Счетоводна софтуерна система MACS®

Счетоводният софтуер MACS® обхваща в единна система цялата финансово-счетоводна дейност на предприятието. Той интегрира всички аспекти на информационните процеси, автоматично обменя данни с другите модули на системата и предоставя сигнална информация на управлението.

Отчетните специалисти, отговарящи за материалните запаси, производството, реализацията, транспорта и др. въвеждат първичната информация, а служителите в счетоводството изпълняват контролни функции.

Основни възможности :

 • Паралелна работа в няколко фирми/години – не е необходимо да се затваря едната база, за да се отвори друга;
 • Изграждане на приходно-разходни отчетни центрове с 15 нива на аналитичност и неограничен брой елементи на всяко ниво;
 • Въвеждане и използване на практически неограничен брой отчетни документи;
 • Настройка на първични отчетни документи за автоматично осчетоводяване без намеса на счетоводен специалист;
 • Извеждане на всички счетоводни справки и ведомости на екран и на печат (матричен и лазерен / мастиленоструен);
 • Директно коригиране на грешно въведени документи (стопански операции), които вече са разнесени по счетоводните сметки, без използване на сторнировъчни операции;
 • Автоматично разнасяне и натрупване на отчетни данни по аналитични и синтетични сметки, непосредствено след всяко счетоводно записване в реално време (без „нощна обработка“);
 • Автоматично създаване и поддържане на архиви за всички отчетни периоди.
 • Автоматично отчитане и водене на разходите по икономически елементи (група 60)

  Счетоводния софтуер MACS® осигурява възможност за автоматично осчетоводяване на сметките от група 60, като по този начин отпада необходимостта от двойните счетоводни записвания – първо по Дебита на сметките от група 60 и след това отнасяне на разходите по направление (по сметки от група 61). Стопанските операции се осчетоводяват директно по Дебита на сметките от група 61 и по кредита на кореспондиращите сметки, а по сметките от група 60 данните се систематизират и обобщават автоматично. След като се зададат първоначално настройки, софтуерът предоставя справки за проследяване на движението – Ведомост по група 60, Главна книга по икономически елементи, Кореспонденции, Хронологични записвания.

 • Автоматично формиране на финансов резултат

  Счетоводният софтуер MACS® предоставя възможност за автоматично извеждане на финансовия резултат по сметка 123 – Печалби и загуби от текущата година. В съответствие с настройката на приключвателните операции, автоматично се осчетоводяват записи, свързани с приключване на сметките за разходи и приходи и се формира финансовия резултат. • Автоматично признаване на разходи за бъдещи периоди

  Счетоводният софтуер MACS® дава възможност да се създаде номенклатура на разходите за бъдещи периоди. След това с автоматична процедура, да се генерират счетоводни записи, с които се признава съответната част на разхода като текуща.

 • Автоматично създаване на счетоводни записи от документи

  Софтуерът за счетоводство дава възможност за автоматично (и в реално време) създаване на счетоводни записи от всички документи от този и от останалите модули – фактура (складова разписка) за доставка, вътрешно преместване, изписване към разходен център, фактура (експедиционна бележка), известия, касови документи, дълготрайни активи, документи, свързани с производството, протоколи за самоначисление.

 • Счетоводни записи

  » Паралелна работа в няколко фирми и години;

  »  Възможност за показване на записите в текущата година от всички предходни;  

  »  Работа в предходна година до окончателно годишно приключване, без загуба на данните от текущата година; 

  » Въвеждане на сложни счетоводни операции в стойностен или количествено-стойностен вид; 

  »  Редактиране/изтриване на записи и документи в предходни периоди без необходимост от анулиране или сторнировъчни операции; 

  » Счетоводна година, различна от финансовата; 

  » Автоматични месечни приключвателни операции на приходни и разходни сметки на база еднократна настройка.

 • Счетоводни справки (регистри)

  Базови счетоводни справки (регистри):

  » Хронологичен документооборот; 

  » Документооборот по сметки; 

  » Кореспонденции по сметки;

  » Аналитична справка; 

  » Синтетична справка; 

  » Главна книга за всички сметки; 

  » Главна книга по аналитичности;

  Допълнителни счетоводни справки и ведомости:

  » Справка по документи; 

  » Бюджетна справка;

  » Групировъчна ведомост;

  » Сборна групировъчна ведомост; 

  » Аналитична ведомост за всички сметки. • Годишни финансови отчети

  Годишни финансови отчети – автоматично формиране на месечни и годишни отчети на база еднократна първоначална настройка:

  » Баланс; 

  » Отчет за приходите и разходите; 

  » Паричен поток; 

  » Собствен капитал; 

  » Консолидирана (холдингова) отчетност.  • Доставки и Материални запаси

  Основни данни: 

  » Артикули не се обвързват в сметкоплана, за да не се отежнява излишно – те се обединяват в отделни номенклатури. В сметкоплана се дефинират единствено номеклатурите и складовете;

  » Възможност счетоводна сметка да се настрои като материална;

  » Неограничен брой складове, артикули, мерни единици, номенклатури;

  » До 13 нива на аналитичност в рамките на всеки склад;

  Операции, свързани с материални запаси:

  » Възможност за извършване на материални операции през счетоводния модул (доставка, изписване, експедиция и др.);

  » Автоматично създаване на счетоводни записи: при създаване на документи (например Складова разписка за доставка; Искане за изписване на материали; и др.);

  » Възможност за изписване при нулеви или отрицателни наличности;

  » Автоматично осчетоводяване на разходите по доставка, ДДС и мито; Справки:

  » Документооборот на МЗ;

  » Кореспонденции на МЗ;

  » Аналитичен отчет;

  » Групировъчен отчет;

  » Инвентаризационен опис на МЗ;

  » Контролен отчет на МЗ. • Продажби

  » Фактура;

  » Проформа фактура;

  » Отчет за извършени продажби;

  » Кредитно и дебитно известие по конкретна фактура с автоматично зареждане съдържанието на фактурата;

  » Кредитно и дебитно известие по няколко фактури;

  » Трансформиране на проформа фактура в редовна;

  » Потвърдени и непотвърдени документи;

  » Автоматично анулиране;

  » Аванси – издаване и автоматично приспадане;

  » Фактура във валута на чужд език (Invoice) и автоматично издаване на българска фактура;

  » Печат на фирмено лого;

  » Печат на Приемо-предавателен протокол при отпечатването на фактурата;

  » НОВО: автоматично изпращане на фактура по имейл. • ДДС и Протоколи по ЗДДС

  » Дневник за покупките, Дневник на продажбите, Справка декларация по ДДС;

  » VIES декларация;

  » Автоматично формиране на дневници и справки по ДДС на електронен носител;

  » Регистрация по ЗДДС;

  Протоколи за самоначисление:

  » Протоколи по чл. 117 от ЗДДС ал. 2 и ал. 4;

  » Автоматично осчетоводяване на протоколи по чл. 117 от ЗДДС (за самоначисление) и отразяване в дневниците по ДДС;

  » Протокол по чл. 117 от ЗДДС за туристически услуги;

  » Протоколи за обратно начисление на ДДС – при покупка на зърнени култури се издава протокол по чл. 117, ал.2 от получателя на доставката (сделки по чл.163 от ЗДДС).

  Във връзка с режим Касова отчетност издаване и осчетоводяване на:

  » Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3;

  » Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 при получател нерегистрирано лице;

  » Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 при получател регистрирано лице;

  » Протокол за корекция на изискуемия данък по чл.104е, ал.4;

  » Протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8;

  » Издаване и осчетоводяване на Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки по чл.6, ал.4, т.4 от ЗДДС. • Дълготрайни активи (ДА)

  » Инвентарна книга;

  » Инвентаризационен опис;

  » Справка Движение на ДА;

  » Справка ДА по счетоводни сметки;

  » Справка по категория активи;

  » Документооборот за ДА;

  » Справка Документооборот ремонти по ДА;

  » Автоматично извеждане на данъчен/счетоводен амортизационнен план;

  » Праг на същественост;

  » Автоматично начисляване и осчетоводяване на амортизации по Националните счетоводни стандарти (НСС);

  » Автоматично начисляване и осчетоводяване на амортизации по > > Международните счетоводни стандарти (МСС);

  » Контролен отчет за ДА – съпоставка между счетоводни записвания и информацията отразена по картони на ДА. Извеждане на разлики.;

  » Протокол за въвеждане в експлоатация на ДА;

  » Автоматично отпечатване от картона на дълготрайния актив;

  » Различна счетоводна и данъчна амортизируема стойност за специфични ДА;

  » Активи неамортизируеми счетоводно, но амортизируеми данъчно. • Каса

  » Приходни и разходни касови ордери;

  »  Възможност за предварително одобрение на касови ордери;

  » Погасяване на няколко документа за продажба с един касов ордер;

  » Разчети с подотчетни лица;

  » Автоматично създаване на приходен ордер при плащане в брой;Касова организация:

  » Неограничен брой каси;

  » Главна и подчинени каси – до 15 аналитични нива;

  » Всяка каса с отделна номерация на документи (по потребители); Справки:

  » Касова книга;

  » Документооборот за парични средства;

  » Кореспонденции за парични средства. • Разчети (плащания)

  » Групово погасяване на разчети – опция за избор на множество фактури на един или няколко контрагента за едновременното им погасяване;

  »  Падежи, лимити и просрочия:

  » Стоков лимит по клиенти;

  » Падежи на плащане;

  » Лихвен процент;

  » Изчисляване на лихви за просрочие според зададен лихвен процент;

  » Просрочени задължения по контрагенти в разрез по периоди. Справки:

  » Разчети с контрагенти;

  » Документооборот, Кореспонденции на контрагенти; ;

  » Фактури и преводи;

  » Дневник на провизиите. • Валутни операции (работа с валути)

  » Автоматична преоценка на парични средства, вземания и задължения във валута;

  » Групово погасяване на вземания/задължения във валута;

  » Цени на артикули в неограничен брой валути;

  » Валутни курсове. Задаване на постоянен валутен курс;

  » Продажби и доставки във валута (валутни фактури). • Наблюдавани материални разходи (НМР)

  Софтуерът дава възможност към разходни счетоводни сметки, които се водят само стойностно, да се проследяват като допълнение количествено-стойностно материални разходи. Това могат да бъдат, както заприходени материални запаси, които се изписват по съответно направление (напр. обект, поръчка, цех), така и такива, които не се заприхождават като наличност, а се отнасят директно като разход. Проследяването се базира на предварително изградена номенклатура на наблюдаваните материлани разходи (материални запаси), която се използва при създаването на счетоводни записи, в които участват дефинирани от потребителя разходни сметки.

  Справки:

  » Аналитичен отчет за материлани групи;

  » Документоборот за материални групи;

  » Групировъчен отчет за материлани групи.Описание MACS Старт MACS Смарт MACS  Контрол
1 ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ
1.1 Основни данни
1.1.1 Стандартен сметкоплан – предварително дефиниран сметкоплан или персонализиран според изискванията на клиента + + +
1.1.2 Неограничен брой счетоводни сметки и партиди + + +
1.1.3 До 15 нива на аналитичност за всички сметки + + +
1.1.4 Приходни и разходни центрове и подцентрове (неограничен брой, до 15 йерархични нива) + + +
1.1.5 Копиране структурата (нивата и поднивата) на една сметка в друга + +
1.1.6 Динамично обвързване на номенклатури на контрагенти и артикули със счетоводни сметки По този начин се избягва неудобството, съществуващо при други продукти, за всеки артикул да се води отделна счетоводна сметка + + +
1.1.7 Въвеждане на начални салда и обороти + + +
1.2 Счетоводни операции
1.2.1 Създаване на счетоводни операции + + +
1.2.2 Въвеждане на комплексни/последователни операции с до 300 реда на един екран + + +
1.2.3 При счетоводни операции с контрагенти – помощни полета за бързо търсене на контрагент по ЕИН/наименование, за избор на вид документ, предмет на сделка, вид на сделка, акциз и т.н. + + +
1.2.4 Помощен калкулатор за бързо осчетоводяване на документи с и без включен ДДС + + +
1.2.5 Характеристика на счетоводната операция в свободен текст, която излиза в справки – за по-лесно търсене
1.2.6 Автоматично създаване на счетоводни записи от документи (фактура, искане, стокова разписка и др.) + +
1.2.7 Автоматично осчетоводяване на записи от други модули (склад, производство, транспорт и т.н.) + +
1.2.8 Проверка за повторно осчетоводяване на вече въведени документи + + +
1.2.9 Проверка за осчетоводяване на ДДС – при покупка: по с/ка 453,1, а при продажба: по с/ка 453,2 + + +
1.2.10 Незадължително месечно приключване + + +
1.2.11 Въвеждане на пропуснати записи и документи в минал период, дори при извършени месечни приключвания + + +
1.2.12 Редактиране/изтриване на записи и документи в предхони периоди (месеци и години) без необходимост от анулиране или сторнировъчни операции (според права за достъп) + + +
1.2.13 Забрана за редактиране на записи и документи от минали периоди (месеци и години) +
1.2.14 Работа в предходна година до окончателно годишно приключване, без загуба на данните от текущата година + + +
1.2.15 В текуща база информация за предходни години в следните справки:

Синтетична оборотна ведомост;

Аналитична справка;

Документооборот по сметки;

Кореспонденции по сметки;

Разчети с контрагенти;

Фактури и преводи;

Главна книга;

Групировъчна ведомост;

+
1.2.16 Счетоводна година, различна от финансовата +
1.3 Справки
1.3.1 Базови счетоводни справки:

Хронологичен документооборот;

Документооборот по сметки;

Кореспонденции по сметки;

Аналитична справка;

Синтетична справка;

Аналитична оборотна ведомост;

Синтетична оборотна ведомост;

Главна книга;

+ + +
1.3.2 Допълнителни счетоводни справки:

Документооборот по сметки със салда;

Справка по документи;

Бюджетна справка;

Главна книга за всички сметки;

Главна книга по аналитични сметки;

Групировъчна ведомост;

Сборна групировъчна ведомост;

Годишна аналитична справка;

Аналитична ведомост за всички сметки;

+ +
1.4 Годишни финансови отчети
1.4.1 Aвтоматично формиране на месечни и годишни отчети на база еднократна – първоначална настройка:

Баланс;

Отчет за приходите и разходите;

Паричен поток;

Собствен капитал;

При създаване на нови сметки, те автоматично се отразяват в ГФО според първоначалната настройка.
+ +
1.4.2 Консолидирана (холдингова) отчетност +
1.5 Автоматични процедури
1.5.1 Автоматични месечни приключвателни операции на приходни и разходни сметки на база еднократна настройка + +
1.5.2 Автоматично формиране на финансов резултат + +
1.5.3 Разпределение на общи разходи по звена, продукти, поръчки и др. +
1.5.4 Aвтоматично признаване на разходи за бъдещи периоди +
1.5.5 Автоматично (без ръчни операции) отчитане и водене на разходите по икономически елементи (група 60) + +
1.5.6 Справки по икономически елементи:

Документооборот по икономически елементи;

Кореспонденции по икономически елементи;

Главна книга по икономически елементи;

Ведомост по икономически елементи;

+ +
1.6 Контрагенти – основни данни
1.6.1 Неограничен брой контрагенти + + +
1.6.2 Бързо търсене на контрагенти по ЕИН, (част от) наименование, адрес и др. + + +
1.6.3 Няколко счетоводни партиди за един контрагент + + +
1.6.4 Наименованиe на български и чужд език, което се печата във фактурата +
1.6.5 Падеж на плащане по подразбиране + +
1.6.6 Лимит по подразбиране
1.6.7 Баркод за работа с клиентски карти +
1.6.8 Групи на клиентите за отстъпки +
1.6.9 Много клиенти с един собственик и справки по това + +
1.6.10 Множество обекти на един клиент +
1.7  Езици:
1.7.1 Номенклатурни списъци на английски език:

Номенклатура на МЗ;

Контрагенти;

Сметкоплан;

+
1.7.2 Справки, ведомости и регистри на английски език:

Фактури и преводи;

Разчети с контрагенти;

Аналитична справка;

Синтетична оборотна ведомост;

Сборна групировъчна ведомост;

Инвентарна книга;

Дневник покупки;

Дневник продажби;

Справка декларация по ЗДДС вкл. печатна форма;

+
 1.7.3  Справки на румънски език:

Хронологичен документооборот;

+
2 МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ (МЗ)
2.1 Основни данни
2.1.1 Възможност счетоводна сметка да се настрои като материална на синтетично или отделни аналитични нива + + +
2.1.2 Неограничен брой артикули + + +
2.1.3 Неограничен брой складове (вкл. виртуални) + +
2.1.4 До 13 нива на аналитичност в рамките на всеки склад + +
2.1.5 Неограничен брой номенклатури + + +
2.1.6 Неограничен брой мерни единици + + +
2.2 Операции по МЗ
2.2.1 Възможност за извършване на материални операции през счетоводния модул (доставка, изписване, експедиция и др.) + + +
2.2.2 Автоматично създаване на счетоводни записи от следните документи:

Складова разписка за доставка;

Искане за изписване на материали;

Протокол за вътрешно преместване;

Складова разписка за продукция;

Експедиционна бележка;

Фактура;

Инвентаризация;

+ +
2.2.3 Изписване при нулеви или отрицателни наличности (според настройка) + + +
2.2.4 Автоматично осчетоводяване на разходите по доставката (напр. транспорт, такси и др.) и натрупване върху стойността на артикулите на база стойност или количество + +
2.2.5 Опция Наблюдавани материални разходи (НМР) – стойностно натрупаните МЗ по разходни сметки (напр. обект, поръчка, цех) могат да се отчитат количествено, без да е необходимо сметките да са материални +
2.2.6 Следене експлоатацията на изписани инструменти и инвентар в употреба +
2.2.7 Автоматично осчетоводяване на ДДС и мито при внос + +
2.2.8 Улеснено отразяване на услуги (разходни фактури) през складова разписка + +
2.3 Метод на изписване и корекции на цени
2.3.1 Среднопретеглени цени + + +
2.3.2 Изписване по доставки/партиди + +
2.3.3 Първа входяща – първа изходяща (FIFO) цена +
2.3.4 Автоматично коригиране цените на изписване – осредняване на цени + + +
2.3.5 Автоматично коригиране цените на изписване – пренареждане по FIFO + +
2.4 Справки
2.4.1 Документооборот на МЗ – извежда всички счетоводни записи по дебита и по кредита за избрана сметка за МЗ (на синтетично или аналитично ниво) за определен период с възможност за допълнително филтриране + +
2.4.2 Кореспонденции на МЗ – извежда всички счетоводни записи за избрана сметка за МЗ (на синтетично или аналитично ниво) само по дебита, само по кредита, общо или за конкретна кореспонденция, за определен период с възможност за допълнително филтриране + +
2.4.3 Аналитичен отчет – извежда начално салдо, дебитни обороти, кредитни обороти и крайно салдо в количество и стойност за материалните запаси за определен период. Справката може да е за конкретна сметка за материални запаси на синтетично, междинно и или най-ниско аналитично ниво + +
2.4.4 Групировъчен отчет – извежда начално салдо, дебитни обороти, кредитни обороти и крайно салдо в количество и стойност за материалните запаси за определен период. Справката обобщава данните за артикулите от всички сметки за МЗ + +
2.4.5 Инвентаризационен опис на МЗ + +
2.4.6 Контролен отчет на МЗ – контролна справки за заведени като налични, но неосчетоводени или осчетоводени, но незаведени като налични МЗ + +
3 ДДС
3.1 Дневник за покупките + + +
3.2 Дневник на продажбите + + +
3.3 Справка декларация по ДДС + + +
3.4 VIES – декларация + +
3.5 Регистрация по ЗДДС + + +
3.6 Формиране на дневници на дискети или друг носител + + +
3.7 Протоколи по чл. 117 от ЗДДС ал.2 и ал.4 – на екран и печат + +
3.8 Автоматично осчетоводяване на протоколи по чл. 117 от ЗДДС и отразяване в дневниците по ДДС + +
3.9 Протокол по чл. 117 от ЗДДС за туристически услуги – в момента на създаване на протокола могат да се въвеждат редове с приходи и разходи (за определяне на маржа) +
3.10 Протоколи по режим Касова отчетност:

Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3;

Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 при получател нерегистрирано лице;

Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 при получател регистрирано лице;

Протокол за корекция на изискуемия данък по чл.104е, ал.4;

Протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8;

 
+ +
3.11 Издаване и осчетоводяване на Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки по чл.6, ал.4, т.4 от ЗДДС   + +
3.11 Автоматично формиране на дневници и справки по ДДС – при осчетоводяване на записи, при издаване на фактури за покупка и продажба, известия и др.“ + + +
3.12 Възможност за различен процент ДДС за всеки ред от фактура – указва се при издаване на фактура + +
3.13 Основание за нулева ставка/неначисляване на ДДС при продажба – възможност потребителят да създаде списък с основания, които след това да използва + +
4 ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ (ДА)
4.1 Настройка на сметки за ДА + +
4.2 Данъчна и счетоводна норма + +
4.3 ДАП (препоръчителен метод) + +
4.4 ДАП (алтернативен метод) +
4.5 Справка по категория активи +
4.6 Тест за ДАП (препоръчителен метод) – активи, невключени в ДАП + +
4.7 Тест за ДАП (алтернативен метод) – активи, невключени в ДАП +
4.8 Инвентарна книга + +
4.9 Инвентаризационен опис + +
4.10 Справка Движение на ДА + +
4.11 Справка ДА по счетоводни сметки + +
4.12 Рекапитулация по групи + +
4.13 Документооборот за ДА + +
4.14 Справка Документооборот ремонти по ДА +
4.15 Данъчна амортизация – автоматично извеждане на данъчен амортизационнен план + +
4.16 Праг на същественост + +
4.17 Автоматично начисляване и осчетоводяване на амортизации по Националните счетоводни стандарти (НСС) + +
4.18 Автоматично начисляване и осчетоводяване на амортизации по Международните счетоводни стандарти (МСС) +
4.19 Амортизационен план – автоматично извеждане на счетоводен амортизационен план + +
4.20 Контролен отчет за ДА – контролни и сигнални справки за заведени, но неосчетоводени или осчетоводени, но незаведени ДА + +
4.21 Разграничаване дата на придобиване и дата на въвеждане в експлоатация + +
4.22 Автоматично отпечатване на Протокол за въвеждане в експлоатация на ДА от картона на дълготрайния актив + +
4.23 Различна счетоводна и данъчна амортизируема стойност за специфични ДА +
4.24 Активи неамортизируеми счетоводно, но амортизируеми данъчно + +
 
5. ПРОДАЖБИ
5.1  Фактура + +
5.2  Проформа фактура + +
5.3  Отчет за извършени продажби + +
5.4 Фактури  Касова отчетност  + +
5.5  Сборна фактура по чл.113, т.13 от ЗДДС – дата на дан.събитие по редове + +
5.6  Кредитно и дебитно известие по конкретна фактура с автоматично зареждане съдържанието на фактурата + +
5.7  Кредитно и дебитно известие по няколко фактури + +
5.8  Трансформиране на проформа фактура в редовна + +
5.9  Потвърдени и непотвърдени документи + +
5.10  Автоматично анулиране + +
5.11  Аванси – издаване и автоматично приспадане + +
5.12  Фактура във валута на чужд език (Инвойси) и автоматично издаване на българска фактура +
5.13  Печат на фирмено лого + +
5.14 Печат на Приемо-предавателен протокол и Удостоверение за качество при печат на фактура за продажба +
5.15  НОВО: автоматично изпращане на фактура по имейл + +
 5.16 Справки:
5.16.1 Стокооборот – извежда стойностни данни за извършените продажби, по документи и клиенти; + +
5.16.2 Стоково-паричен отчет – извежда обобщени данни за продадените количества по артикули с информация за средна доставна и продажна цена, среден % надценка – общо и за единица, в твърда сума и процент; + +
5.16.3 Стоки по клиенти – извежда подробни данни за това кой клиент какви стоки е купувал (количества, цени, обща стойност), по конкретни документи, с изведен филтър за избор на клиент; + +
5.16.4 Клиенти по стоки – извежда подробни данни за това коя стока на кои клиенти е продадена (количества, цени, обща стойност), с изведен филтър и за избор на артикул, за всички складове или за определен склад; + +
5.16.5 Отчет за продажби – извежда подробни данни за продадените и/или заявени артикули, по клиенти и документи с възможност за филтриране по тип и статус на документа; + +
5.16.6 Печалба по документи – извежда брутна печалба по конкретни документи за продажба на база съпоставката на продажната с доставната стойност на продадените артикули; + +
5.16.7 Постъпления и плащания по приходни сметки – извежда информация по конкретни приходни сметки за стойността на всички отчетени приходи и частта на реално платените;   + +
 
6 ПЛАЩАНИЯ (РАЗЧЕТИ)
6.1 Погасяване на няколко фактури или стокови разписки с един банков превод (изцяло или частично) +
6.2 Погасяване на няколко фактури или стокови разписки с едно плащане в брой (изцяло или частично) +
6.3 Автоматично генериране на приходен касов ордер при плащане в брой + +
6.4 Отразяване на специфични плащания, вкл. отложени, разсрочени, с прихващане и др. + +
6.5 Неограничен брой банки и банкови сметки + + +
6.6 Разчети за изминали периоди – въвеждане на неразплатени парични взаимоотношения с клиенти и доставчици за минали години (при първоначално внедряване) + + +
6.7 Справки
6.7.1 Документооборот на контрагенти – извежда всички счетоводни записи по дебита и по кредита за избрана разчетна сметка (на синтетично или аналитично ниво) за определен период с възможност за допълнително филтриране + +
6.7.2 Кореспонденции на контрагенти – извежда всички счетоводни записи за избрана разчетна сметка (на синтетично или аналитично ниво) само по дебита, само по кредита, общо или за конкретна кореспонденция, за определен период с възможност за допълнително филтриране + +
6.7.3 Фактури и преводи – извежда осчетоводените за определен период документи и направните преводи по тях за всички или за избран контрагент. Контрагентите могат да се избират по сметка, ИН или наименование + +
6.7.4 Разчети с контрагенти – извежда осчетоводените към определена дата документи в различен разрез  (всички, платени, неплатени, надплатени, с остатък за всички или за избран контрагент). Контрагентите могат да се избират по сметка, ИН или наименование + + +
6.7.5 Дневник на провизиите – извежда провизиите за трудносъбираеми и несъбираеми вземания по документи за всички или за избран контрагент. Контрагентите могат да се избират по сметка, ИН или наименование +
6.8 Падежи, лимити и просрочия
6.8.1 Стоков лимит по клиенти + +
6.8.2 Падеж на плащане – общ За един клиент има един падеж + +
6.8.3 Падеж на плащане – диференциран За един клиент има различни падежи (според обектите на клиента, по видове продукция, която купува и т.н.) +
6.8.4 Лихвен процент +
6.8.5 Изчисляване на лихви за просрочие според зададен лихвен процент +
6.9 Справки за просрочия
6.9.1 Възрастова структура на вземанията и задълженията – извежда просрочените задължения по контрагенти в разрез по периоди (напр. до 30 дни, 30-60 дни, 60-90 дни, над 90 дни). Продължителността и броят на периодите се настройват. + +
6.9.2 Възрастова структура на вземанията и задълженията по документи – извежда просрочените задължения по контрагенти и в рамките на контрагента по документи в разрез по периоди (напр. до 30 дни, 30-60 дни, 60-90 дни, над 90 дни). Продължителността и броят на периодите се настройват. Възможно е да се изведе за всички или за избран контрагент. Контрагентите могат да се избират по сметка, ИН или наименование. +
7 ВАЛУТИ
7.1 Неограничен брой валути + +
7.2 Валутни курсове. Задаване на постоянен валутен курс + +
7.3 Цени на артикули в неограничен брой валути + +
7.4 Продажби и доставки във валута (валутни фактури) + +
7.5 Плащания (разчети) във валута + +
7.6 Автоматична преоценка на парични средства, вземания и задължения във валута + +
7.7 Групово погасяване на вземания/задължения във валута +
8 КАСА (ПАРИЧНИ СРЕДСТВА)
8.1 Приходен касов ордер + +
8.2 Разходен касов ордер + +
8.3 Отразяване на плащанията чрез ордери по счетоводни сметки + +
8.4 Погасяване на няколко документа за продажба с един касов ордер + +
8.5 Разчети с подотчетни лица + +
8.6 Автоматично погасяване на фактура с касовия ордер за плащане на експедиционната бележка към фактурата +
8.7 Автоматично създаване на приходен ордер при плащане в брой (при продажба) + +
8.8 Справки
8.8.1 Документооборот за парични средства + +
8.8.2 Кореспонденции за парични средства + +
8.8.3 Касова книга + +
8.8.4 Опис на касови ордери + +
8.9 Касова организация
8.9.1 Неограничен брой каси + +
8.9.2 Главна и подчинени каси – до 15 аналитични нива +
8.9.3 Всяка каса с отделна номерация на документи (по потребители) +
9 ОБЩИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ
9.1 Многофирмена версия + + +
9.2 Експорт към MS Excel, текстов файл + + +
9.3 Автоматично разнасяне и натрупване на отчетни данни по аналитични и синтетични сметки, непосредствено след всяко счетоводно записване в реално време (без „нощна обработка“) + + +
9.4 Отпечатване на лазерен (мастиленоструен) и матричен печат + + +
9.5 Автоматизиран трансфер на счетоводни записи и документи между несвързани работни места + +
9.6 Импорт и експорт на данни +
9.10 Автоматично архивиране на данните по фирми и години + + +

Заявка за достъп до демо версия на продукта може да изпратите от следната форма: