Софтуер за производство

Софтуер за производство, себестойност, проследяване по партиди MACS®

MACS® – софтуер за Производство

Модул Производство е софтуер за производство, част от софтуерната система MACS®, който обхваща всички фази на процеса – от планиране суровините и материалите за производство и задаване на разходни норми (рецепти), през въвеждане и изпълнение на производствени поръчки и следене на извънлимитни искания, до изчисляване на себестойност на единица готова продукция в реално време. В модулът са включени и опции за пълно проследяване по партиди (партидна проследяемост) – следене на партиди на материали от доставчици, партиди на готов продукт, партиди при клиент, Включена е опция за автоматично създаване на партиди и залагане на крайна дата и срок на годност по конкретни артикули.

Софтуерът обхваща следните видове производство:

1) Производство на изделия, включващи в състава си основни и спомагателни материали;

2) Производство на изделия, включващи в състава си освен материали и един или няколко полуфабриката, в два варианта:

– Произвежда се готовото изделие, като включените в него полуфабрикати се разпадат до ниво материал и се произвеждат заедно с готовото изделие;

– Произвеждат се първо полуфабрикатите, след това се произвежда крайното изделие, в което те участват;

3) Производство по поръчка – индивидуално / поръчково производство или т.н. производство без разходни норма (когато няма универсална рецепта, а по конкретна поръчка се отчитат фактически направените разходи, например при изработване на дограма, производство на хранителни продукти от насипни суровини); Включва и опция за следене по партиди – в коя партида на готовия продукт, кои партиди на суровини са включени.

4) Производство с отчитане на трудови операции – освен вложените суровини и материали се обхваща и прекия труд, като отделни производствени операции. Това производство допълва всяко едно от горните три.

ЗАЯВИ ДЕМО

Основни функции

MACS® е софтуер за склад, производство, следене на партиди, себестойност, продажби,  счетоводство:

 • Формиране на пълна себестойност на изделията;
 • Калкулиране (изчисление) себестойност на поръчка;
 • Пълно проследяване по партиди – подробно описание вижте в панел Партиди;
 • Залагане на срок на годност;
 • Отчитане и натрупване на разходи по индивидуални поръчки (клиенти);
 • Обобщаване на въведени поръчки от клиенти за целите на производството;
 • Автоматична връзка с модул Счетоводство;
 • Автоматична връзка с модул Склад;
 • Отразяване на нормативи (разходни норми) за полуфабрикати и готови изделия и определяне на планова себестойност, на етап разходна норма по средна, най-висока или последна доставна цена на материалите;
 • Отразяване на извършвани трудови операции;
 • Производство на сложни изделия, състоящи се от един или няколко полуфабриката, чрез разпад до ниво материал;
 • Визуализиране състава на сложните изделия, състоящи се от един или няколко полуфабриката, чрез разпад до ниво материал;
 • Определяне на необходимите количества готов продукт ръчно и/или автоматично на база поръчки от клиенти за определен период – ден, няколко дни или месечно;
 • Автоматично изписване на реално вложените суровини и материали с отразяване на разликите с разходните норми;
 • Отразяване на производствените „загуби“ (фири) през всеки етап на производството и съпоставяне с нормативно признатите такива;
 • Автоматично заприхождаване на готова продукция по себестойност на база преки разходи – суровини, материали и труд или по ориентировъчна себестойност;
 • Отразяване на общопроизводствени и други разходи по статии на калкулация;
 • Разпределяне на общопроизводствени и други разходи по партиди на изделията на база вложени материали, произведени количества, стойност и др.;
 • Разпределяне на общопроизводствени и други разходи по отделни поръчки;
 • Справки за вложените и произведените материали и продукция, за производствените загуби (фира) по изделия, себестойност и др.

Детайлно описание на работата с продукта можете да прочетете в Панел „Производство с разходна норма“ и „По поръчка„. ->

Софтуер за производство с рецепти (разходна норма, технологична карта) 

MACS®

I.  Задаване на разходни норми и планиране на производствените ресурси:

Първа стъпка след уточняване на продуктовия асортимент, който се произвежда и предлага от конкретното предприятие, е залагането на конкретните разходни норми, включващи в състава си:

» Количествата готов продукт или полуфабрикат, за който се отнасят, в зависимост от характера на произвежданите изделия и междинни продукти – за единица готов продукт (брой; килограм; метър и др.) или на принципа на дозирането (напр. за 1доза= 100кг).

Възможно е в разходната норма да се определи и количества готов продукт в различна мерна единица от тази на отчитането на изделието, която в последствие се преобразува (напр за продукт отчитан в бройки, може да бъде заложена разходна норма в кг – 1 доза = 100кг , посочва се вместимост за единица, напр. 0,250 кг, и софтуера изчислява количество готов продукт от 400 бр.)

» Определяне на нормативно признати загуби (фири), които водят до промяна на количеството готов продукт (напр. при разходна норма за 100 кг и заложена нормативна фира 10% се очаква количество краен продукт 90 кг.)

» Определяне на суровини, материали, опаковки и др., с опция за посочване на нормативни фири и по материали, % или количества отпадък;

» Определяне на прекия труд за изделие, като видове производствени операции.

Разходна норма (рецепта)

На следващ етап на база конкретни поръчки от клиенти и/или прогнозни данни за пазарното търсене се изготвя План за производство.

Въз основа на предварително зададените рецепти (разходни норми) планираните за производство изделия и включените в тях междинни продукти (полуфабрикати) се разпадат до ниво суровини и материали с информация за количествата, които следва да бъдат налични за да се реализира производствения план. Съпоставяйки ги с наличните към момента на планиране, базирайки се на интеграцията си с складовия модул, софтуера извежда информация за недостиг по конкретни суровини и материали. От тук на сетне се преминава към планиране на доставките (заявки за доставки) на суровините и материали.

II. Изпълнение на плана за производство

 
План за производство

План за производство

Системата предлага два алтернативни варианта на работа съобразно спецификата на конкретното предприятие, относно начина на отчитане на отделните производствени процеси и набора от персонал ангажиран с документалното му отразяване.

Основна разлика между двата е, че при първия се издават отделни документи на всеки производствен етап – лимитна карта (нареждане за производство), искане за отпускане на материали по разходна норма и трудови операции, ако има такива; извънлимитно искане за отпускане на материали за разликите с разходната норма, складова разписка за готова продукция.

Докато при  втория (съкратен вариант) от самото нареждане за производство има опция да се генерира едновременно съответните документи – искане за изписване на материали с отразени реално вложени количества; документ за вложени трудови операции, ако има такива; складова разписка за готова продукция;)

И при двата варианта изпълнението на плана най-общо включва: 

1) Посочване на количеството готов продукт, което се произвежда, чрез документ Нареждане за производство и на тази база съобразно въведените разходни норми, автоматично определяне и изписване на необходимите суровини и материали, като вид, количество и стойност – издава се документ Искане за отпускане на материали.

2) Когато говорим за сложни изделия съставени от един или няколко полуфабриката, в случаите когато те не се произвеждат и заприхождават отделно, следва да се посочи, че тези полуфабрикати автоматично се разпадат на съставящите ги компоненти и участват в общо определените суровини и материали като вид, количество и стойност.

В допълнение софтуера извежда информация за вида на полуфабрикатите и количествата, които участват в разпада.

3) Отразяване на реално вложените суровини и материали и последващо проследяване на отклоненията от разходните норми – в единия вариант се издава извън лимитно искане, a при другия се отразяват в самото нареждане за производство, което от своя страна коригира първоначлано издаденото искане;

4) Автоматично отразяване на съответните трудови операции на база разходни норми – документ за Вложени трудови операции. 

5) Определяне на реално произведените количества, отчитане на производствени загуби (фири) и/или технологичен брак.

6) Заприхождаване на готови продукт – издава се документ Складова разписка за продукция

III. Изчисляване на пряка себестойност на единица готова продукция в реално време

При засклаждане на междинния (ако подлежи на засклаждане) и крайния готов продукт с документ Складова разписка за продукция, на база реално изписаните и вложените в производството на конкретно изделие суровини, материали и извършените трудови операции, софтуера изчислява себестойност на единица изделие и заприхождава изделията по нея.

Себестойност на продукция Себестойност на продукция

Като алтернативен вариант е предвидена и опция за заприхождаване по ориентировъчна себестойност, която на по-късен етап с разработени за целта функционалности се коригира до реалната.

IV. Изчисляване на пълна себестойност на единица готова продукция

 

Едно от най-силните конкурентни предимства на модул Производстово  е коригирането на пряката себестойност с размера на общите разходи (напр. за администрация, реклама, електричество, вода и т.н.) и получаването на т.нар. пълна себестойност за единица готов продукт.

То е обосновано от конкретно разработени механизми и функционалности за тяхното разпределение по разходни партиди на всяко изделие и последващото им отнасяне към увеличение на първоначално изчислена себестойност;

Пълна себестойност

Софтуер за производство MACS®

Производство без разходна норма

Дейността по отчитане на производството, при което е невъзможно да се нормират в рецепта необходимите суровини и материали, т.е без разходна норма, най-общо преминават през следните етапи: 

1) Обособяване на разходна партида за конкретна поръчка (или изделие)

Първа стъпка след приемане за изпълнение на конкретна поръчка от клиент e обособяването на индивидуална разходна  партида, която ще се използва за детайлно отчитане на разходите направени в процес на реализация на поетия ангажимент и последващото им обобщаване с цел определяне себестойността на поръчката (изделието). 

2) Поетапно отчитане на извършваните материални разходи като количество и стойност

Процеса на изпълнение на една или друга поръчка е свързан с извършване на различни материални разходи. Тяхното отразяване в софтуера се извършва чрез документ Искане за отпускане на материали. Чрез него автоматично се намаляват наличностите на изброените материали, стоки, консумативи и др. и се акумулират разходи за съответната поръчка (изделие).

Документа може да бъде издаван, както еднократно и допълван в последствие с всеки следващ материален разход, така и многократно – отделен документ за всяко влагане на суровини и материали. В самия документ се почва поръчката/изделието, за които се отнасят отразените материални разходи. 

3) Отчитане на вложения пряк труд, като трудови операции

Едновременно с отразяването на вложените суровини и материали в документ Искане за отпускане на материали, съществува възможност за отразяване и на прекия труд като отделни трудови операции. 

4) Обобщаване на натрупаните разходи и определяне пряка себестойност на поръчка (изделие)

На справочен принцип се извежда информация за натрупаните разходи като вид, количество, стойност за конкретна поръчка (изделие) и се изчислява общия размер на разходите.

Когато говорим за производство без разходна норма на конкретни изделия, те следва да бъдат заприходени и като наличност в склад. Издава се документ Складова разписка за продукция без РН – един документ в края на производството или поетапно във всеки момент на завършеност на определено количество, като цената на заприхождаване е ориентировъчна. При определяне на пълния размер разходи се коригира до реалната, чрез предвидени за целта процедури. 

5) Изчисляване на пълна себестойност на конкретна поръчка (изделие)

И тук, както и производствата с разходна норма, последен етап се явява коригирането на пряката себестойност с размера на общите разходи (напр. за администрация, реклама, електричество, вода и т.н.) и получаването на т.нар. пълна себестойност на поръчка (изделие).

На база конкретно разработени механизми и функционалности те се  разпределят по разходните партиди на всяка поръчка/изделие и се отнасят в увеличение на първоначално изчислената себестойност;

 

Софтуерна система MACS® за проследимост по партиди

В Регламент 178/2002 на ЕС и Закона за храните се определят изискванията за проследяване на хранителните продукти.

Разработването на надеждна система за проследяване помага на всеки производител на хранителни продукти, но обслужването ѝ е свързано с разход на много ценно време.

МАКС софтуер проследяване по партиди

За да спестите от вложеното време, хартия и нерви, можете да използвате софтуер – софтуерна система за пълна проследимост по партидни номера, в която е вградена практиката на много други фирми от хранителната индустрия.

Софтуерът осигурява автоматизиране на дейностите, свързани със системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки НАССР.

В съответствие с изискванията за безопасност на храните, МАКС® позволява пълна проследимост на суровини и продукция от доставчика до крайния потребител и обратно, поддържайки набор от необходимите за всеки етап от производствения процес документи:

Тук ще разкрием начинът, по който МАКС®, модул Производство, улеснява потребителите, при регистриране на връзката „доставчик <–> суровина <–> готов продукт <–> клиент“ и възможностите за последващото ѝ проследяване в права и обратна линия.

 

ЕТАП 1. Проследяемост на доставчика

1.1. Партида на доставчик

В МАКС този етап стартира с документ “Складова разписка за доставени стоки”, в който се отразяват данните на документа от доставчика (фактурата за покупка на стоките).  В складовата разписка за доставка на стоки артикулите се заприхождават по доставни цени без ДДС в съответния склад и със съответната партида, с която пристигат от доставчика с 2 варианта:

 • вътрешен номер за партидата от доставчик;
 • използване на номера на доставчика.
Складова разписка с партиди

1.2. Срок на годност 

Партидната проследяемост се допълва и със залагане срок на годност на ниво партида. При заложен срок в дни по артикул, при регистриране на доставка автоматично се изчислява конкретна дата до която е годна, конкретната партида суровина.

По този начин се гарантира надеждна проследяемостта не само с цел определяне на доставчика, но и използване в нужния срок на наличните на склад суровини. 

Така веднъж въведена в складовата база, фактурата за доставка може да се прехвърли автоматично в счетоводната база и да се включи в Дневник за покупки (съгл. ЗДДС).

ЕТАП 2. Складиране на суровини и материали

След като е въведен документът “Складова разписка за доставени стоки”, справка за последните може да се направи в “Дневник за контрол на доставените суровини и материали”. Той поддържа справки за това кой материал от кой доставчик е закупен, с какъв документ и на коя дата, както и с коя партида е получен и заприходен. Тази информация е особено полезна, за да се проследи артикулът и да се открие коя е проблемната партида при възникване на проблем с продукт, за производството на който е използван конкретният материал.

Дневник на входящ контрол на доставените суровини и материали
Дневник на входящ контрол на доставените суровини и материали

Във всеки един момент системата осигурява справки за текущите наличности, доставките и изписването на суровини и материали по отделни партиди. Справката “Складова наличност по партиди” извежда информация за всички артикули в даден склад или за конкретно избран артикул за зададен период от време, като за избрания период се извеждат данни за всички партиди на материалните запаси, по които има или няма движение. Има възможност по зададен от потребителя критерий нулеви партиди да не се извеждат.

Складова наличност по партиди
Складова наличност по партиди

ЕТАП 3. Производство – проследяемост на преработката

Начина на регистриране на процесът на преработка в МАКС® и справките за последваща информация гарантират надеждно проследяване в посока установяване на връзка „партида суровина <–> партида готов продукт“ и обратно „партида готов продукт <–> партида суровина“.

3.1. Автоматично влагане в производството от партидите на суровините

За производството на готов продукт в системата се въвежда документ “Нареждане за производство”.
Нареждане за производство с партиди
Нареждане за производство с партиди

Той съдържа информация за количеството и номера на партидата на продукта, който ще се произвежда, количествата на входящите материали, които са необходими за производството на съответното количество готов продукт, като автоматично се определят и партидите на материалите, от които следва те да се изпишат при влагането им в производство, с възможност за ръчна корекция. Документът има контролна функция – следи какви материали следва да се вложат в производството според заложените разходни норми, а след като е произведена продукцията – отчита преразход или икономия на суровини и материали. Автоматично се изписват вложените материали и автоматично се заприхождава (засклажда) готовия продукт.

3.2. Автоматично формиране на номер и дата на партида на готов продукт

По отношение на готовия продукт е разработена възможност за автоматично формиране на номер и дата на партида за конкретната дата на производство, по определен алгоритъм, както и изчисляване на дата (срок) на годност на база заложен брой дни по конкретни артикул. Така се постига максимално облекчаване партидната работа на потребителите и се осигурява нужната за анализи и вземане на решения информация.

3.4. Проследимост на производството

1)  От суровина към готов продукт 

Може да бъде изведена детайлна информация за дадена суровина като вид, количество, партида и конкретен доставчик, в кои изделия, като вид и конкретни партиди е вложена, на кои дати, с кои документи.

Вложени материали по изделия с партиди
Вложени материали по изделия с партиди

2) От готов продукт към суровина 

В дадена партида готов продукт, бързо и лесно, може да се проследи, кой материал като вид, партида, количество участват и от кой доставчик е закупен.

Проследяване от готов продукт до суровина
Проследяване от готов продукт до суровина

3.5. Проследяване при производство БЕЗ разходна норма

Подобна информация може да се извлече и за производства, които НЕ се базират на разходни норми. Чрез възможността за обвързване на конкретен документ за изписване на суровини и материали с конкретен документ за заприхождаване на готов продукт се осигурява нужната връзка, респективно, информация за надеждна последваща партидна проследяемост.

 
 
ЕТАП 4. Складиране на готова продукция

След като са вложени материалите в производството и е произведен готов продукт, той автоматично се заприхождава в склада за готова продукция с документ “Складова разписка за продукция”. В документа се съдържа информация за количеството произведен продукт, себестойността на готовия продукт (равна на стойността на вложените суровини и материали, като тук все още не се включват непреките производствени разходи) и партидата, с която се заприхождава готовия продукт в склада.

Чрез „Справка за вложените суровини и материали по изделия“ се проследява вида и количеството на материалите по норматив (по разходни норми) и реално вложените в производството (по искания за материали). Извеждат се разликите между тях. Справката може да се използва като Дневник за контрол на готовата продукция.

Партида на вложени материали и готов продукт
Партида на вложени материали и готов продукт

В справка “Складова наличност по партиди” за склад Готова продукция се извежда информация за движението на всеки един артикул за определен период от време (наличност, доставка и изписването му от склада).

 
ЕТАП 5. Продажби

5.1. Проследяемост на потребителите – проследяемост на готовите продукти до прекия потребител

Този етап стартира с издаване на “Търговски документ” (експедиционна бележка), в който се въвеждат данни за клиента и артикулите, които се продават. Документът съдържа всички необходими реквизити, даващи информация за артикулите – наименование, количество, цена, номер на партида, дата на производство, BG номер на вида производство и т.н.

Търговски документ с партиди и срок на годност
Търговски документ с партиди и срок на годност

От всеки “Търговски документ” във всеки един момент може да се издаде автоматично фактура, като не е необходимо да се въвежда нов документ. В системата има възможност за обединяването на няколко търговски документа в една фактура. Фактурата съдържа всички необходими реквизити съгл. ЗДДС и Закона за счетоводството. Има възможност и за издаване на фактури, съдържащи и допълнителна информация, изисквана от определени клиенти (Метро Кеш&Кери България, Билла България, Kaufland и др.).

5.2. Декларация за съответствие

Като съпътстващ продажбата документ, може да бъде отпечатан и документ „Декларация за съответствие“ (Сертификат, Удостоверение за качество), включващ информация за продаваните продукти като вид, партида, срок на годност, стандарт и система за качество.

5.3.  Дневник за контрол на експедирана продукция

Чрез богатия набор от справки за продажбите, лесно може да бъде проследена дадена партида от един артикул – било то продукт, стока или директно продадена суровина, до кой краен потребител (клиент) е достигнала. Детайлно се получава информация за датата на продажба, вида на документа, конкретната партида и самия клиент.

Справка Продажби по клиенти и партиди
Справка Продажби по клиенти и партиди

В справка “Дневник за контрол на експедирана продукция” се извежда информация за продуктите, които са продадени на определен клиент, вид, номер и дата на документа за продажба, наименованието на клиента, количеството и партидата на продуктите, които клиентът е закупил.

Дневник за изходящ контрол с партиди
Дневник за изходящ контрол с партиди

Описаната дотук информация е важна за проследимостта на партидите, както на готовата продукция, така и на суровините и материалите, вложени в нейното производство. Наличието и съхранението ѝ в системата МАКС® осигурява цялостна проследимост на движението на материални запаси по партиди. При установяване партидата на готовия продукт, може да се провери нейната дата на производство, както и тази на партидите на вложените материали. След като се уточнят партидите на материалите, от “Дневник за контрол на доставени суровини и материали” може да се направи проверка на коя дата и от кой доставчик е направена доставката на тези материали.

Така, според необходимостта, чрез съвкупността от всички описани средства като автоматизация и последващи отчетни регистри в МАКС®,  от където и да започне процеса на проследяване, бързо и лесно ще се достигне до крайната цел – конкретен клиент или конкретен доставчик.

ЗАЯВИ ДЕМО

Прочетете повече за това как Трейдфарма ООД проследяват фирите от доставка и сортиране на суровините чрез MACS, модул Производство:

 » Прочетете тук 

Прочетете повече за това как  Марели Системс ЕООД проследява поръчките си от клиенти и ги обобщава в Плана за производство:

 » Прочетете тук 
   

Заявка за достъп до демо версия на продукта може да изпратите от следната форма: