Софтуер за митнически склад

Софтуер за проследяване на стоки и обезпечение при митнически и временен склад MACS ®

В Регламент (ЕС) 2015/2446 и Регламент (ЕС) 952/2013 – Митнически кодекс за ЕС е определена правната рамка и изискванията относно режим Митническо складиране на съюзни и несъюзни стоки.

Според регламентите за съответните митнически и временен склад следва да се определят суми – обезпечения (поръчителство или депозит) в Агенция Митници, които да се използва като гаранция за изплащането на всички потенциални задължения към митницата (държавни вземания при внос – мито, акциз, ДДС), за да бъде освободена стоката, която е под митнически контрол.

Модул „Митница“ на софтуер за митнически склад MACS® обхваща процесите по:

1) Операциите по складиране на стоки във временен или митнически склад.

2) Операциите по експедиция на стоки във временен или митнически склад.

3) Операциите по преместване на стоки в рамките на временен или митнически склад.

4) Проследяване обезпечаването на дължимите държавни вземания при внос – заемане и освобождаване на средства при всяка операция от определен референтен размер за всеки склад.

5) Актуални наличности по складове, вложители, видове стоки;

6) Справки към Агенция Митници за движението на стоки през съответния отчетен период в митническите и временните складове,

7) Справки към Агенция Митници за актуалните суми на предоставените обезпечения за стоките под митнически контрол (заети и свободни средства).

ЗАЯВИ ДЕМО

 • Складиране

  Операции по складиране  и вътрешно преместване на съюзни или несъюзни стоки във временен или митнически склад с информация за:

  » Точно местонахождение; 

  » Документ при постъпване – Митническа декларация/Декларация за временно складиране;

  » Вложител и Декларатор;

  » Код, наименование и тарифен номер на стоките; 

  » Вид и брой опаковки;

  » Количество – бруто/нето.

  » Мито, ДДС, Акциз;

  » Митническо учреждение; 

  » Митнически статус и Произход; 

  » Превозно средство; 

  » Разходи за складиране или за обичайни операции; 

  » Срок на съхранение.  • Експедиция

  Операции по експедиция на стоки от временен или митнически склад по конкретни документи за постъпване (Митническа декларация или Декларация за временно складиране) с автоматично зареждане на Вложител и Стока на база избрания документ за постъпване. Данни и за:

  » Нареждане за експедиция; 

  » Превозно средство при експедиция; 

  » Вид опаковка; 

  » Експедирано количество с проверка за оставаща наличност; 

  » Разходи за складиране на стоки;

  » Обичайни операции по складирането на стоките; • Обезпечение

  Опция за залагане и проследяване на средства (депозит или банкова гаранция), обезпечаващи дължими държавни вземания при внос (мито, акциз, ДДС при внос), свързани с освобождаването на стоките под митнически контрол.

  » Залагане на обезпечение за склад като вид и референтен размер; 

  »  Блокиране на средства – общо и по документи за постъпване; 

  »  Отблокиране на средства – общо и по документи за постъпване; 

  »  Оставащи заети средства по конкретни документи;

  »  Проследяване на свободни средства по складове;

  »  Проследяване на свободни средства по складове и по конкретни документи; 

  »  Ограничения за постъпване на стоки при недостигащ размер на обезпечението. 

  »  Справка за проследяване на обезпеченията; • Справки

  Справки към Агенция Митници за движението на стоки през съответния отчетен период в митническите и временните складове.

  »  Справка за движението на стоките във временен склад; 

  » Справка за движението на стоките в митнически склад;

  » Справка за изтичащите срокове на съхранение;

  » Справка за проследяване на обезпеченията спрямо дължимите вносни митни сборове;

  » Дължим размер на Мито, ДДС, Акциз за постъпило, експедирано, оставащо количество;

  » Справка за наличности по складове, вложители, видове стоки;

  » Справка Движение на стоки и обезпечaване на дължими вносни митни сборове;

    

 • Счетоводство

  Модулът може да работи както самостоятелно, така и да бъде обвързан с  модул Счетоводство.