддръжка.

D. Клиентът има възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните данни.

E. Настоящият член не се прилага за лични данни, които се обработват и съхраняват от Доставчика в съответствие с условията на Политиката за поверителност и приложимото законодателство за защита на личните данни.

 

12  Обновяване на Софтуера

A. Доставчикът актуализира Софтуера като добавя нови функционалности и/или поправя неточности, ако такива възникнат, минимум три пъти годишно. При извършването на актуализации са възможни краткотрайни прекъсвания в работата на Софтуера, за които Клиентът е уведомен предварително.

B. Доставчикът си запазва правото да променя съществуващите технически параметри на Софтуера и/или Услугите, както и да добавя нови параметри, спрямо обявените на www.m-a.bg, при положение, че тези промени и обновления водят до усъвършенстване на Софтуера и/или Услугите.

C. Доставчикът се задължава да изпраща уведомления за отстраняване на грешки или други модификации на Софтуера, в случай, че те:

» засягат изправността;

» са свързани с подобряване на сигурността или

» се изискват по силата на българското данъчно и счетоводно законодателство или подзаконов нормативен акт или друго правно или договорно задължение в тази сфера.

D. Всички нови функционалности, чрез които се обновява Софтуера, са обект на интелектуална собственост на Доставчика.

13  Допълнителни софтуерни разработки

A. Доставчикът извършва услуги по анализ, проектиране, разработване, тестване и внедряване на допълнителни софтуерни разработки по получено писмено задание от клиент.

B. Доставчикът предварително обсъжда и оферира Клиента относно вида, обема и цената на допълнителните услуги, необходими за постигането на желания от Клиента резултат. В офертата се посочват необходимите брой часове, срокът за изпълнение, крайната стойност на поисканата софтуерна разработка, както и начинът на заплащането ѝ.

14  Продукти и услуги от трети страни

A. Доставчикът може да предоставя на Клиента продукти и/или услуги от трети страни като например система за управление на база данни.

B. Продуктите и/или услугите от трети страни се предоставят според условията на съответната трета страна.

C. Предоставяйки тези продукти и/или услуги, Доставчикът гарантира, че е извършил нужните тестове, за да се увери във високата им надеждност, изправност и бързо действие, но не носи отговорност за тях.

15  Инфраструктура

A. За да използва Софтуера и Услугите и осигури нормалното им функциониране съгласно настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява да осигури на Доставчика нужното съдействие и да предоставя необходимата информация и ресурси, включително:

B. Подходящи условия за инсталация, администриране и експлоатация на Софтуера, съгласно описаното в Ръководството за потребителя и настоящите Общи условия, в т.ч. но не само, компютърно оборудване, мрежова инфраструктура и др.;

C. Упълномощени лица и начини за комуникация между страните, в т.ч. но не само, ръководител на проект, системен администратор (ако се налага), оторизирани служители за експлоатация и др. При промяна на координатите за контакт, посочени в предходната точка, или временна невъзможност за използването им, всяка страна е задължена да уведоми писмено другата не по-късно от два работни дни след настъпване на събитието.

16  Експлоатация

A. Клиентът се съгласява да използва Софтуера по начина, описан в Ръководството за потребителя, освен ако Клиентът и Доставчикът не са уговорили друго. Клиентът се съгласява да спазва изискванията за съхранение, инсталация, експлоатация, поддръжка и приложение, описани в Ръководството за потребителя.

17  Кореспонденция

A. Клиентът известява Доставчика за възникнали проблеми при работа със Софтуера или Услугите като изпраща подробно описание на e-mail адрес test@m-a.bg или чрез контактната форма на https://m-a.bg/zapitvane-za-poddrujka/. Доставчикът известява Клиента чрез публикуване на съобщения на www.m-a.bg или чрез изпращане на съобщения на електронната поща или телефонния номер за кореспонденция, посочени от Клиента.

18  Интелектуална собственост и права

A. Права на интелектуална собственост (наричани „Права на ИС“) представляват търговски марки, права върху търговски наименования, лого, патенти, полезни модели, права върху изобретения, регистрирани и нерегистрирани права върху дизайн, авторски права и сродни права, права върху полупроводникова топография, бази данни, домейни (интернет адреси), ноу-хау и търговски тайни, права за предявяване на искове за нелоялна конкуренция, както и всякакви други права на интелектуална собственост по целия свят, независимо дали са регистрирани или нерегистрирани, включително и подадени заявки за регистрация на такива права и правата да се кандидатства за такива регистрации.

B. Търговската марка МикроАкаунт MACS; логото ; Софтуерът, включително неговите изходен програмен код, обектен програмен код, изпълними файлове, алгоритми, инфраструктура, технически спецификации, архитектура, бази данни, графичен интерфейс, ноу-хау; Права на ИС, включително неговите дизайн, архитектура, както и компонентите на Софтуера, с изключение на компонентите на трети страни, са изключителна собственост на Доставчика и той притежава всички права на ИС върху тях, в пълен обем съгласно приложимото законодателство, включително, но не ограничено правото да продава, възпроизвежда, разпространява, да предоставя лицензи на трети лица, да използва, променя, развива, адаптира и по друг начин да се разпорежда, както и да предоставя права на трети лица да се разпореждат със Софтуера.

C. Нито Клиентът, нито което и да е друго лице, могат да променят, разглобяват, деконструират, декомпилират, адаптират, да достъпват по неоторизиран начин, да копират или по какъвто и да е друг начин да възпроизвеждат или модифицират Софтуера.

D. В случай че Клиентът или свързано с него лице наруши правата на интелектуална собственост на Доставчика, Клиентът е длъжен да плати неустойка в размер на пет пъти покупната стойност на съответния Софтуер или Услуга. Това не ограничава Доставчика да търси допълнително обезщетение, в случай че е претърпял по-големи вреди.

19  Отговорност

A. Доставчикът предоставя Софтуера „какъвто е“. Всички случаи на употреба, за които Софтуерът е подходящ, са описани в Ръководството за потребителя.

B. До степента, позволена от закона и освен както е изрично упоменато в настоящите Общи условия, Доставчикът се освобождава от всички гаранции и условия, изрични, подразбиращи се или законови, включително без ограничение подразбиращите се гаранции за собственост, ненарушаване, пригодност за продажба или за конкретно приложение. Доставчикът не твърди и не гарантира, че продуктите ще функционират сигурно или без прекъсване, освен твърденията, посочени в настоящите Общи условия. Клиентът се съгласява, че е приел настоящите Общи условия, без да разчита на каквато и да е гаранция или твърдение, освен тези, изрично описани в настоящите Общи условия. Никой съвет или информация, получени чрез Софтуера или Услугите, не поражда гаранция, която не е изрично заявена в настоящите Общи условия.

C. Доставчикът не отговаря за каквито и да е директни, индиректни, инцидентни или последващи вреди, включително, но не ограничени до вреди при загуба на печалби, търговска репутация, употреба или други нематериални загуби, претърпени от Клиента или трети лица, произтичащи от: (1) използването или невъзможността за използване на Софтуера или Услугите; (2) невъзможността да се използва Софтуера за достъп до съдържание или данни; (3) разходите за закупуване на заместващи стоки или услуги; (4) неоторизиран достъп до или промяна на съобщения или данни на Клиента, (5) както и всякакви други въпроси, свързани със Софтуера или Услугите.

D. Ограниченията на отговорността не се прилагат в случаите на умисъл или груба небрежност на Доставчика.

20  Конфиденциална информация

A. Страните се съгласяват да не разкриват поверителна информация.

B. Поверителна информация е всяка информация, свързана с организацията, търговската дейност, финансова и счетоводна информация, клиенти, доставчици, оборудване, персонал, складови наличности, изходен програмен код, обектен програмен код, изпълними файлове, алгоритми, инфраструктура, технически спецификации, архитектура, бази данни, ноу-хау, полезни модели и права върху проекти, чертежи, диаграми, както и друга информация, отнасяща се до правата на интелектуална собственост на страните, с изключение на информацията, която дадена страна изрично е определила като неповерителна, общоизвестни факти, или информация, която е била направена публично достояние чрез трета страна (например, чрез реклама, прес-съобщение, печатни материали или публикации в интернет, и т.н.)

C. Всяка страна се съгласява да не разкрива поверителна информация на трети лица под каквато и да е форма, както и да гарантира, че нейните свързани лица, служители, подизпълнители и сътрудници са обвързани със същите задължения.

D. В случай на нарушение на задълженията за поверителност, страната нарушител дължи на другата обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи.

21  Лични данни

A. Чрез използването на Софтуера и Услугите, Клиентът се съгласява личните му данни да бъдат обработвани и съхранявани от Доставчика в съответствие с условията на Политиката за поверителност, публикувана на www.m-a.bg. Доставчикът си запазва правото да променя Политиката за поверителност, за което уведомява Клиента 30 дни предварително чрез публикация на www.m-a.bg. В случаите на обработка на лични данни за изпълнение на конкретна задача, Доставчикът ще обработва такива, само с изрично съгласие на Клиента и до степен, необходима за изпълнението на задълженията на Доставчика в съответствие с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност.

22  Прекратяване

А. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

» след изтичане на срока на съответния абонамент или изпълнението на Услуги, предоставяни на Клиента от Доставчика съгласно настоящите Общи условия;

» взаимно съгласие на страните за прекратяването;

» преустановяване на дейността на Доставчика или на Клиента;

» други предвидени в закона случаи.

B. В случай, че една от страните наруши някое от задълженията си, определени в настоящите Общи условия или в индивидуално споразумение между страните, изправната страна има право да изпрати писмено уведомление до неизправната за отстраняване на нарушението в срок до 15 дни. Ако неизправната страна не отстрани нарушението в този срок, изправната има право да прекрати едностранно, без да дава допълнително предизвестие, настоящия договор и съответно изпълнението на своите задължения по настоящите Общи условия.

C. В случай на прекратяване, клаузите, отнасящи се до правата върху интелектуалната собственост (чл. 22) и конфиденциалност (чл. 24) остават в сила.

D. При предсрочно прекратяване, което не е по вина на Доставчика, Доставчикът не дължи връщане на предплатен абонамент.

E. Всяка от страните има право да спре изпълнението на своите задължения, по всяко време, ако другата страна не изпълнява своите задължения. При това изправната страна не дължи неустойка или друг вид обезщетение на неизправната.

23  Форс мажор

A. Никоя от страните не се счита в забава или неизпълнение на настоящите Общи условия, ако причината за забавата или неизпълнението са природни бедствия, стачки, войни, бунтове, размирици, намеса на граждански или военни власти, задължения за съблюдаване на законови разпоредби, правила и регулации, забавяния в транспорт или доставки, невъзможност за осигуряване на държавен приоритет за снабдяване с материали, или други препятствия, извън контрола на страната или недължащи се на нейна вина или небрежност.

24  Разрешаване на спорове и приложимо законодателство

A. Този Договор се урежда и тълкува в съответствие със законите на Република България.

B. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, се решават с преговори между страните в духа на добрата търговска практика, а при невъзможност за постигане на споразумение – от компетентния български съд.

C. Освен ако не се изисква от закон, никоя от страните, нито нейните представители, няма право да оповестява съществуването, съдържанието или резултатите от уреждането на евентуални спорове, без предварително писмено съгласие на другата страна.

25  Цялостност и непрехвърлимост

A. Настоящите Общи условия съдържат цялата воля на страните относно предмета и обхвата на договора между тях. Правата, получени по силата на настоящите Общи условия от някоя от страните, не могат да бъдат прехвърляни на трета страна без предварително писмено съгласие на другата страна, освен в случаите, упоменати в настоящите Общи условия.

26  Промени

A. Промени в настоящите Общи условия са обвързващи за Клиента, ако той не предяви писмено несъгласие по отношение на промените, които ще бъдат публикувани на www.m-a.bg. Срокът за предявяване на несъгласие е един месец след уведомлението. Ако в посочения срок Клиентът заяви на имейл office@m-a.bg, че отхвърля промените, настоящият договор се счита за прекратен. Прекратяването не засяга правата на Клиент, който вече е заплатил определено Софтуер или Услуга.

27  Делимост

A. Ако някоя разпоредба на настоящите Общи условия е или стане недействителна напълно или частично, такава разпоредба или част от нея ще се счита за отпаднала от Общите условия, без с това да се засяга изпълнението на останалата част от Общите условия. Страните ще заместят недействителната разпоредба с действителна такава, която, доколкото е възможно според приложимото право, има идентично или сходно търговско и правно значение.

28   Заглавия на абзаците

A. Заглавията на абзаците са единствено за улеснение и не засягат съдържанието или формулировката на разпоредбите, към които се отнасят.

 

В сила от: 1 юли 2019 г.

Последна промяна: 1 юли 2019 г.