Софтуер за бетонов център

MACS – Модул „Бетон контрол“

Софтуерният модул Бетон контрол е интеграционен модул за отчитате и проследяване на производството и продажбата на бетон. Модулът обединява процесите по:

 1. доставка на материали;
 2. производство и продажба на бетонови смеси;
 3. следене на взаимоотношенията с клиенти и доставчици (плащания по каса и банка);
 4. формира пълна себестойност.

 ЗАЯВИ ДЕМО

Възможни са два варианта на работа със системата – ръчен и автоматичен.

При първия вариант потребител отразява документите за покупка на материали и продажбата на бетонови смеси (и услугите транспорт с бетоновоз и полагане с бетонпомпа), а софтуерът автоматично изписва материалите, вложени в производството. Модулът може да бъде обвързан с автомобилната везна (кантара), чрез която се осъществяват контролни функции за теглото на влизащите материали и излизащата продукция. 

При втория вариант се осъществява връзка между бизнес информационната система MACS и компютърно управлявани бетонови възли. Към момента е разработена връзка с бетоновите възли на Гълъбов и Съдружници ООД и Ивена АД, но е възможно да се разработят връзки и с други фирми. Той е предназначен за автоматично отчитане на произведената продукция (бетони, циментови замазки и др.) и свързаните с реализацията им услуги (транспорт и полагане с бетонпомпа).  Автоматичния трансфер на данни подава информация за вложените материали и произведения бетон от софтуера, управляващ компютъризирани бетонови възли. Той дава следните ползи:

 • Автоматично отчитане на произведените количества продукция;
 • Автоматично създаване на документ за експедиция на продукцията;
 • Автоматично отчитане на вложените в продукцията материали;
 • Автоматично отчитане на задълженията на клиентите;
 • Автоматично отчитане на разходите за транспорта на бетона до клиента, включително услуги с бетонпомпа;
 • Синхронизация на заявки от клиенти и заявки за производство;
 • Справки и отчети по различни признаци – продажби по бетони, продажби по клиенти, експедиция на продукция; извършени транспортни услуги за клиентите;
 • Закриване на документи за продажба;
 • Връзка с модул СКЛАД и/или СЧЕТОВОДСТВО

 

Модул „Бетон контрол” автоматизира в максимална степен процеса на подаване, приемане и изпълнение на производствени поръчки за бетон. Този процес се състои от следните етапи:

 • Експедиция и фактуриране на бетон

  При автоматичния трансфер на данни, модул Бетон-контрол осъществява двупосочна връзка със софтуерът на бетоновия възел.  Първо се изпраща заявка за производство на бетон, след което се връща обратно към диспечера информация за изпълнението на клиентската заявка с реално произведеното и експедирано количество; » На база на произведеното количество, вложените в бетона материали автоматично се изписват от складовите наличности (при връзка с модул „Склад”); » На база на експедиционната бележка, без ново въвеждане на информация, се съставя фактура (при връзка модул „Счетоводство”), която се потвърждава от съответния счетоводител и се изпраща на клиента; » В реално време системата предоставя възможност за справки за произведените видове и количества бетон, както и за тяхната себестойност; » Възможно е системата да се настрои да издава справки за клиенти за вложените в бетона суровини и техния произход.

  При ръчната обработка на документи се издават експедиционни бележки за бетон, които могат да се преобразуват във фактура.

  При експедицията се оказва и разходната норма, по която е произведена самата бетонова смес, като по този начин се изписват автоматично вложените материали. • Заявка към бетоновия възел

  Диспечерът (работещ в офиса) приема поръчка от клиента и я въвежда в модул „Бетон контрол”; »  Клиентската поръчка се преобразува в нареждане за производство и се прехвърля на компютър в бетоновия възел; »  Според зададения график операторът на бетоновия възел изпълнява последователно нарежданията за производство; »   След като операторът укаже кой вид бетон и какво количество ще се произвежда, системата, управляваща бетоновия възел, въвежда в смесителя входните материали (пясък, чакъл, цимент, вода, химически добавки и др.); »  След необходимото хомогенизиране в смесителя, бетоновата смес се товари на бетоновоз(и). На база на реално произведеното количество, модул „Бетон контрол” издава експедиционна бележка и/или пътен лист (при връзка с модули „Склад” и „Транспорт”). С тези документи бетоновозът заминава към съответния строителен обект, където в рамките на определеното технологично време реализира бетоновата смес (с или без бетонпомпа); • Кантарна бележка

  Посредством опцията „Кантарна бележка” се обслужва претеглянето, заприхождаването, изписването и контрола на насипни товари. Формата е свързана със самия кантар (платформена везна), инсталиран от фирмите Либра или Бимко. При заприхождаването и изписването автоматично се генерират съответните складови документи: – складова разписка за доставка; – протокол за вътрешно преместване; – искане за изписване на материали; – експедиционна бележка; – експедиционна бележка за бетон; – фактура.

  При изписване могат да се ползват разходни норми за формиране на конкретна себестойност за всяка продажба. Контролът е свързан с пропускателния режим на транспортните средства като се поддържат исторически данни за всяко преминаване през везната. • Доставка на материали

  Модулът за доставки на материали (и услуги) позволява те да бъдат приемани от външен доставчик и/или от вътрешни складове – например при доставка на материали, които не минават през кантара. Засклаждат се и другите съставни части, необходими при производството на бетон. • Справки

  В реално време системата предоставя възможност за справки за произведените видове и количества бетон, както и за тяхната себестойност; Възможно е системата да се настрои да издава справки за клиенти за вложените в бетона суровини и техния произход. От системата могат да бъдат изведени и справки за движението, наличностите на материали и стоки, както и за реализираните продажби. • Себестойност

  За производството на бетон се използват няколко документа, при които: » Изписват се вложените материали за конкретното производство (автоматично се намаля наличността); » Складова разписка за готовата продукция; » Въвеждане на фактури за доставка на материали и услуги, участващи във формирането на разходите. » Формиране на пълна себестойност. • Следене на разчети с клиенти и доставчици:

  » Групово погасяване на разчети – опция за избор на множество фактури на един или няколко контрагента за едновременното им погасяване; 

  » Справки за вземанията от клиенти;

  » Справки за задълженията към доставчици. • Каса

  » Приходни и разходни касови ордери; 

  » Автоматично създаване на приходен ордер при плащане в брой; 

  » Възможност за предварително одобрение на касови ордери; 

  »  Погасяване на няколко документа за продажба с един касов ордер; 

  » Разчети с подотчетни лица; 

  » Справки. • Връзка с МАКС, Модул Счетоводство

  Към модул Бетон-контгрол може да бъде обвързан и модул Счетоводство. Всички издадени документи от модула генерират и съответните счетоводни записи, което прави обвръзката с модул Счетоводство автоматична. Това позволява на счетоводните специалисти да получават записите в реално време, без да е необходимо повторение на едни и същи операции. Например: при издаване на фактура за продажба, самият документ и счетоводните записи към него „отиват“ директно в счетоводството. • Интеграция със системи за управление на бетонови възли

  Модул „Бетон контрол” позволява интеграция с произволна система за управление на бетонови възли след задаване на таблица за съответствие на продукцията и материалите. Към момента той е интегриран със системите на фирмите „Гълъбов и Съдружници” ООД – София и „Ивена” АД – Червен бряг.МАКС - Кантарна бележка
КАНТАРНА БЕЛЕЖКА

Посредством „Кантарна бележка” се обслужва:

 • претегляне
 • заприхождаване
 • изписване
 • контрола на насипни товари.

Формата е свързана със самия кантар (платформена везна), инсталиран от фирмите Либра, Бимко, ESIT и др. 

При заприхождаването и изписването автоматично се генерират съответните складови документи: 

 • складова разписка за доставка; 
 • протокол за вътрешно преместване; 
 • искане за изписване на материали (към вътрешен обект); 
 • експедиционна бележка;
 • експедиционна бележка за бетон
 • фактура.

Контролът е свързан с пропускателния режим на транспортните средства като се поддържат исторически данни за всяко преминаване през везната.

МАКС Бетон Контрол - Експедиционна бележка за бетон
ЕКСПЕДИЦИОННА БЕЛЕЖКА ЗА БЕТОН
 • Експедиционна бележка за бетон с включена услуга бетон-помпа
 • Експедиционна бележка с включени услуги – полагане с бетон-помпа, транспорт и т.н.
 • Фактура – една фактура по много експедиционни бележки
 • Автоматично издаване на приходен касов ордер (Каса)
 • Печат на 2 бележки за бетон на една страница
МАКС Бетон контрол - Себестойност
Справка за себестойност
 • ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ
 • АВТОМАТИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН ПРИ ПРОДАЖБАТА
 • АВТОМАТИЧНО ИЗПИСВАНЕ НА ДОСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ
 • СПРАВКА ЗА СЕБЕСТОЙНОСТ
 
 • ДОСТАВКИ НА МАТЕРИАЛИ
 • НАЛИЧНОСТИ
 • ИЗПИСВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ПО ОБЕКТИ – ВЪТРЕШНИ И НА КЛИЕНТА
 • ПРОДАЖБИ ПО ОБЕКТИ НА КЛИЕНТА
 

Прочетете повече за това как Пътстрой Габрово АД, гр. Габрово,  обхванаха в една система доставките на материали, производство и продажба на бетон и проследяват наличностите си. 

» Прочетете тук

Хелиос 99 ООД, гр, Варна, произвежда и полага бетонови смеси. Чрез внедрената софтуерна система МАКС компанията успя да обхване процесите по експедицията на бетон и следене на разчетите с клиенти и доставчици.

 

АГРОМАХ ЕООД, гр. Благоевград – част от дейността на компанията е добива, производството и продажбата на инертни материали, бетонови смеси и циментови разтвори. Тези взаимосвързани процеси изискаха и взаимосвързана софтуерна система, която да събира и анализира информацията за нуждите на ръководството.

 

Заявка за достъп до демо версия на продукта може да изпратите от следната форма: