Счетоводна софтуерна система MACS®

Счетоводният софтуер MACS® обхваща в единна система цялата финансово-счетоводна дейност на предприятието. Той интегрира всички аспекти на информационните процеси, автоматично обменя данни с другите модули на системата и предоставя сигнална информация на управлението.

Отчетните специалисти, отговарящи за материалните запаси, производството, реализацията, транспорта и др. въвеждат първичната информация, а служителите в счетоводството изпълняват контролни функции.

Основни възможности :

 • Паралелна работа в няколко фирми/години – не е необходимо да се затваря едната база, за да се отвори друга;
 • Изграждане на приходно-разходни отчетни центрове с 15 нива на аналитичност и неограничен брой елементи на всяко ниво;
 • Въвеждане и използване на практически неограничен брой отчетни документи;
 • Настройка на първични отчетни документи за автоматично осчетоводяване без намеса на счетоводен специалист;
 • Извеждане на всички счетоводни справки и ведомости на екран и на печат (матричен и лазерен / мастиленоструен);
 • Директно коригиране на грешно въведени документи (стопански операции), които вече са разнесени по счетоводните сметки, без използване на сторнировъчни операции;
 • Автоматично разнасяне и натрупване на отчетни данни по аналитични и синтетични сметки, непосредствено след всяко счетоводно записване в реално време (без „нощна обработка“);
 • Автоматично създаване и поддържане на архиви за всички отчетни периоди.
 • Автоматично отчитане и водене на разходите по икономически елементи (група 60)

  Счетоводния софтуер MACS® осигурява възможност за автоматично осчетоводяване на сметките от група 60, като по този начин отпада необходимостта от двойните счетоводни записвания – първо по Дебита на сметките от група 60 и след това отнасяне на разходите по направление (по сметки от група 61). Стопанските операции се осчетоводяват директно по Дебита на сметките от група 61 и по кредита на кореспондиращите сметки, а по сметките от група 60 данните се систематизират и обобщават автоматично. След като се зададат първоначално настройки, софтуерът предоставя справки за проследяване на движението – Ведомост по група 60, Главна книга по икономически елементи, Кореспонденции, Хронологични записвания.

 • Автоматично формиране на финансов резултат

  Счетоводният софтуер MACS® предоставя възможност за автоматично извеждане на финансовия резултат по сметка 123 – Печалби и загуби от текущата година. В съответствие с настройката на приключвателните операции, автоматично се осчетоводяват записи, свързани с приключване на сметките за разходи и приходи и се формира финансовия резултат. • Автоматично признаване на разходи за бъдещи периоди

  Счетоводният софтуер MACS® дава възможност да се създаде номенклатура на разходите за бъдещи периоди. След това с автоматична процедура, да се генерират счетоводни записи, с които се признава съответната част на разхода като текуща.

 • Автоматично създаване на счетоводни записи от документи

  Софтуерът за счетоводство дава възможност за автоматично (и в реално време) създаване на счетоводни записи от всички документи от този и от останалите модули – фактура (складова разписка) за доставка, вътрешно преместване, изписване към разходен център, фактура (експедиционна бележка), известия, касови документи, дълготрайни активи, документи, свързани с производството, протоколи за самоначисление.

 • Счетоводни записи

  » Паралелна работа в няколко фирми и години;

  »  Възможност за показване на записите в текущата година от всички предходни; 

  »  Работа в предходна година до окончателно годишно приключване, без загуба на данните от текущата година; 

  » Въвеждане на сложни счетоводни операции в стойностен или количествено-стойностен вид; 

  »  Редактиране/изтриване на записи и документи в предходни периоди без необходимост от анулиране или сторнировъчни операции; 

  » Счетоводна година, различна от финансовата; 

  » Автоматични месечни приключвателни операции на приходни и разходни сметки на база еднократна настройка.

 • Счетоводни справки (регистри)

  Базови счетоводни справки (регистри):

  » Хронологичен документооборот; 

  » Документооборот по сметки; 

  » Кореспонденции по сметки;

  » Аналитична справка; 

  » Синтетична справка; 

  » Главна книга за всички сметки; 

  » Главна книга по аналитичности;

  Допълнителни счетоводни справки и ведомости:

  » Справка по документи; 

  » Бюджетна справка;

  » Групировъчна ведомост;

  » Сборна групировъчна ведомост; 

  » Аналитична ведомост за всички сметки. • Годишни финансови отчети

  Годишни финансови отчети – автоматично формиране на месечни и годишни отчети на база еднократна първоначална настройка:

  » Баланс; 

  » Отчет за приходите и разходите; 

  » Паричен поток; 

  » Собствен капитал; 

  » Консолидирана (холдингова) отчетност.  • Доставки и Материални запаси

  Основни данни: 

  » Артикули не се обвързват в сметкоплана, за да не се отежнява излишно – те се обединяват в отделни номенклатури. В сметкоплана се дефинират единствено номеклатурите и складовете;

  » Възможност счетоводна сметка да се настрои като материална;

  » Неограничен брой складове, артикули, мерни единици, номенклатури;

  » До 13 нива на аналитичност в рамките на всеки склад;

  Операции, свързани с материални запаси:

  » Възможност за извършване на материални операции през счетоводния модул (доставка, изписване, експедиция и др.);

  » Автоматично създаване на счетоводни записи: при създаване на документи (например Складова разписка за доставка; Искане за изписване на материали; и др.);

  » Възможност за изписване при нулеви или отрицателни наличности;

  » Автоматично осчетоводяване на разходите по доставка, ДДС и мито; Справки:

  » Документооборот на МЗ;

  » Кореспонденции на МЗ;

  » Аналитичен отчет;

  » Групировъчен отчет;

  » Инвентаризационен опис на МЗ;

  » Контролен отчет на МЗ. • Продажби

  » Фактура;

  » Проформа фактура;

  » Отчет за извършени продажби;

  » Кредитно и дебитно известие по конкретна фактура с автоматично зареждане съдържанието на фактурата;

  » Кредитно и дебитно известие по няколко фактури;

  » Трансформиране на проформа фактура в редовна;

  » Потвърдени и непотвърдени документи;

  » Автоматично анулиране;

  » Аванси – издаване и автоматично приспадане;

  » Фактура във валута на чужд език (Invoice) и автоматично издаване на българска фактура;

  » Печат на фирмено лого;

  » Печат на Приемо-предавателен протокол при отпечатването на фактурата;

  » НОВО: автоматично изпращане на фактура по имейл. • ДДС и Протоколи по ЗДДС

  » Дневник за покупките, Дневник на продажбите, Справка декларация по ДДС;

  » VIES декларация;

  » Автоматично формиране на дневници и справки по ДДС на електронен носител;

  » Регистрация по ЗДДС;

  Протоколи за самоначисление:

  » Протоколи по чл. 117 от ЗДДС ал. 2 и ал. 4;

  » Автоматично осчетоводяване на протоколи по чл. 117 от ЗДДС (за самоначисление) и отразяване в дневниците по ДДС;

  » Протокол по чл. 117 от ЗДДС за туристически услуги;

  » Протоколи за обратно начисление на ДДС – при покупка на зърнени култури се издава протокол по чл. 117, ал.2 от получателя на доставката (сделки по чл.163 от ЗДДС).

  Във връзка с режим Касова отчетност издаване и осчетоводяване на:

  » Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3;

  » Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 при получател нерегистрирано лице;

  » Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 при получател регистрирано лице;

  » Протокол за корекция на изискуемия данък по чл.104е, ал.4;

  » Протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8;

  » Издаване и осчетоводяване на Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки по чл.6, ал.4, т.4 от ЗДДС. • Дълготрайни активи (ДА)

  » Инвентарна книга;

  » Инвентаризационен опис;

  » Справка Движение на ДА;

  » Справка ДА по счетоводни сметки;

  » Справка по категория активи;

  » Документооборот за ДА;

  » Справка Документооборот ремонти по ДА;

  » Автоматично извеждане на данъчен/счетоводен амортизационнен план;

  » Праг на същественост;

  » Автоматично начисляване и осчетоводяване на амортизации по Националните счетоводни стандарти (НСС);

  » Автоматично начисляване и осчетоводяване на амортизации по > > Международните счетоводни стандарти (МСС);

  » Контролен отчет за ДА – съпоставка между счетоводни записвания и информацията отразена по картони на ДА. Извеждане на разлики.;

  » Протокол за въвеждане в експлоатация на ДА;

  » Автоматично отпечатване от картона на дълготрайния актив;

  » Различна счетоводна и данъчна амортизируема стойност за специфични ДА;

  » Активи неамортизируеми счетоводно, но амортизируеми данъчно. • Каса

  » Приходни и разходни касови ордери;

  »  Възможност за предварително одобрение на касови ордери;

  » Погасяване на няколко документа за продажба с един касов ордер;

  » Разчети с подотчетни лица;

  » Автоматично създаване на приходен ордер при плащане в брой;Касова организация:

  » Неограничен брой каси;

  » Главна и подчинени каси – до 15 аналитични нива;

  » Всяка каса с отделна номерация на документи (по потребители); Справки:

  » Касова книга;

  » Документооборот за парични средства;

  » Кореспонденции за парични средства. • Разчети (плащания)

  » Групово погасяване на разчети – опция за избор на множество фактури на един или няколко контрагента за едновременното им погасяване;

  »  Падежи, лимити и просрочия:

  » Стоков лимит по клиенти;

  » Падежи на плащане;

  » Лихвен процент;

  » Изчисляване на лихви за просрочие според зададен лихвен процент;

  » Просрочени задължения по контрагенти в разрез по периоди. Справки:

  » Разчети с контрагенти;

  » Документооборот, Кореспонденции на контрагенти; ;

  » Фактури и преводи;

  » Дневник на провизиите. • Валутни операции (работа с валути)

  » Автоматична преоценка на парични средства, вземания и задължения във валута;

  » Групово погасяване на вземания/задължения във валута;

  » Цени на артикули в неограничен брой валути;

  » Валутни курсове. Задаване на постоянен валутен курс;

  » Продажби и доставки във валута (валутни фактури). • Наблюдавани материални разходи (НМР)

  Софтуерът дава възможност към разходни счетоводни сметки, които се водят само стойностно, да се проследяват като допълнение количествено-стойностно материални разходи. Това могат да бъдат, както заприходени материални запаси, които се изписват по съответно направление (напр. обект, поръчка, цех), така и такива, които не се заприхождават като наличност, а се отнасят директно като разход. Проследяването се базира на предварително изградена номенклатура на наблюдаваните материлани разходи (материални запаси), която се използва при създаването на счетоводни записи, в които участват дефинирани от потребителя разходни сметки.

  Справки:

  » Аналитичен отчет за материлани групи;

  » Документоборот за материални групи;

  » Групировъчен отчет за материлани групи.ОписаниеMACS СтартMACS СмартMACS Контрол
1ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ
1.1Основни данни
1.1.1Стандартен сметкоплан – предварително дефиниран сметкоплан или персонализиран според изискванията на клиента+++
1.1.2Неограничен брой счетоводни сметки и партиди+++
1.1.3До 15 нива на аналитичност за всички сметки+++
1.1.4Приходни и разходни центрове и подцентрове (неограничен брой, до 15 йерархични нива)+++
1.1.5Копиране структурата (нивата и поднивата) на една сметка в друга++
1.1.6Динамично обвързване на номенклатури на контрагенти и артикули със счетоводни сметки По този начин се избягва неудобството, съществуващо при други продукти, за всеки артикул да се води отделна счетоводна сметка+++
1.1.7Въвеждане на начални салда и обороти+++
1.2Счетоводни операции
1.2.1Създаване на счетоводни операции+++
1.2.2Въвеждане на комплексни/последователни операции с до 300 реда на един екран+++
1.2.3При счетоводни операции с контрагенти – помощни полета за бързо търсене на контрагент по ЕИН/наименование, за избор на вид документ, предмет на сделка, вид на сделка, акциз и т.н.+++
1.2.4Помощен калкулатор за бързо осчетоводяване на документи с и без включен ДДС+++
1.2.5Характеристика на счетоводната операция в свободен текст, която излиза в справки – за по-лесно търсене
1.2.6Автоматично създаване на счетоводни записи от документи (фактура, искане, стокова разписка и др.)++
1.2.7Автоматично осчетоводяване на записи от други модули (склад, производство, транспорт и т.н.)++
1.2.8Проверка за повторно осчетоводяване на вече въведени документи+++
1.2.9Проверка за осчетоводяване на ДДС – при покупка: по с/ка 453,1, а при продажба: по с/ка 453,2+++
1.2.10Незадължително месечно приключване+++
1.2.11Въвеждане на пропуснати записи и документи в минал период, дори при извършени месечни приключвания+++
1.2.12Редактиране/изтриване на записи и документи в предхони периоди (месеци и години) без необходимост от анулиране или сторнировъчни операции (според права за достъп)+++
1.2.13Забрана за редактиране на записи и документи от минали периоди (месеци и години)+
1.2.14Работа в предходна година до окончателно годишно приключване, без загуба на данните от текущата година+++
1.2.15В текуща база информация за предходни години в следните справки:

Синтетична оборотна ведомост;

Аналитична справка;

Документооборот по сметки;

Кореспонденции по сметки;

Разчети с контрагенти;

Фактури и преводи;

Главна книга;

Групировъчна ведомост;

+
1.2.16Счетоводна година, различна от финансовата+
1.3Справки
1.3.1Базови счетоводни справки:

Хронологичен документооборот;

Документооборот по сметки;

Кореспонденции по сметки;

Аналитична справка;

Синтетична справка;

Аналитична оборотна ведомост;

Синтетична оборотна ведомост;

Главна книга;

+++
1.3.2Допълнителни счетоводни справки:

Документооборот по сметки със салда;

Справка по документи;

Бюджетна справка;

Главна книга за всички сметки;

Главна книга по аналитични сметки;

Групировъчна ведомост;

Сборна групировъчна ведомост;

Годишна аналитична справка;

Аналитична ведомост за всички сметки;

++
1.4Годишни финансови отчети
1.4.1Aвтоматично формиране на месечни и годишни отчети на база еднократна – първоначална настройка:

Баланс;

Отчет за приходите и разходите;

Паричен поток;

Собствен капитал;

При създаване на нови сметки, те автоматично се отразяват в ГФО според първоначалната настройка.
++
1.4.2Консолидирана (холдингова) отчетност+
1.5Автоматични процедури
1.5.1Автоматични месечни приключвателни операции на приходни и разходни сметки на база еднократна настройка++
1.5.2Автоматично формиране на финансов резултат++
1.5.3Разпределение на общи разходи по звена, продукти, поръчки и др.+
1.5.4Aвтоматично признаване на разходи за бъдещи периоди+
1.5.5Автоматично (без ръчни операции) отчитане и водене на разходите по икономически елементи (група 60)++
1.5.6Справки по икономически елементи:

Документооборот по икономически елементи;

Кореспонденции по икономически елементи;

Главна книга по икономически елементи;

Ведомост по икономически елементи;

++
1.6Контрагенти – основни данни
1.6.1Неограничен брой контрагенти+++
1.6.2Бързо търсене на контрагенти по ЕИН, (част от) наименование, адрес и др.+++
1.6.3Няколко счетоводни партиди за един контрагент+++
1.6.4Наименованиe на български и чужд език, което се печата във фактурата+
1.6.5Падеж на плащане по подразбиране++
1.6.6Лимит по подразбиране
1.6.7Баркод за работа с клиентски карти+
1.6.8Групи на клиентите за отстъпки+
1.6.9Много клиенти с един собственик и справки по това++
1.6.10Множество обекти на един клиент+
1.7 Езици:
1.7.1Номенклатурни списъци на английски език:

Номенклатура на МЗ;

Контрагенти;

Сметкоплан;

+
1.7.2Справки, ведомости и регистри на английски език:

Фактури и преводи;

Разчети с контрагенти;

Аналитична справка;

Синтетична оборотна ведомост;

Сборна групировъчна ведомост;

Инвентарна книга;

Дневник покупки;

Дневник продажби;

Справка декларация по ЗДДС вкл. печатна форма;

+
1.7.3 Справки на румънски език:

Хронологичен документооборот;

+
2МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ (МЗ)
2.1Основни данни
2.1.1Възможност счетоводна сметка да се настрои като материална на синтетично или отделни аналитични нива+++
2.1.2Неограничен брой артикули+++
2.1.3Неограничен брой складове (вкл. виртуални)++
2.1.4До 13 нива на аналитичност в рамките на всеки склад++
2.1.5Неограничен брой номенклатури+++
2.1.6Неограничен брой мерни единици+++
2.2Операции по МЗ
2.2.1Възможност за извършване на материални операции през счетоводния модул (доставка, изписване, експедиция и др.)+++
2.2.2Автоматично създаване на счетоводни записи от следните документи:

Складова разписка за доставка;

Искане за изписване на материали;

Протокол за вътрешно преместване;

Складова разписка за продукция;

Експедиционна бележка;

Фактура;

Инвентаризация;

++
2.2.3Изписване при нулеви или отрицателни наличности (според настройка)+++
2.2.4Автоматично осчетоводяване на разходите по доставката (напр. транспорт, такси и др.) и натрупване върху стойността на артикулите на база стойност или количество++
2.2.5Опция Наблюдавани материални разходи (НМР) – стойностно натрупаните МЗ по разходни сметки (напр. обект, поръчка, цех) могат да се отчитат количествено, без да е необходимо сметките да са материални+
2.2.6Следене експлоатацията на изписани инструменти и инвентар в употреба+
2.2.7Автоматично осчетоводяване на ДДС и мито при внос++
2.2.8Улеснено отразяване на услуги (разходни фактури) през складова разписка++
2.3Метод на изписване и корекции на цени
2.3.1Среднопретеглени цени+++
2.3.2Изписване по доставки/партиди++
2.3.3Първа входяща – първа изходяща (FIFO) цена+
2.3.4Автоматично коригиране цените на изписване – осредняване на цени+++
2.3.5Автоматично коригиране цените на изписване – пренареждане по FIFO++
2.4Справки
2.4.1Документооборот на МЗ – извежда всички счетоводни записи по дебита и по кредита за избрана сметка за МЗ (на синтетично или аналитично ниво) за определен период с възможност за допълнително филтриране++
2.4.2Кореспонденции на МЗ – извежда всички счетоводни записи за избрана сметка за МЗ (на синтетично или аналитично ниво) само по дебита, само по кредита, общо или за конкретна кореспонденция, за определен период с възможност за допълнително филтриране++
2.4.3Аналитичен отчет – извежда начално салдо, дебитни обороти, кредитни обороти и крайно салдо в количество и стойност за материалните запаси за определен период. Справката може да е за конкретна сметка за материални запаси на синтетично, междинно и или най-ниско аналитично ниво++
2.4.4Групировъчен отчет – извежда начално салдо, дебитни обороти, кредитни обороти и крайно салдо в количество и стойност за материалните запаси за определен период. Справката обобщава данните за артикулите от всички сметки за МЗ++
2.4.5Инвентаризационен опис на МЗ++
2.4.6Контролен отчет на МЗ – контролна справки за заведени като налични, но неосчетоводени или осчетоводени, но незаведени като налични МЗ++
3ДДС
3.1Дневник за покупките+++
3.2Дневник на продажбите+++
3.3Справка декларация по ДДС+++
3.4VIES – декларация++
3.5Регистрация по ЗДДС+++
3.6Формиране на дневници на дискети или друг носител+++
3.7Протоколи по чл. 117 от ЗДДС ал.2 и ал.4 – на екран и печат++
3.8Автоматично осчетоводяване на протоколи по чл. 117 от ЗДДС и отразяване в дневниците по ДДС++
3.9Протокол по чл. 117 от ЗДДС за туристически услуги – в момента на създаване на протокола могат да се въвеждат редове с приходи и разходи (за определяне на маржа)+
3.10Протоколи по режим Касова отчетност:

Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3;

Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 при получател нерегистрирано лице;

Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 при получател регистрирано лице;

Протокол за корекция на изискуемия данък по чл.104е, ал.4;

Протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8;

 
++
3.11Издаване и осчетоводяване на Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки по чл.6, ал.4, т.4 от ЗДДС ++
3.11Автоматично формиране на дневници и справки по ДДС – при осчетоводяване на записи, при издаване на фактури за покупка и продажба, известия и др.“+++
3.12Възможност за различен процент ДДС за всеки ред от фактура – указва се при издаване на фактура++
3.13Основание за нулева ставка/неначисляване на ДДС при продажба – възможност потребителят да създаде списък с основания, които след това да използва++
4ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ (ДА)
4.1Настройка на сметки за ДА++
4.2Данъчна и счетоводна норма++
4.3ДАП (препоръчителен метод)++
4.4ДАП (алтернативен метод)+
4.5Справка по категория активи+
4.6Тест за ДАП (препоръчителен метод) – активи, невключени в ДАП++
4.7Тест за ДАП (алтернативен метод) – активи, невключени в ДАП+
4.8Инвентарна книга++
4.9Инвентаризационен опис++
4.10Справка Движение на ДА++
4.11Справка ДА по счетоводни сметки++
4.12Рекапитулация по групи++
4.13Документооборот за ДА++
4.14Справка Документооборот ремонти по ДА+
4.15Данъчна амортизация – автоматично извеждане на данъчен амортизационнен план++
4.16Праг на същественост++
4.17Автоматично начисляване и осчетоводяване на амортизации по Националните счетоводни стандарти (НСС)++
4.18Автоматично начисляване и осчетоводяване на амортизации по Международните счетоводни стандарти (МСС)+
4.19Амортизационен план – автоматично извеждане на счетоводен амортизационен план++
4.20Контролен отчет за ДА – контролни и сигнални справки за заведени, но неосчетоводени или осчетоводени, но незаведени ДА++
4.21Разграничаване дата на придобиване и дата на въвеждане в експлоатация++
4.22Автоматично отпечатване на Протокол за въвеждане в експлоатация на ДА от картона на дълготрайния актив++
4.23Различна счетоводна и данъчна амортизируема стойност за специфични ДА+
4.24Активи неамортизируеми счетоводно, но амортизируеми данъчно++
5.ПРОДАЖБИ
5.1 Фактура++
5.2 Проформа фактура++
5.3 Отчет за извършени продажби++
5.4Фактури Касова отчетност ++
5.5 Сборна фактура по чл.113, т.13 от ЗДДС – дата на дан.събитие по редове++
5.6 Кредитно и дебитно известие по конкретна фактура с автоматично зареждане съдържанието на фактурата++
5.7 Кредитно и дебитно известие по няколко фактури++
5.8 Трансформиране на проформа фактура в редовна++
5.9 Потвърдени и непотвърдени документи++
5.10 Автоматично анулиране++
5.11 Аванси – издаване и автоматично приспадане++
5.12 Фактура във валута на чужд език (Инвойси) и автоматично издаване на българска фактура+
5.13 Печат на фирмено лого++
5.14Печат на Приемо-предавателен протокол и Удостоверение за качество при печат на фактура за продажба+
5.15 НОВО: автоматично изпращане на фактура по имейл++
5.16Справки:
5.16.1Стокооборот – извежда стойностни данни за извършените продажби, по документи и клиенти;++
5.16.2Стоково-паричен отчет – извежда обобщени данни за продадените количества по артикули с информация за средна доставна и продажна цена, среден % надценка – общо и за единица, в твърда сума и процент;++
5.16.3Стоки по клиенти – извежда подробни данни за това кой клиент какви стоки е купувал (количества, цени, обща стойност), по конкретни документи, с изведен филтър за избор на клиент;++
5.16.4Клиенти по стоки – извежда подробни данни за това коя стока на кои клиенти е продадена (количества, цени, обща стойност), с изведен филтър и за избор на артикул, за всички складове или за определен склад;++
5.16.5Отчет за продажби – извежда подробни данни за продадените и/или заявени артикули, по клиенти и документи с възможност за филтриране по тип и статус на документа;++
5.16.6Печалба по документи – извежда брутна печалба по конкретни документи за продажба на база съпоставката на продажната с доставната стойност на продадените артикули;++
5.16.7Постъпления и плащания по приходни сметки – извежда информация по конкретни приходни сметки за стойността на всички отчетени приходи и частта на реално платените; ++
6ПЛАЩАНИЯ (РАЗЧЕТИ)
6.1Погасяване на няколко фактури или стокови разписки с един банков превод (изцяло или частично)+
6.2Погасяване на няколко фактури или стокови разписки с едно плащане в брой (изцяло или частично)+
6.3Автоматично генериране на приходен касов ордер при плащане в брой++
6.4Отразяване на специфични плащания, вкл. отложени, разсрочени, с прихващане и др.++
6.5Неограничен брой банки и банкови сметки+++
6.6Разчети за изминали периоди – въвеждане на неразплатени парични взаимоотношения с клиенти и доставчици за минали години (при първоначално внедряване)+++
6.7Справки
6.7.1Документооборот на контрагенти – извежда всички счетоводни записи по дебита и по кредита за избрана разчетна сметка (на синтетично или аналитично ниво) за определен период с възможност за допълнително филтриране++
6.7.2Кореспонденции на контрагенти – извежда всички счетоводни записи за избрана разчетна сметка (на синтетично или аналитично ниво) само по дебита, само по кредита, общо или за конкретна кореспонденция, за определен период с възможност за допълнително филтриране++
6.7.3Фактури и преводи – извежда осчетоводените за определен период документи и направните преводи по тях за всички или за избран контрагент. Контрагентите могат да се избират по сметка, ИН или наименование++
6.7.4Разчети с контрагенти – извежда осчетоводените към определена дата документи в различен разрез (всички, платени, неплатени, надплатени, с остатък за всички или за избран контрагент). Контрагентите могат да се избират по сметка, ИН или наименование+++
6.7.5Дневник на провизиите – извежда провизиите за трудносъбираеми и несъбираеми вземания по документи за всички или за избран контрагент. Контрагентите могат да се избират по сметка, ИН или наименование+
6.8Падежи, лимити и просрочия
6.8.1Стоков лимит по клиенти++
6.8.2Падеж на плащане – общ За един клиент има един падеж++
6.8.3Падеж на плащане – диференциран За един клиент има различни падежи (според обектите на клиента, по видове продукция, която купува и т.н.)+
6.8.4Лихвен процент+
6.8.5Изчисляване на лихви за просрочие според зададен лихвен процент+
6.9Справки за просрочия
6.9.1Възрастова структура на вземанията и задълженията – извежда просрочените задължения по контрагенти в разрез по периоди (напр. до 30 дни, 30-60 дни, 60-90 дни, над 90 дни). Продължителността и броят на периодите се настройват.++
6.9.2Възрастова структура на вземанията и задълженията по документи – извежда просрочените задължения по контрагенти и в рамките на контрагента по документи в разрез по периоди (напр. до 30 дни, 30-60 дни, 60-90 дни, над 90 дни). Продължителността и броят на периодите се настройват. Възможно е да се изведе за всички или за избран контрагент. Контрагентите могат да се избират по сметка, ИН или наименование.+
7ВАЛУТИ
7.1Неограничен брой валути++
7.2Валутни курсове. Задаване на постоянен валутен курс++
7.3Цени на артикули в неограничен брой валути++
7.4Продажби и доставки във валута (валутни фактури)++
7.5Плащания (разчети) във валута++
7.6Автоматична преоценка на парични средства, вземания и задължения във валута++
7.7Групово погасяване на вземания/задължения във валута+
8КАСА (ПАРИЧНИ СРЕДСТВА)
8.1Приходен касов ордер++
8.2Разходен касов ордер++
8.3Отразяване на плащанията чрез ордери по счетоводни сметки++
8.4Погасяване на няколко документа за продажба с един касов ордер++
8.5Разчети с подотчетни лица++
8.6Автоматично погасяване на фактура с касовия ордер за плащане на експедиционната бележка към фактурата+
8.7Автоматично създаване на приходен ордер при плащане в брой (при продажба)++
8.8Справки
8.8.1Документооборот за парични средства++
8.8.2Кореспонденции за парични средства++
8.8.3Касова книга++
8.8.4Опис на касови ордери++
8.9Касова организация
8.9.1Неограничен брой каси++
8.9.2Главна и подчинени каси – до 15 аналитични нива+
8.9.3Всяка каса с отделна номерация на документи (по потребители)+
9ОБЩИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ
9.1Многофирмена версия+++
9.2Експорт към MS Excel, текстов файл+++
9.3Автоматично разнасяне и натрупване на отчетни данни по аналитични и синтетични сметки, непосредствено след всяко счетоводно записване в реално време (без „нощна обработка“)+++
9.4Отпечатване на лазерен (мастиленоструен) и матричен печат+++
9.5Автоматизиран трансфер на счетоводни записи и документи между несвързани работни места++
9.6Импорт и експорт на данни+
9.10Автоматично архивиране на данните по фирми и години+++

Заявка за достъп до демо версия на продукта може да изпратите от следната форма: