Софтуер за продажби (търговски софтуер)

Модул „Продажби” на MACS® е търговски софтуер, който обхваща всички процеди по продажбите – офериране, заявки, експедиция, фактуриране, рекламации и върната стока, справки.

Търговския софтуер е развиван и усъвършенстван вече повече от 25 години, софтуерът се използва успешно във фирми от сферата на търговията на едро и дребно, производството, транспорта, строителството, морския бизнес, земеделието, туризма и други.

Софтуерът за продажби може да работи като интегриран модул в цялостна бизнес информационна система или като самостоятелно приложение.

 Основни функции:

 • Неограничен брой складове (вкл. географски отдалечени, виртуални);
 • Възможност един склад да работи с няколко фирми;
 • Неограничен брой номенклатури и артикули, мерни единици, валути;
 • Поддръжка на системата за електронен обмен на документи „EDI“ (Electronic Data Interchange);
 • Оферти, заявки, експедиция, върната стока, протокол за преместване;
 • Издаване на фактури, складови документи, приемо-предавателен протокол, удостоверение за качество – автоматично.
 • Изпращане на фактури по имейл – автоматично или чрез външни системи – виж повече
 • Работа с касов апарат – предствои да бъде одобрен от НАП във връзка с промените в Наредба Н18/2006. 
 • Трансформиране на документи от един вид в друг без повторно въвеждане на информация – например Заявка в Стокова разписка, Стокова разписка във фактура и др.;
 • Възможност за връзка с електронен магазин;
 • Предупреждение / забрана за продажба на клиенти с превишени лимити;
 • Автоматично генериране на счетоводни записи от документи за продажба;
 • Прикачване на файл към артикул (снимка, техн. спецификация или др.);
 • Наименование и характеристики на артикула на чужд език;
 • Във връзка с ISO 9001, се поддържат данни за сертификат за качество / документ за съответствие/произход; Отпечатва се документ при продажба;
 • Права и обратна проследимост по партиди;
 • Експорт към MS Excel, Word, текстов файл;
 • Свързване с електронна везна, баркод четец и баркод принтер;
 • Работа в локална мрежа или през Интернет;
 • Различни нива на достъп на потребителите на системата;

 

 • Офериране

  • » Оферта; 
  • » Проформа.

  MACS® дава възможност да се издават непотвърдени документи за продажба на стоки и услуги към български и чуждестранни лица. Документът се запазва до неговото потвърждение, след което без повторно въвеждане на информация, може да премине към следващия етап на продажбата. • Приемане на заявки

  • » Заявка / поръчка от клиент;
  • » Частично експедиране на заявено количество;
  • » Заявка / поръчка от вътрешен (търговски) склад.
  • » Справка за процентно изпълнение на заявки.
  • » Проследяване на заявено и реализирано количество.


 • Експедиция

  • » Експедиционна бележка / стокова разписка;
  • » Приемо-предавателен протокол.
  • » Удостоверение за качество.

  Експедиционните бележки изписват автоматично стоките от склада, като едновременно с това формират вземане от клиента. Вземането може да бъде покрито чрез плащане в брой в момента на продажбата, което формира автоматично касов документ. Заедно с експедиционната може да се разпечата и приемо-предавателен протокол, който да бъде разписан от двете страни по сделката. • Фактуриране

  • » Фактуриране за продукти и услуги; 
  • » Фактуриране с различна облагаема данъчна основа – например при продажба на недвижими имоти; 
  • » Печат на фактура във формат, изискван от търговските вериги (МЕТРО, Билла, Кауфланд, СБА, Карфур, Фантастико, и др.); 
  • » Поддръжка на системата за електронен обмен на документи „EDI“ (Electronic Data Interchange); 
  • » Аванси – Авансова фактура, Авансово плащане, Фактура за приспадане на аванс; 
  • » Печат на фактура и известия във валута на чужд език (Invoice) и автоматично издаване на българска фактура; 
  • » Печат на фирмено лого; 
  • » Кредитно и дебитно известие по няколко фактури; 
  • » Отложено фактуриране – издаване на фактура в момент, следващ момента на експедиция; 
  • » Отговорно пазене – издаване на фактура в момент, предхождащ момента на експедиция. 
  • » НОВО: изпращане на фактура по имейл.


 • Цени и отстъпки

  • » Цени по обекти / локации на клиента; 
  • » Конкретни цени за клиент или група клиенти; 
  • » Едновременно редактиране на цени (+/- %) на няколко или всички артикули; 
  • » Отстъпки по клиенти, артикули или складове; 
  • » Отстъпки за период (промоции); 
  • » Отстъпки за направени обороти; 
  • » Централизирано определяне на цени и отстъпки; 
  • » Потребителски права за въвеждане, редакция на продажни цени;
  • » Преференциални цени по клиенти и групи клиенти, отстъпки, промоции; 
  • Падежи на плащания. Справки за просрочия и очаквани вземания/задължения.


 • Продажби в търговски обекти (POS)

  • » Генериране на документ за продажба на дребно; 
  • » Автоматично изписване от наличностите; 
  • » При продажба се вижда наличността за конкретния обект или общо за всички обекти; 
  • » Възможност за инсталиране на работни станции с ниски хардуерни параметри (touchscreen); 
  • » Засичане на продажби с касова наличност; 
  • » Възможност за търговски отстъпки / надценки в момента на продажбата; 
  • » Автоматично създаване на приходен касов ордер при продажба в брой.


 • Рекламации

  • » Протокол за върнати стоки; 
  • » Протокол за брак; 
  • » Кредитно и дебитно известие по конкретна фактура с автоматично зареждане съдържанието на фактурата; 
  • » Кредитно и дебитно известие по няколко фактури.


 • Справки за продажби - стандартни

  Във всички справки има вградена опция за сортиране и филтриране на информацията:
  • » Стоки по клиенти; 
  • » Клиенти по стоки; 
  • » Стокооборот; 
  • » Стоково-паричен отчет; 
  • » Обобщена справка по артикул; 
  • » Борсов дневник; 
  • » Отчет за продажби по артикули и услуги; 
  • » Продажби по търговски агент / дистрибутор; 
  • » Обобщена справка по търговски агенти;
  • » Справка за заявено количество от клиенти и собствени обекти;
  • » Справка за реализация;
  • » Продажби по доставчици;
  • » Продажби по артикули и по доставчици.


 • Справки за движението на стоките

  Справки за движението на стоките – част от справките са активни при работа с останалите модули на MACS® – Склад, Производство, Счетоводство.
  • » Отчет за склад – справка за състоянието на артикулите в обособените складове за определен период – наличност, приход, разход, остатък; 
  • » Групировъчен отчет – обобщена справка за състоянието на артикулите общо във всички складове за определен период – наличност, приход, разход, остатък; 
  • » Стоки от доставчици – справка за доставените стоки за определен период по доставчици с филтър за конкретен доставчик; 
  • » Отчет за склад по партиди – справка за състоянието на артикулите в обособените складове, разбита по партиди за определен период – наличност, приход, разход, остатък; 
  • » Карта на склад – справка за движението на артикулите от момента на постъпване в склада до момента на изписване (вътрешни прехвърляния, вътрешно потребление, продажба и др.); 
  • » Дневник за контрол на доставени суровини и материали (съгласно HACCP); 
  • » Дневник за контрола на експедирани стоки/продукция (съгласно HACCP); 
  • » Наличности по складове – справка за наличните количества от даден артикул във всеки обособен склад и общо за предприятието с възможност за следене на максимални, минимални и критични количества; 
  • »Оптимални стокови запаси – справка за следене на максимални, минимални, критични количества за всеки артикул общо за предприятието или за конкретен склад; 
  • » Справка за изписани материали/суровини по разходни центрове (обекти) – за проследяване на изписаните материали/суровини към конкретен обект и/или разходен център; 
  • » Справка за процент реализация на заявки от клиенти и вътрешни поделения (справка по документи) – извеждат се данни за заявени, експедирани количества и разлика между тях, на база на която се изчислява процент на изпълнимост на заявките (реализация);


 • Генераторът на отчети

  Към Модул Продажби може да бъде добавен и модулът Генераторът на отчети, който дава възможност на потребителите сами да създават необходимите им справки. За целта в модул Управление има вградени функции, подобни на Microsoft Excel, с които потребителите могат да настройват каква информация да се извежда по колони и редове, да задават формули, да изчисляват коефициенти, да сортират и филтрират данните и т.н.Заявка за достъп до демо версия на продукта може да изпратите от следната форма: