Софтуер за производство

Софтуерът обслужва производствената дейност в предприятието.

Той обхваща всички фази на процеса – от планиране на производствените ресурси и задаване на разходни норми (рецепти), през въвеждане и изпълнение на производствени поръчки и следене на извънлимитни искания, до изчисляване на себестойност на единица готова продукция в реално време.

Софтуерът обхваща следните видове производство:

1) Производство на изделия, включващи в състава си основни и спомагателни материали;

2) Производство на изделия, включващи в състава си освен материали и един или няколко полуфабриката, в два варианта:

 • Произвежда се готовото изделие, като включените в него полуфабрикати се разпадат до ниво материал и се произвеждат заедно с готовото изделие;
 • Произвеждат се първо полуфабрикатите, след това се произвежда крайното изделие, в което те участват;

3) Производство по поръчка – индивидуално / поръчково производство или т.н. производство без разходни норма (когато няма универсална рецепта, а по конкретна поръчка се отчитат фактически направените разходи, например при изработване на дограма);

4) Производство с отчитане на трудови операции – освен вложените суровини и материали се обхваща и прекия труд, като отделни производствени операции. Това производство допълва всяко едно от горните три.

Основни функции:

 • Формиране на пълна себестойност на изделията;
 • Калкулиране (изчисление) себестойност на поръчка;
 • Отчитане и натрупване на разходи по индивидуални поръчки (клиенти);
 • Обобщаване на въведени поръчки от клиенти за целите на производството;
 • Отразяване на нормативи (разходни норми) за полуфабрикати и готови изделия и определяне на планова себестойност, на етап разходна норма по средна, най-висока или последна доставна цена на материалите;
 • Отразяване на извършвани трудови операции;
 • Производство на сложни изделия, състоящи се от един или няколко полуфабриката, чрез разпад до ниво материал;
 • Визуализиране състава на сложните изделия, състоящи се от един или няколко полуфабриката, чрез разпад до ниво материал;
 • Определяне на необходимите количества готов продукт ръчно и/или автоматично на база поръчки от клиенти за определен период – ден, няколко дни или месечно;
 • Изписване на реално вложените суровини и материали с отразяване на разликите с разходните норми;
 • Отразяване на производствените „загуби“ (фири) през всеки етап на производството и съпоставяне с нормативно признатите такива;
 • Заприхождаване на готова продукция по себестойност на база преки разходи – суровини, материали и труд или по ориентировъчна себестойност;
 • Отразяване на общопроизводствени и други разходи по статии на калкулация;
 • Разпределяне на общопроизводствени и други разходи по партиди на изделията на база вложени материали, произведени количества, стойност и др.;
 • Разпределяне на общопроизводствени и други разходи по отделни поръчки;
 • Справки за вложените и произведените материали и продукция, за производствените загуби (фира) по изделия, себестойност и др.
   Детайлно описание на работата с продукта можете да прочетете в Панел „Производство с разходна норма“ и „По поръчка“.

Дейността по отчитане на производствата базирани на утвърдени вътрешно-фирмени норми и разценки, т.е. с разходни норми, обхващат най-общо следните етапи:

I.  Задаване на разходни норми и планиране на производствените ресурси:

Първа стъпка след уточняване на продуктовия асортимент, който се произвежда и предлага от конкретното предприятие е залагането на конкретните разходни норми, включващи в състава си: » Количествата готов продукт или полуфабрикат, за който се отнасят, в зависимост от характера на произвежданите изделия и междинни продукти – за единица готов продукт (брой; килограм; метър и др.) или на принципа на дозирането (напр. за 1доза= 100кг).

Възможно е в разходната норма да се определи и количества готов продукт в различна мерна единица от тази на отчитането на изделието, която в последствие се преобразува (напр за продукт отчитан в бройки, може да бъде заложена разходна норма в кг – 1 доза = 100кг , посочва се вместимост за единица, напр. 0,250 кг, и софтуера изчислява количество готов продукт от 400 бр.)

» Определяне на нормативно признати загуби (фири), които водят до промяна на количеството готов продукт (напр. при разходна норма за 100 кг и заложена нормативна фира 10% се очаква количество краен продукт 90 кг.)

» Определяне на суровини, материали, опаковки и др., с опция за посочване на нормативни фири и по материали, % или количества отпадък;

» Определяне на прекия труд за изделие, като видове производствени операции.

На следващ етап на база конкретни поръчки от клиенти и/или прогнозни данни за пазарното търсене се изготвя План за производство.

Въз основа на предварително зададените рецепти (разходни норми) планираните за производство изделия и включените в тях междинни продукти (полуфабрикати) се разпадат до ниво суровини и материали с информация за количествата, които следва да бъдат налични за да се реализира производствения план. Съпоставяйки ги с наличните към момента на планиране, базирайки се на интеграцията си с складовия модул, софтуера извежда информация за недостиг по конкретни суровини и материали. От тук на сетне се преминава към планиране на доставките (заявки за доставки) на суровините и материали.

II. Изпълнение на плана за производство

Системата предлага два алтернативни варианта на работа съобразно спецификата на конкретното предприятие, относно начина на отчитане на отделните производствени процеси и набора от персонал ангажиран с документалното му отразяване.

Основна разлика между двата е, че при първия се издават отделни документи на всеки производствен етап – лимитна карта (нареждане за производство), искане за отпускане на материали по разходна норма и трудови операции, ако има такива; извънлимитно искане за отпускане на материали за разликите с разходната норма, складова разписка за готова продукция.

Докато при  втория (съкратен вариант) от самото нареждане за производство има опция да се генерира едновременно съответните документи – искане за изписване на материали с отразени реално вложени количества; документ за вложени трудови операции, ако има такива; складова разписка за готова продукция;)

И при двата варианта изпълнението на плана най-общо включва: 

1) Посочване на количеството готов продукт, което се произвежда, чрез документ Нареждане за производство и на тази база съобразно въведените разходни норми, автоматично определяне и изписване на необходимите суровини и материали, като вид, количество и стойност – издава се документ Искане за отпускане на материали.

2) Когато говорим за сложни изделия съставени от един или няколко полуфабриката, в случаите когато те не се произвеждат и заприхождават отделно, следва да се посочи, че тези полуфабрикати  автоматично се разпадат на съставящите ги компоненти и участват в общо определените суровини и материали като вид, количество и стойност.

В допълнение софтуера извежда информация за вида на полуфабрикатите и количествата, които участват в разпада.

3) Отразяване на реално вложените суровини и материали и последващо проследяване на отклоненията от разходните норми – в единия вариант се издава извън лимитно искане, a при другия се отразяват в самото нареждане за производство, което от своя страна коригира първоначлано издаденото искане;

4) Автоматично отразяване на съответните трудови операции на база разходни норми – документ за Вложени трудови операции. 

5) Определяне на реално произведените количества, отчитане на производствени загуби (фири) и/или технологичен брак.

6) Заприхождаване на готови продукт – издава се документ Складова разписка за продукция

III. Изчисляване на пряка себестойност на единица готова продукция в реално време

При засклаждане на междинния (ако подлежи на засклаждане) и крайния готов продукт с документ Складова разписка за продукция, на база реално изписаните и вложените в производството на конкретно изделие суровини, материали и извършените трудови операции, софтуера изчислява себестойност на единица изделие и заприхождава изделията по нея.

Като алтернативен вариант е предвидена и опция за заприхождаване по ориентировъчна себестойност, която на по-късен етап с разработени за целта функционалности се коригира до реалната.

IV. Изчисляване на пълна себестойност на единица готова продукция

 

Едно от най-силните конкурентни предимства на модул Производстово  е коригирането на пряката себестойност с размера на общите разходи (напр. за администрация, реклама, електричество, вода и т.н.) и получаването на т.нар. пълна себестойност за единица готов продукт.

То е обосновано от конкретно разработени механизми и функционалности за тяхното разпределение по разходни партиди на всяко изделие и последващото им отнасяне към увеличение на първоначално изчислена себестойност;

Производство без разходна норма

Дейността по отчитане на производствата, при които е невъзможно да се нормират в рецепта необходимите суровини и материали т.е без разходна норма, най-общо преминават през следните етапи: 

1) Обособяване на разходна партида за конкретна поръчка (или изделие)

Първа стъпка след приемане за изпълнение на конкретна поръчка от клиент e обособяването на индивидуална разходна  партида, която ще се използва за детайлно отчитане на разходите направени в процес на реализация на поетия ангажимент и последващото им обобщаване с цел определяне себестойността на поръчката (изделието). 

2) Поетапно отчитане на извършваните материални разходи като количество и стойност

Процеса на изпълнение на една или друга поръчка е свързан с извършване на различни материални разходи. Тяхното отразяване в софтуера се извършва чрез документ Искане за отпускане на материали. Чрез него автоматично се намаляват наличностите на изброените материали, стоки, консумативи и др. и се акумулират разходи за съответната поръчка (изделие).

Документа може да бъде издаван, както еднократно и допълван в последствие с всеки следващ материален разход, така и многократно – отделен документ за всяко влагане на суровини и материали. В самия документ се почва поръчката/изделието, за които се отнасят отразените материални разходи. 

3) Отчитане на вложения пряк труд, като трудови операции

Едновременно с отразяването на вложените суровини и материали в документ Искане за отпускане на материали, съществува възможност за отразяване и на прекия труд като отделни трудови операции. 

4) Обобщаване на натрупаните разходи и определяне пряка себестойност на поръчка (изделие)

На справочен принцип се извежда информация за натрупаните разходи като вид, количество, стойност за конкретна поръчка (изделие) и се изчислява общия размер на разходите.

Когато говорим за производство без разходна норма на конкретни изделия, те следва да бъдат заприходени и като наличност в склад. Издава се документ Складова разписка за продукция без РН – един документ в края на производството или поетапно във всеки момент на завършеност на определено количество, като цената на заприхождаване е ориентировъчна. При определяне на пълния размер разходи се коригира до реалната, чрез предвидени за целта процедури. 

5) Изчисляване на пълна себестойност на конкретна поръчка (изделие)

И тук, както и производствата с разходна норма, последен етап се явява коригирането на пряката себестойност с размера на общите разходи (напр. за администрация, реклама, електричество, вода и т.н.) и получаването на т.нар. пълна себестойност на поръчка (изделие).

На база конкретно разработени механизми и функционалности те се  разпределят по разходните партиди на всяка поръчка/изделие и се отнасят в увеличение на първоначално изчислената себестойност;

 

За специфичните нужди на предприятията от хранително-вкусовата промишленост МикроАкаунт осигурява софтуерни средства за автоматизиране на дейностите, свързани със системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки НАССР.

В съответствие с изискванията за безопасност на храните, МАКС позволява пълна проследимост на суровини и продукция от доставчика до крайния потребител и обратно, поддържайки набор от необходимите за всеки етап от производствения процес документи:

 

ЕТАП 1. Доставка на суровини и материали

В МАКС този етап стартира с документ “Складова разписка за доставени стоки”, в който се отразяват данните на документа от доставчика (фактурата за покупка на стоките). Така веднъж въведена в складовата база, фактурата за доставка може да се прехвърли автоматично в счетоводната база и да се включи в Дневник за покупки (съгл. ЗДДС). В складовата разписка за доставка на стоки артикулите се заприхождават по доставни цени без ДДС в съответния склад и със съответната партида, с която пристигат от доставчика.

 
 

ЕТАП 2. Складиране на суровини и материали

След като е въведен документът “Складова разписка за доставени стоки”, справка за последните може да се направи в “Дневник за контрол на доставените суровини и материали”. Той поддържа справки за това кой материал от кой доставчик е закупен, с какъв документ и на коя дата, както и с коя партида е получен и заприходен. Тази информация е особено полезна, за да се проследи артикулът и да се открие коя е проблемната партида при възникване на проблем с продукт, за производството на който е използван конкретният материал.

Във всеки един момент системата осигурява справки за текущите наличности, доставките и изписването на суровини и материали по отделни партиди. Справката “Складова наличност по партиди” извежда информация за всички артикули в даден склад или за конкретно избран артикул за зададен период от време, като за избрания период се извеждат данни за всички партиди на материалните запаси, по които има или няма движение. Има възможност по зададен от потребителя критерий нулеви партиди да не се извеждат.

ЕТАП 3. Производство

За производството на готов продукт в системата се въвежда документ “Нареждане за производство”.

Той съдържа информация за количеството и номера на партидата на продукта, който ще се произвежда, количествата на входящите материали, които са необходими за производството на съответното количество готов продукт, както и партидите на материалите, от които следва те да се изпишат при влагането им в производство. Документът има контролна функция – следи какви материали следва да се вложат в производството според възприетите във фирмата разходни норми, а след като е произведена продукцията – отчита преразход или икономия на суровини и материали.

 
ЕТАП 4. Складиране на готова продукция

След като са вложени материалите в производството и е произведен готов продукт, той се заприхождава в склад Готова продукция с документ “Складова разписка за продукция”. В документа се съдържа информация за количеството произведен продукт (количеството по Лимитна карта), себестойността на готовия продукт (равна на стойността на вложените суровини и материали, като тук все още не се включват непреките производствени разходи) и партидата, с която се заприхождава готовия продукт в склада.

Чрез „Справка за вложените суровини и материали по изделия“ се проследява вида и количеството на материалите по норматив (по разходни норми) и реално вложените в производството (по искания за материали). Извеждат се разликите между тях. Справката може да се използва като Дневник за контрол на готовата продукция.

В справка “Складова наличност по партиди” за склад Готова продукция се извежда информация за движението на всеки един артикул за определен период от време (наличност, доставка и изписването му от склада).

 
ЕТАП 5. Продажби

Този етап стартира с издаване на “Търговски документ” (експедиционна бележка), в който се въвеждат данни за клиента и артикулите, които се продават. Документът съдържа всички необходими реквизити, даващи информация за артикулите – наименование, количество, цена, номер на партида, дата на производство, BG номер на вида производство и т.н.

От всеки “Търговски документ” във всеки един момент може да се издаде автоматично фактура, като не е необходимо да се въвежда нов документ. В системата има възможност за обединяването на няколко търговски документа в една фактура. Фактурата съдържа всички необходими реквизити съгл. ЗДДС и Закона за счетоводството. Има възможност и за издаване на фактури, съдържащи и допълнителна информация, изисквана от определени клиенти (Метро Кеш&Кери България, Билла България, Kaufland и др.).

Като съпътстващ продажбата документ, може да бъде издаден и документ „Удостоверение за качество“ (сертификат), включващ информация за продаваните продукти като вид, партида, срок на годност, стандарт и система за качество.

 В справка “Дневник за контрол на експедирана продукция” се извежда информация за продуктите, които са продадени на определен клиент, вид, номер и дата на документа за продажба, наименованието на клиента, количеството и партидата на продуктите, които клиентът е закупил.

Описаната дотук информация е важна за проследимостта на партидите, както на готовата продукция, така и на суровините и материалите, вложени в нейното производство. Наличието и съхранението й в системата МАКС осигурява цялостна проследимост на движението на материални запаси по партиди. При установяване партидата на готовия продукт, може да се провери нейната дата на производство, както и тази на партидите на вложените материали. След като се уточнят партидите на материалите, от “Дневник за контрол на доставени суровини и материали” може да се направи проверка на коя дата и от кой доставчик е направена доставката на тези материали.

Прочетете повече за това как Трейдфарма ООД проследяват фирите от доставка и сортиране на суровините чрез MACS, модул Производство:

  » Прочетете тук  

Прочетете повече за това как  Марели Системс ЕООД проследява поръчките си от клиенти и ги обобщава в Плана за производство:

  » Прочетете тук  
     

Заявка за достъп до демо версия на продукта може да изпратите от следната форма: