Софтуер за склад

MACS Склад обхваща информационните процеси, свързани с доставки,  продажби и вътрешнофирмени движения. Във връзка с доставките се отчитат заявки, доставки и наличности по вътрешнофирменото складово стопанство (стоки, материали, горива, инструменти и др.)

По отношение на продажби се обхващат дейностите, свързани с приемане на поръчки, експедиция, фактуриране, отговорно пазене, за фирми в сферата на търговията, транспорта, производството, туризма и др.

Благодарение на вградени допълнителни механизми в складовата част на системата, се позволява отчитането и проследяването на всички останали аспекти от функционирането на фирмите, намиращи приходно-разходно изражение. По този начин и в складовия модул се достига до формиране на реални резултат (печалби/загуби) от дейността.

Основни функции:

 • Отчита наличностите и движенията на материални запаси;
 • Следи максимални, минимални и критични количества;
 • Използва методи на отчитане средно-претеглена цена, първа входяща-първа изходяща, партиди-права и обратна проследяемост;
 • Поддържа индивидуални, преференциални и промоционални цени и система от зависими и независими мерни единици за един артикул;
 • Следи взаимоотношения с доставчици по документи и преводи;
 • Предвидени са процедури за автоматично осчетоводяване на получени фактури и включването им в дневниците за покупки без намеса на счетоводен специалист;
 • Издава всички видове фактури и известия, стокови разписки, както и протоколи за консигнация и нареждане за експедиция.
 • Издава съпътстващи продажбите документи като Приемо-предавателни протоколи, Удостоверения (сертификати) за качество;
 • Води строга касова отчетност само за склада с възможност за издаване на документи с отложено плащане, съпътстващи транспортни документи и фактури;
 • Предвидени са процедури за автоматично осчетоводяване на издадени фактури и включването им в дневниците за продажби без намеса на счетоводен специалист;
 • Следи взаимоотношения с клиенти по документи и преводи;
 • Извежда справки за задълженията по контрагенти и асортименти, както и за наличностите и движението по складове;
 • Работи с неограничен брой валути като разплащанията могат да са в брой, по сметка, авансово, с прихващане и други;
 • Издава документи и извежда справки и на чужди езици
 • Права на достъп, създаване, редакция на документи на ниво група и\или конкретен потребител
 • Автоматично създава и поддържа архиви за всички фирми и отчетни периоди;
 • Паралелна работа в няколко фирми/години;
 • Връзка в реално време със счетоводния модул на системата;
 • Снабдяване

  » Заявка за доставка от външен доставчик с възможност да бъде потвърдена в складова разписка; » Заявка за вътрешна доставка (напр. от централен склад) с възможност да бъде потвърдена в протокол за вътрешно преместване; » Заявка за доставка на база обвръзка на артикул с конкретен доставчик, производител или вносител; » Заявки на материали, справка за разликата между поръчано и доставено количество.

 • Доставки

  » Следене на падежи на плащане; » Заприхождаване в няколко склада едновременно; »  Информация за налично количество от избрания артикул към момента на доставката; » Възможност за различен % ДДС за всеки ред от складовата разписка; » Връщане на стоки / материали на доставчик; » Автоматично натрупване на допълнителни разходите по доставката към стойността на артикула на база количество или стойност; » Данни за транспортна организация, автомобил, превозвач при въвеждане на фактура за покупка и отразяване на фактурата за транспорт; » Заприхождаване по партиди.

 • Изписване на материали към разходно звено

  » Изписване по среднопретеглена цена на артикули към конкретно разходно звено; » Изписване по партиди; » Изписване по първа входяща – първа изходяща; » Данни за налично и отпуснато количество; » Определяне на недостиг; » Възможност за изписване при нулеви или отрицателни наличности.

 • Вътрешно преместване

  » Вътрешно преместване по среднопретеглени цени; » Вътрешно преместване по партиди с постоянни или променливи мерни единици и съотношения между тях; » Вътрешно преместване по първа входяща – първа изходяща (FIFO); » Генериране на документ за вътрешно преместване от вътрешната заявка за доставка; » Стойностни разлики при преместването (при промяна на цена); » Отразяване на количествени разлики при преместването.

 • Следенe на доставки и наличности

  Следенето на доставките се осъществява чрез справка в най-различни сечения: » Отчет за склад; » Групировъчен (обобщен) отчет; » Стоки от доставчици; » Отчет за склад по партиди; » Карта на склад – справка за движението на артикулите от момента на постъпване в склада до момента на изписване (вътрешни прехвърляния, вътрешно потребление, продажба и др.); » Дневник за контрол на доставени суровини и материали (съгласно HACCP); » Дневник за контрола на експедирани стоки/продукция (съгласно HACCP); » Наличности по складове; » Оптимални стокови запаси; » Справка за изписани материали/суровини по разходни центрове (обекти);

 • Продажби

  » Заявка / поръчка от клиент/ оферта – обвръзка между поръчка от клиент и експедиционни бележки; » Частично експедиране на заявено количество; » Експедиционна бележка / стокова разписка; » Проформа фактура; » Фактура; » Отчет за извършени продажби; » Обвръзка на множество експедиционни бележки с една фактура; » Кредитно и дебитно известие по конкретна фактура с автоматично зареждане съдържанието на фактурата; » Кредитно и дебитно известие по няколко фактури; » Трансформиране на проформа фактура в редовна; » Потвърдени и непотвърдени документи; » Автоматично анулиране; » Услуги; » Аванси – издаване и автоматично приспадане. » Печат на фактура на чужд език (Invoice) и автоматично издаване на българска фактура; » Печат на фирмено лого; » Трансформиране на документи от един вид в друг без повторно въвеждане на информация; » Проследяване на касови наличности при продажби в брой. Автоматично погасяване на касови разчети (вземания). » НОВО: автоматично изпращане на фактура по имейл; » Потребителски права – въвеждане, редакция, изтриване, анулиране.

 • Ценова политика

  » Четири основни групи цени; » Задаване на остъпки по периоди (промоции) в лева и валута; » Конкретни цени за конкретен клиент или група клиенти; » Отстъпки по клиенти, артикули, складове; » Копиране на продажни цени (в лева или валута) от склад в склад; » Централизирано определяне на цени и отстъпки; » Потребителски права за въвеждане, редакция на продажни цени. » Продажни цени във валута;  

 • Вземания и задължения

  » Задаване и следене на падежи на плащания; » Просрочия на вземания от клиенти по периоди; » Матуритет на вземанията – справка за периода на възникване на вземането от клиенти; » Задаване на лимити по клиенти и блокирането им при надвишаване; » Изчисление на лихви. » Закриване на разчети в брой в момента на издаване на складов документ/документ за продажба » Закриване на разчети при последващи плащания в брой, чрез издаване на приходни и разходни касови ордери » Отразяване на банкови плащания  с опция за избор на множество фактури на един или няколко контрагента за едновременното им погасяване

 • Анализ на продажбите

  » Възможност за определяне продажбите на търговски екипи; » Продажби по клиенти – от гледна точка на клиента и на стоката; » Обобщени и подробни данни за продадените количества от всеки артикул, включително цени и ползвани отстъпки; » Обобщени данни за продадените количества по артикули с информация за средна доставна и продажна цена, среден % надценка – общо и за единица, в твърда сума и процент; » Пълен отчет за продажби – справки за най-продаваните артикули, клиенти с най-голям оборот – стойностно и количествено; » Справка фактурирано и платено; » Данни за заявени и реално експедирани количества; » Продажби по доставчици; » Продажби по артикули и по доставчици. » Справка за процент реализация на заявки от клиенти и вътрешни поделения (справка по документи).

 • Инвентаризация

  » Инвентаризационен опис; » Отразяване на извършени инвентаризации към определена дата и автоматично разнасяне на резултатите от тях; » Протокол за липси и излишъци; » Инвентаризация по партиди; » Фактически наличности, равни на отчетни; » Инвентаризация с баркод скенер.

 • КАСА

  »  Приходни и разходни касови ордери; »  Възможност за предварително одобрение на касови ордери; » Погасяване на няколко документа за продажба с един касов ордер; » Разчети с подотчетни лица; » Автоматично създаване на приходен ордер при плащане в брой;Касова организация: » Неограничен брой каси; » Всяка каса с отделна номерация на документи (по потребители); Справки: » Касова книга; » Документооборот за парични средства; » Кореспонденции за парични средства.


 • Справки и форми на английски и румънски език

  » Превод на основни номенклатурни форми, документи, описи и справки на румънски език (екран и печат);

  » Превод на английски език на по-важните справки от модул Склад и модул Счетоводство;  Описание MACS Старт MACS Смарт MACS Контрол
1 Основни данни
1.1 Неограничен брой артикули + + +
1.2 Артикул – шифър, наименование, мерни единици + + +
1.3 Неограничен брой номенклатури + + +
1.4 Неограничен брой мерни единици + + +
1.5 Бързо търсене на артикули по (част от) шифър, наименование или характеристики + + +
1.6 Автоматично генериране на следващ пореден номер при въвеждане на нов артикул + + +
1.7 Проверка за повтарящ се номер при ръчно въвеждане на нов артикул. При въвеждане на латиница – забрана за въвеждане на букви на кирилица. + + +
1.8 Над 18 символа в номера на артикула, вкл. цифри и букви + + +
1.9 За всяка номенклатура шифрите могат да са с различна структура и дължина (напр. 1 буква и 10 цифри или 3 букви и 5 цифри) + +
1.10 Групиране на артикули по признак + +
1.11 Допълнителни характеристики на артикула, дефинирани от потребителя, които се извеждат и в справки (напр. размер, цвят или др.) + +
1.12 Проверка за повтарящо се наименование при ръчно въвеждане на нов артикул + +
1.13 Настройка на знаците след десетичната запетая за доставна и за продажна цена + +
1.14 Обвръзка на артикула с доставчик, вносител, производител + +
1.15 Сертификат за артикула от доставчик – номер и дата + +
1.16 Прикачване на файл към артикул (снимка, техн. спецификация или др.) + +
1.17 Дефиниране на главен и допълнителни артикули в рамките на една група. Това позволява да се следи общото тегло на групата, например, без да е необходимо да се претегля всеки отделен артикул + +
1.18 До 5 различни мерни единици за артикул с твърдо зададено съотношение между тях (напр. 1 м = 3 кг.) + +
1.19 До 5 различни мерни единици за артикул с променливо съотношение между тях (напр. 1 м = 2,9 кг., 3 кг. или 3,2 кг. – според партида) +
1.20 Баркод за артикул + +
1.21 Отделен баркод за всяка мерна единица +
1.22 Автоматично генериране на баркод на артикули по мерни единици. Баркода включва шифъра на артикула и индекс на мерната единица използвана в софтуера. +
1.23 Проверка за повтарящ се баркод при въвеждане на нов  + +
1.24 Печат на баркод етикет от картона на артикула. Етикета съдържа следните данни: Наименование на артикула; Баркод щрих, в който е кодиран баркод номера или шифъра на артикула; производител; вносител; състав; продажна цена.   + +
1.25 Състав, годност (в дни) на артикула, който се отпечатва в документи +
1.26 Каталожен номер, Дата на дизайн, Субстанция +
1.27 Езици – наименование и характеристики на артикула на чужд език. +
1.28 Автоматично генериране наименования и характеристики на чужд език.   +
1.29 Екранна форма за въвеждане/редакция  на артикули и Списък на артикули на румънски език. Списък на артикули на английски език +
1.30 Признаци – допълнителни признаци за артикул и тяхното значение +
1.31 Продуктова такса – код, материал – опаковка, тегло +
1.32 Поддържане на данни за сертификат за качество / документ за съответствие/произход (във връзка с ISO 9001) +
1.33 Артикулен номер, баркод и мерни единици на клиента (за търг. вериги МЕТРО, Билла, Кауфланд, СВА, Карфур, Фантастико, Пикадили) +
1.34 Счетоводни групи на артикули – няколко артикула от складовия модул отговарят на един от счетоводния (с цел улесняване на счетоводството) +
1.35 Задаване на минимални, максимални и критични количества за артикул  +  +  +
   
2 ДОСТАВКИ (СНАБДЯВАНЕ)
2.1 Складова разписка за доставка
2.1.1 Данни за доставчик + + +
2.1.2 Бързо въвеждане на нов доставчик в момента на доставката + + +
2.1.3 Предмет на доставката + + +
2.1.4 Извеждане на средна претеглена цена при въвеждане на доставка + + +
2.1.5 Към всяка доставка – данни за вид, номер и дата на документ за покупка, които в последствие се извеждат и в справки + + +
2.1.6 Въвеждане на падеж на плащане (в дни или конкретна дата) + + +
2.1.7 Проверка за дублиране на доставки – се извежда предупредително съобщение. Ако потребителят отхвърли съобщението, редовете на новия документ се добавят към тези на вече въведения + + +
2.1.8 Индивидуална номерация на документите по потребители + + +
2.1.9 Заприхождаване в няколко склада + + +
2.1.10 Бързо търсене на артикули по шифър или наименование + + +
2.1.11 Въвеждане на нови артикули в момента на доставката от документа + + +
2.1.12 Информация за налично количество от избрания артикул към момента на доставката + + +
2.1.13 Различен % ДДС за всеки ред от складовата разписка + + +
2.1.14 Задаване на ползван % търговска отстъпка / надценка + + +
2.1.15 Информация за общата стойност на доставката след всеки добавен артикул + + +
2.1.16 Въвеждане / промяна на продажна цена в момента на доставката + +
2.1.17 Въвеждане на доставки с нулева цена + +
2.1.18 Връщане на стоки / материали на доставчик + +
2.1.19 Заприхождаване по партиди с постоянни мерни единици и съотношения между тях + +
2.1.20 Работа с ръчен баркод скенер + +
2.1.21 Зареждане редове на документа от външен файл генериран от мобилно баркод  сканиращо устройство* – на база подадена във файла информация за баркод на артикул, мерна единица и доставено количество, в документа автоматично се попълват редовете с доставени артикули. Могат да се импортират артикули от няколко файла, в един складов документ.   +
2.1.22 Печат на баркод етикети за артикула от документа за доставка +
2.1.23 Автоматично натрупване на разходите по доставката (напр. транспорт, такси и др.) върху стойността на артикулите на база стойност или количество + +
2.1.24 Данни за транспортна организация, автомобил, превозвач + +
2.1.25 Вид, номер и дата на документа за транспорт, номер на товарителница + +
2.1.26 Стойност на услугата + +
2.1.27 ДДС % за транспорт + +
2.1.28 Забрана за редакция на документа извън датата на създаване + +
2.1.29 Отразяване на мито и ДДС при внос с данни за митническа декларация – номер и дата (при внос) + +
2.1.30 ДДС при внос +
2.1.31 Заприхождаване по партиди с променливи мерни единици и съотношения между тях +
2.1.32 Валута – работа с различни валути +
2.1.33 Възможност за извеждане една от трите цени: средна, най-висока или последна доставна при въвеждане на доставка +
2.1.34 Възможност за задаване на курс, важащ за всички доставки или по курс на самата доставка +
2.1.35 Допълнителни данни за артикулите – опаковка, маркировка, документ за съответствие от доставчик – номер и дата +
2.1.36 Отразяване на производител, вносител по доставката +
2.1.37 Ограничение за заприхождаване само в конкретен склад – по потребители +
2.1.38 Автоматично погасяване на задължения при плащане в брой през документа +
2.1.39 Забрана за работа с доставни цени по потребители +
2.1.40 Езици – превод на румънски език по потребители (екран и печат) +
2.2 Заявка за доставка
2.1 Заявка за доставка от външен доставчик с възможност да бъде потвърдена в складова разписка. Справка за заявено и реално доставено количество с показване на разликите. +
2.2 Заявка за вътрешна доставка (напр. от централен склад) с възможност да бъде потвърдена в протокол за вътрешно преместване. Следене на заявено и реално доставено количество. +
2.3 Заявка за доставка на база обвръзка на артикул с конкретен доставчик С данни за: склад от който е заявката, артикули, доставчик, дата на доставка, налично количество към момента на заявката, заявено количество, средна доставна цена към момента на доставката +
2.4 Заявки за доставки на база обвръзка на артикули с производители и вносители С данни за: вносител / производител, артикули, дата на доставка, налично количество към момента на заявката, заявено количество, средна доставна цена към момента на доставката, доставено количество (след изпълнение на доставката) +
   
3 ВЪТРЕШНОСКЛАДОВИ ДОКУМЕНТИ
3.1 Искане за изписване на материали
3.1.1 Индивидуална номерация по потребители + + +
3.1.2 Изписване по среднопретеглена цена + + +
3.1.3 Изписване по партиди + +
3.1.4 Изписване по първа входяща – първа изходяща +
3.1.5 Работа с ръчен баркод скенер + +
3.1.6 Данни за налично и отпуснато количество + +
3.1.7 Определяне на недостиг + +
3.1.8 Възможност за изписване от няколко склада с един документ + +
3.1.9 Изписване при нулеви или отрицателни наличности („на минус”) (според настройка) + +
3.1.10 Ограничение за изписване само от един склад +
3.1.11 Изписване по направление – звено/цех/отдел +
3.1.12 Изписване по направление – конкретна поръчка/обект +
3.1.13 Сигнализиране при достигане на минимална наличност определена за артикул +
3.1.14 Връщане на материали от разходен център (производство, строителен обект и т.н.) в склад (според настройка) +
3.1.15 Поле бележки за въвеждане на свободен текст +
   
3.2 Протокол за брак
3.2.1 Бракуване по партиди + +
3.2.2 Данни за артикули – склад, шифър, наименование, налично количество, стойност + +
3.2.3 Брак – количество, стойност + +
3.2.4 Автоматично осчетоводяване (разнасяне) на данните от протокола на база настройка + +
3.2.5 Данни за членовете на комисията по бракуване +
3.2.6 Опции за признат/непризнат брак +
3.2.7 Информация за причините за брака +
3.2.8 Забрани за създаване, редакция, изтриване по потребители +
3.3 Протокол за вътрешно преместване
3.3.1 Индивидуална номерация на документа по потребители + + +
3.3.2 Вътрешно преместване по среднопретеглени цени + + +
3.3.3 Работа с всички складове + +
3.3.4 Ограничене по потребители за работа с определени складове + +
3.3.5 Натрупване на разходите по преместване (напр. транспорт, такси и др.) върху стойността на артикулите на база стойност или количество + +
3.3.6 Отразяване на количествени разлики при преместването + +
3.3.7 Сигнализиране при достигане на минимална наличност определена за артикул +
3.3.8 Работа с ръчен баркод скенер + +
3.3.9 Зареждане редове на документа от външен файл, генериран от мобилно баркод  сканиращо устройство* – на база подадена във файла информация за баркод на артикул, мерна единица и преместено количество, в документа автоматично се попълват редовете с артикули. Могат да се импортират артикули от няколко файла, в един документ за вътрешно преместване. +
3.3.10 Автоматично зареждане на редове в документа, чрез прочитане на баркод (или ръчно въвеждане) от отпечатан друг документ за преместване. +
3.3.11 Подреждане на редовете по азбучен ред на шифрите на артикулите на печат, а не по реда на въвеждане в документа +
3.3.12 Вътрешно преместване по партиди с постоянни мерни единици и съотношения между тях + +
3.3.13 Вътрешно преместване по партиди с променливи мерни единици и съотношения между тях +
3.3.14 Вътрешно преместване по първа входяща – първа изходяща +
3.3.15 Генериране на документ за вътрешно преместване от вътрешната заявка за доставка – изписване на количествата от склад „Предал“ и заприхождаване в склад „Заявил“ +
3.3.16 Забрана за редакция на издадени документи по потребители +
3.3.17 Забрана за извеждане на цени по потребители – екран и печат +
3.3.18 Извеждане на продажна цена – на екран и печат +
3.3.19 Продажна цена – само на печат +
3.3.20 Извеждане на продажна и доставна цена – на екран и печат +
3.3.21 Стойностни разлики при преместването (при промяна на цена) +
3.3.22 Трансформация на партиди (преместване от партида в партида, създаване на нова партида) +
3.3.23 Автоматично зареждане на номер и дата на партидата ‘от склад’ като партидата за ‘в склад’ +
3.3.24 Езици – превод на румънски език по потребители (екран и печат) +
3.4 Инвентаризация
3.4.1 Инвентаризационен опис + +
3.4.2 Отразяване на извършени инвентаризации към определена дата и автоматично разнасяне на резултатите от тях + +
3.4.3 Протокол за липси и излишъци + +
3.4.4 Инвентаризация по партиди +
3.4.5 Фактически наличности, равни на отчетни – Въвеждат се само различаващите се за по-бърза инвентаризация +
3.4.6 Инвентаризация с баркод скенер +
3.4.7 Зареждане на информация за фактическо намерено количество от външен файл, генериран от мобилно баркод сканиращо устройство* – на база подадена във файла информация за баркод на артикул, мерна единица и намерено количество, във формата за осчетоводяване на инвентаризация се зарежда автоматично фактическо намереното количество . Може да се импортира информация от няколко файла. +
3.5 Справки
3.5.1 Отчет за склад – извежда състоянието на артикулите в обособените складове за определен период – наличност, приход, разход, остатък + + +
3.5.2 Групировъчен отчет – извежда обобщена изформация за състоянието на артикулите общо във всички складове за определен период – наличност, приход, разход, остатък + + +
3.5.3 Стоки от доставчици – извежда доставените стоки за определен период по доставчици с филтър за конкретен доставчик + + +
3.5.4 Отчет за склад по партиди – извежда състоянието на артикулите в обособените складове, разбита по партиди за определен период – наличност, приход, разход, остатък + +
3.5.5 Карта на склад – извежда движението на артикулите от момента на постъпване в склада до момента на изписване (вътрешни прехвърляния, вътрешно потребление, продажба и др.) + +
3.5.6 Дневник за контрол на доставени суровини и материали (съгласно HACCP) + +
3.5.7 Дневник за контрола на експедирани стоки/продукция (съгласно HACCP) + +
3.5.8 Наличности по складове – извежда наличните количества от даден артикул във всеки обособен склад и общо за предприятието с възможност за следене на максимални, минимални и критични количества + +
3.5.9 Оптимални стокови запаси – проследява максимални, минимални, критични количества за всеки артикул общо за предприятието + +
3.5.10 Оптимални стокови запаси  – проследява максимални, минимални, критични количества за всеки артикул, за конкретен склад +
3.5.11 Справка за изписани материали/суровини по разходни центрове (обекти) – извежда изписаните материали/суровини към конкретен обект и/или разходен център +
3.5.12 Справка за процент реализация на заявки от клиенти и вътрешни поделения (справка по документи) – извеждат се данни за заявени, експедирани количества и разлика между тях, на база на която се изчислява процент на изпълнимост на заявките (реализация) +
Справка за заявени и доставени количества по доставчици – извежда данни за заявени, доставени  количества и разлика между тях. Съдържа информация и за: доставчик; номер/дата на складов документ; номер/дата на документи от доставчик; цени на доставка и стойност;  Може да се филтрира по изпълнени/неизпълнени заявки; +
3.5.13 Справи на английски език:

Карта на склад;

Отчет за склад;

Разчети с контрагенти

+
 3.5.14  Справка отчет за склад с опция за печат на баркод етикети  +
3.5.14 Справка отчет за склад по продажни цени + +
3.6 Складова организация
3.6.1 Неограничен брой складове (вкл. географски отдалечени, виртуални) + + +
3.6.2 До 13 нива на аналитичност в рамките на всеки склад + + +
3.6.3 Гъвкава организация съобразно спецификите на дейността (по групи стоки, по МОЛ, по местонахождение и др.) + + +
3.6.4 Автоматично генериране на счетоводни записи от складови документи (според настройка) + +
3.6.5 Автоматизирана процедура за отразяване брака на материални запаси + +
3.6.6 Права проследимост по партиди (от кого е доставено, какво е произведено, на кого е продадено) + +
3.6.7 Обратна проследимост по партиди (на кого е продадено, от какво е произведено, от кого е доставено) + +
3.6.8 Обвръзка на складов модул със счетоводен + +
3.6.9 Възможност за изписване от няколко склада едновременно + +
3.6.10 Възможност за заприхождаване в няколко склада едновременно +
3.6.11 Възможност един склад да работи с няколко фирми +
3.6.12 Поддържане на наличност на опаковани и разопаковани количества +
3.6.13 Възможност за работа с нулеви цени в склада (така че в склада да се работи само с количества, а в счетоводството – и със стойност) +
3.6.14 Работа с ръчен баркод скенер + +
 3.6.15 Зареждане на данни от мобилни сканиращи устройства*  +
   
4 ПРОДАЖБИ
4.1 Документи
4.1.2 Експедиционна бележка / стокова разписка + + +
4.1.3 Фактура + + +
4.1.4 Оферта + +
4.1.5 Проформа фактура + +
4.1.6 Кредитно и дебитно известие по конкретна фактура с автоматично зареждане съдържанието на фактурата. Отразяване на корекциите по редове (количество/стойност). Използва се, когато трябва да се коригира конкретен ред (артикул или услуга) + +
4.1.7 Заявка / поръчка от клиент +
4.1.8 Кредитно и дебитно известие по няколко фактури. Използва се, когато трябва да се приспадне определена сума на клиент (напр. при даване на отстъпка за направен оборот през даден период) +
4.1.9 Протокол за върнати стоки +
4.2 Общи данни в документите
4.2.1 Номер и дата + + +
4.2.2 Данни за клиента + + +
4.2.3 Бележки в свободен текст към съответния документ (излизат и на печат) + + +
4.2.4 Данни за артикул – шифър, наименование, количество, цена, отстъпки по редове, общи отстъпки, ДДС + + +
4.2.5 Извършени услуги – стойност, отстъпка, ДДС + +
4.2.6 Данни за сделката – град, адрес, дата, предмет на сделката + +
4.2.7 Основание за нулева ставка \ неначисляване на ДДС – еднократно изграждане на номенклатура за последващо ползване + +
4.2.8 Превоз – спецификация, превозно средство, товарителница – номер и дата +
4.2.9 Дата на доставка / плащане – ако е различна от датата на документа +
4.2.10 Езици – превод на румънски език по потребители (екран и печат) +
4.3 Трансформиране на документи от един вид в друг без повторно въвеждане на информация
4.3.1 Експедиционна бележка / стокова разписка – във фактура + +
4.3.2 Трансформиране на проформа фактура в редовна със запазване на номера и датата + +
4.3.3 Трансформиране на проформа фактура в редовна със запазване на номера и редакция на датата +
4.3.4 Заявка – в експедиционна бележка / стокова разписка +
4.3.5 Кантарна бележка – в експедиционна бележка / искане / складова разписка +
4.4 Аванси
4.4.1 Авансова фактура +
4.4.2 Авансово плащане +
4.4.3 Фактура за приспадане на аванс +
4.5 Заявки / поръчки
4.5.1 Частично експедиране на заявено количество +
4.5.2 Анулиране на (част от) заявка за продажба +
4.5.3 Отчитане на заявено и реално експедирано (потвърдено) количество +
4.5.4 Дата и час на приемане и изпълнение на поръчка +
4.5.5 При работа по партиди – при заявка се избира артикул и количество, а при експедиция – партидата, от която се продава +
4.5.6 Редактиране на заявка за продажба – според права на достъп +
4.5.7 Справка за процентно изпълнение на заявки +
4.5.8 Списък на заявки за доставка +
4.6 Цени и отстъпки
4.6.1 Четири основни групи цени + + +
4.6.2 Процент отстъпка или надценка за всяка група цени + + +
4.6.3 Определяне на цени и отстъпка в момента на продажбата + + +
4.6.4 Възможност за продажба по доставна цена + + +
4.6.5 Цени във валута + +
4.6.6 Отстъпки или надценки в твърда сума + +
4.6.7 Забрана на промяна на цени / отстъпки (според права за достъп) + +
4.6.8 Отстъпка или надценка за обща сума на документа за продажба + +
4.6.9 Извеждане на отстъпката в отделен ред / колона или калкулиране в цената +
4.6.10 Отстъпки на конкретен клиент, на група клиенти или на всички клиенти – за конкретен артикул, за група артикули, за всички артикули, за конкретен склад, за няколко склада, за всички складове, за период (промоция) +
4.6.11 Отстъпка за конкретен артикул, за група артикули или за всички артикули – на конкретен клиент, на група клиенти, на всички клиенти, за конкретен склад, за няколко склада, за всички складове, за период (промоция) +
4.6.12 Отстъпка за покупка от конкретен склад, от няколко склада, от всички складове – на конкретен клиент, на група клиенти, на всички клиенти, за конкретен артикул, за група артикули, за всички артикули, за период (промоция) +
4.6.13 Отстъпки за период (промоции) – за конкретен клиент, за група клиенти, за конкретен артикул, за група артикули, за конкретен склад, за всички складове +
4.6.14 Цени по обекти / локации на клиента +
4.6.15 Задаване на минимална продажна цена по обекти на клиента +
4.6.16 Конкретни цени за конкретен клиент или група клиенти +
4.6.17 Отстъпки за направени обороти (с издаване на кредитно известие) +
4.6.18 Копиране на продажни цени (в лева или валута) от склад в склад +
4.6.19 Едновременно редактиране на цени (+/- %) на няколко или всички артикули +
4.6.20 Централизирано определяне на цени и отстъпки +
4.6.21 Езици – превод на основната форма за продажни цени на румънски език по потребители +
4.6.22 Печат на Приемо-предавателен протокол и Удостоверение за качество при печат на фактура за продажба + +
4.7 Продажба на артикули
4.7.1 Бързо търсене по (част от): шифър, наименование, характеристики, наличности, продажни цени + + +
4.7.2 Филтриране по конкретен склад или за всички складове, филтриране на артикули само с наличност или всички артикули + + +
4.7.3 Определяне на продажни цени в момента на продажбата + + +
4.7.4 Предупредително съобщение, ако продажната цена е по-ниска от доставната + + +
4.7.5 Предупредително съобщение при недостатъчно количество + +
4.7.6 Продажба при нулеви или отрицателни наличности („продажба на минус”) + +
4.7.7 Забрана за изписване „на минус“ (с настройка) + +
4.7.8 Възможност за въвеждане на различен % ДДС на всеки ред от документа + +
4.7.9 Продажба с нулеви продажни цени +
4.7.10 Продажба с твърдо заложени продажни цени без възможност за промяна +
4.7.11 Продажба по цени във валута, преизчислени в лева, на печат по заложен курс +
4.7.12 Задаване на фиксиран % ДДС за намаляване риска от грешки +
4.7.13 Обвръзка на Вид сделка с % ДДС +
4.7.14 Забрана за продажба от определени складове +
4.7.15 Забрана за продажба на определени контрагенти +
4.7.16 Сигнализиране при достигане на минимална наличност определена за артикул +
4.7.17 Шаблони за продажба – включват в състава си множество отделни артикули, които се продават заедно. При избор на конкретен шаблон, автоматично в документа се зарежда съдържащите се в него артикули с заложени количества и цени +
4.7.18 Работа с ръчен баркод скенер + +
4.7.19 Зареждане редове на документа от външен файл, генериран от мобилно баркод сканиращо устройство*. На база подадена във файла информация за баркод на артикул, мерна единица и продадено количество, в документа автоматично се попълват продадените артикули. За всеки ред, автоматично се попълва продажна цена и отстъпка (ако има такава) съобразно, избрания клиент Могат да се импортират артикули от няколко файла, в един документ за продажба. +
4.8 Фактуриране на услуги
4.8.1 Настройване на групи услуги в падащ списък + +
4.8.2 Създаване постоянна номенклатура от услуги в рамките на всяка група услуги + +
4.8.3 Ограничаване достъпа до определени групи услуги по потребители +
4.8.4 Специална функционалност за фактуриране на услуги, свързани с морски бизнес и импорт на продажби от xml файлове +
4.9 Плащане
4.9.1 Плащане в брой + + +
4.9.2 Плащане по сметка + + +
4.9.3 Комбинирано (напр. една част в брой, а друга – по сметка) + + +
4.9.4 Автоматично създаване на приходен ордер при плащане в брой + + +
4.9.5 Автоматично отпечатване на приходен ордер и квитанция към документ за продажба при плащане в брой + +
4.9.6 Погасяване на няколко документа за продажба с един касов ордер + +
4.9.7 Автоматично погасяване на фактура с касовия ордер за плащане на експедиционната бележка към фактурата +
4.9.8 Плащане с приспадане на аванс +
4.9.9 Плащане с прихващане +
4.9.10 Капаро +
4.9.11 Други (според настройка) +
4.10 Език и валута
4.10.1 Фактура във валута на български език + +
4.10.2 Цени в лева и произволен брой валути +
4.10.3 Фактура в лева, но издадена на база валутни цени +
4.10.4 Фактура във валута на чужд език (Invoice) и автоматично издаване на българска фактура +
4.10.5 Фактура на чужд език с данни за получател, различен от контрагента по фактурата +
4.10.6 Формиране на разчет с клиента в една или повече валути +
4.11 Работа по партиди
4.11.1 Визуализиране само на партиди, по които има наличности + +
4.11.2 При избор на артикул се вижда общата наличност. При избор на партида – само наличността от нея +
4.11.3 По подразбиране се извежда първа партида с наличност с възможност за промяна +
4.11.4 Създаване на партида в момента на продажбата +
4.12.6 Определяне Срок на годност по конкретни партиди в момента на продажбата +
4.12 Мерни единици
4.12.1 Продажба в една или повече взаимосвързани мерни единици + +
4.12.2 Заявка от клиент в една мерна единица (напр. кв. м), а продажба в друга (напр. брой) + +
4.12.3 Калкулатор за автоматично преизчисляване от една мерна единица в друга в момента на продажбата + +
4.12.4 Експедиция по една мерна единица, фактуриране по друга +
4.12.5 Заприхождаване в една, а продажба в друга мерна единица +
4.13 Организация на продажбите
4.13.1 Възможност за работа само с клавиатура (с цел ускоряване на продажбите на гише / по телефон) + + +
4.13.2 Извеждане на екран и печат на продажна цена с и без ДДС + + +
4.13.3 Бързо въвеждане на нов клиент в момента на продажбата + + +
4.13.4 Автоматично създаване на приходен касов ордер при продажба в брой + + +
4.13.5 Индивидуална номерация по потребители + + +
4.13.6 Обобщаване на няколко експедиционни бележки в една фактура + +
4.13.7 Задаване на падеж на плащане в момента на продажбата + +
4.13.8 Заложен падеж за всеки клиент, излизащ по подразбиране при продажба + +
4.13.9 Въвеждане на артикул чрез ръчен баркод скенер + +
4.13.10 Въвеждане на артикули, автоматично на база информация от мобилен баркод скенер* +
4.13.11 Резервиране на количества + +
4.13.12 Бърза проверка на цената в момента на продажбата + +
4.13.13 Бърза проверка на наличност в момента на продажбата + +
4.13.14 Забрана за редакция на документи извън датата на издаване + +
4.13.15 Забрана за редакция на документи +
4.13.16 Предупреждение / забрана за продажба на клиенти с превишени лимити +
4.13.17 Забрана за виждане на доставни цени (според права на достъп) +
4.13.18 Ограничение за работа с определени складове +
4.13.19 Ограничение за работа с определени клиенти +
4.13.20 Фактури във формат, изискван от търговските вериги (МЕТРО, Билла, Кауфланд, СВА, Карфур, Фантастико, Пикадили) +
4.13.21 Фактуриране с данъчна основа, различна от стойността на сделката (напр. при продажба на дълготрайни активи) +
4.13.22 Отложено фактуриране – издаване на фактура в момент, следващ момента на експедиция +
4.13.23 Отговорно пазене – издаване на фактура в момент, предхождащ момента на експедиция +
4.13.24 Документ за съответствие (съгласно ISO 9001) – автоматично отпечатване при продажба Текстът на бланката се задава еднократно от потребителя +
4.14 Справки за продажби
4.14.1 Стоки по клиенти – извежда подробни данни за това кой клиент, какви стоки е купувал (количества, цени, обща стойност), по конкретни документи, с изведен филтър за избор на клиент + + +
4.14.2 Клиенти по стоки – извежда подробни данни за това коя стока на кои клиенти е продадена (количества, цени, обща стойност), с изведен филтър и за избор на артикул, за всички складове или за определен склад + + +
4.14.3 Стокооборот – извежда стойностни данни за извършените продажби, по документи и клиенти + + +
4.14.4 Стоково-паричен отчет – извежда обобщени данни за продадените количества по артикули с информация за средна доставна и продажна цена, среден % надценка – общо и за единица, в твърда сума и процент. За всички складове или определен склад + +
4.14.5 Обобщена справка по артикул – извежда обобщени данни за продадените количества от всеки артикул, включително цени и ползвани отстъпки + +
4.14.6 Борсов дневник – извежда подробни данни за продадените артикули по клиенти (количества, цени, обща стойност, вид плащане), по конкретни документи, с изведени филтри за клиент, артикул, индекс на клиента + +
4.14.7 Отчет за продажби по услуги – извежда подробни данни за реализираните услуги, по клиенти и документи с възможност за филтриране по тип и статус на документа + +
4.14.8 Отчет за продажби по артикули – извежда подробни данни за продадените и/или заявени артикули, по клиенти и документи с възможност за филтриране по тип и статус на документа +
4.14.9 Продажби по търговски агент / дистрибутор – извежда подробни данни за продадените артикули по клиенти на търговските агенти (количества, цени, обща стойност), по конкретни документи, с изведен филтър за избор на клиент + +
4.14.10 Обобщена справка по търговски агенти – извежда обобщени данни за продадените артикули по клиенти на търговските агенти (количества, цени, обща стойност) +
4.14.11 Справка за заявено количество от клиенти и собствени обекти (с цел планиране на производството) +
4.14.12 Справка за реализация – извежда данни за заявени и реално експедирани количества (към клиенти и вътрешни поделения) и разлика между тях, на база на която се изчислява процент на изпълнимост на заявките (реализация) +
4.14.13 Продажби по доставчици (с изведен филтър за доставчик) – извежда данни за продадените артикули в разрез по доставчици, включително данни за отчетна цена, последна доставна, максимална продажна, количество – налично, остатък, доставено, последно доставено, продадено +
4.14.14 Продажби по артикули и по доставчици (с изведен филтър за склад и артикул) – извежда данни за продадените артикули в разрез по доставчици, включително данни за отчетна цена, последна доставна, максимална продажна, количество – налично, остатък, доставено, последно доставено, продадено +
4.14.15 Печалба по документи – извежда брутна печалба по конкретни документи за продажба на база съпоставката на продажната с доставната стойност на продадените артикули; +
4.14.15 Справки за продажби на румънски език:

Стоки по клиенти;

Клиенти по стоки;

Отчет за продажби

+
4.15 Печат на фактури
4.15.1 Матричен и лазерен печат + + +
4.15.2 Пренасяне на дълго наименование на следващ ред (вкл. на матричен печат) + + +
4.15.3 Съхраняване на фактура като .pdf файл или изображение (.jpg) + + +
4.15.4 Печат на свободен текст, зададен от потребителя + + +
4.15.5 Отпечатване на всички банкови сметки на фактурата + + +
4.15.6 Отпечатване на банкова сметка на фактурата според клиента, за когото е предназначена тя + +
4.15.7 Отпечатване на салдо на клиента към момента + +
4.15.8 Отпечатване на падеж при разсрочено плащане + +
4.15.9 Отпечатване на основна и допълнителни мерни единици + +
4.15.10 Отпечатване на BG номер (при хранителни производства) + +
4.15.11 Съкратен печат (два екземпляра на една страница А4) + +
4.15.12 Ако няколко артикула от складовия модул се водят под едно обобщаващо наименование в счетоводния, на експедиционната бележка от складовия модул и на фактурата от счетоводния наименованията се отпечатват детайлно, както присъстват в складовия модул + +
4.15.13 Ако няколко артикула от складовия модул се водят под едно обобщаващо наименование в счетоводния, на експедиционната бележка се отпечатват наименованията от складовия модул, а на фактурата – от счетоводния +
4.15.14 Отпечатване без цени (само количества) в складови документи +
4.15.15 Отпечатване на анкета за клиенти върху експедиционна бележка/стокова разписка (във връзка с изисквания за анкетиране на клиентите по ISO 9001) +
4.15.16 Странициран матричен и лазерен печат (напр. стр. 1/3, 2/3, 3/3) +
4.15.17 Отпечатване на фирмено лого +
4.15.18 Обединяване редове на артикули и/или услуги при печат +
4.15.19 Отпечатване Срок на годност на стоките/продуктите +
4.16 Продажби в търговски обекти (POS)
4.16.1 Генериране на документ за продажба на дребно (на граждани) – по подразбиране + + +
4.16.2 Автоматично изписване от наличностите + + +
4.16.3 При продажба се вижда наличността за конкретния обект или общо за всички обекти + + +
4.16.4 Възможност за инсталиране на работни станции с ниски хардуерни параметри (touchscreen) + + +
4.16.5 Засичане на продажби с касова наличност + + +
4.16.6 Възможност за търговски отстъпки / надценки в момента на продажбата + + +
4.16.7 Автоматично създаване на приходен касов ордер при продажба в брой + + +
4.16.8 Отчитане на плащане и създаване на счетоводни записи + +
4.16.9 Възможност за трансформация в експедиционна бележка или фактура + +
4.16.10 Връзка с касови апарати или фискални принтери (на Датекс, Елтрейд, Дейзи) + +
4.16.11 Работа с ръчен баркод скенер + +
4.16.12 Възможност за работа с клиентски карти + +
4.17 Периодично фактуриране (билинг)
4.17.1 Договори с клиенти +
4.17.2 Текст на договорите според изисквания на потребителя +
4.17.3 Автоматично издаване на периодични фактури според договори +
4.17.4 Автоматично добавяне на редове за променливи такси (напр. според потреблението на ел. енергия, вода, телефон и др. според въведени показания) +
4.17.5 Автоматично добавяне на редове за фиксирани такси (напр. за наем, абонамент, охрана или др.) +
4.17.6 Шаблони за фактуриране +
4.17.7 Различни периоди на фактуриране (за месец, за тримесечие и т.н.) +
4.17.8 Различни условия на фактуриране – за текущ период, за бъдещи(и) период(и) +
4.17.9 Възможност за фактуриране за 28-дневни периоди +
4.17.10 Възможност за редакция на автоматично генерирана фактура +
4.17.11 Възможност за повторно отпечатване на фактури за минали периоди +
4.17.12 Задаване на плащане в брой или по банков път, с или без падеж +
4.17.13 Настройване на падеж на плащане по подразбиране +
4.17.14 Фактуриране за един, няколко или всички клиенти едновременно +
4.17.15 Извеждане на фактура като .pdf или .jpg файл за изпращане по e-mail +
4.17.16 Справка за дължими суми +
   
5 СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ
5.1 Кантарна бележка
5.1.1 Индивидуална номерация на документа по потребители + +
5.1.2 Данни за доставчика / клиента + +
5.1.3 Обект на доставчика / клиента + +
5.1.4 Данни за документа по доставката, предмет на доставката + +
5.1.5 Склад, в/от който се доставя/изписва претегленият артикул + +
5.1.6 Данни за автомобил, водач, транспортна организация, товарителница + +
5.1.7 Данни за артикула – шифър, наименование, доставено / продадено количество + +
5.1.8 Изтеглено количество – пълен / празен + +
5.1.9 Автоматично генериране и печат на складова разписка за доставка на база кантарната бележка + +
5.1.10 Автоматично генериране и печат на експедиционна бележка на база кантарната бележка + +
5.1.11 Автоматично генериране и печат на протокол за преместване от склад в склад на база кантарната бележка +
5.1.12 Автоматично генериране на искане за изписване на материали на база кантарната бележка +
5.1.13 Автоматично генериране и печат на нареждане за производство за бетон на база данни от кантарна бележка +
5.1.14 Час на нареждане (за бетон) +
5.1.15 Час на забъркване (за бетон) +
5.1.16 Заявено количество (за бетон) +
5.1.17 Преобразуване на кантарно тегло на база заложен коефициент (от тон в кг.) +
5.2 Експедиционна бележка за бетон
5.2.1 Данни за клиент, обекти на клиента + +
5.2.2 Бетонов възел, машина, поръчка + +
5.2.3 Данни за експедирания бетон – шифър, наименование, тегло, обем, разходна норма, химически добавки + +
5.2.4 Данни за транспорта – автомобил, wодач, транспортна организация, превозвач + +
5.2.5 Начало на миксиране, експедиция, пристигане, час на полагане + +
5.2.6 Свободен текст към експедиционната бележка + +
5.2.7 Специална печатна форма, съдържаща данни за рецепта, химичен състав, час на полагане и др. + +
6 НАСТРОЙКИ ПО ПОТРЕБИТЕЛИ
6.1 Складова разписка за доставка
6.1.1 Позволение за редакция на документа извън датата на създаването му. Редакция се забранява за всички останали потребители.
6.1.2 Забрана за осчетоводяване на плащания през документа +
6.1.3 Създаване само на непотвърдени складови разписки (заявки към доставчик) +
6.1.4 Забрана за работа с доставни цени и стойности в екранна форма за въвеждане, печат и опис на документите + +
6.2 Протоколи за преместване от склад в склад
6.2.1 Създаване само на непотвърдени протоколи за преместване (заявки към вътрешен склад) +
6.2.2 Работа с документ без цени и стойности – скрива доставна цена и останалите стойностни величини  на екран и печат (лазерен и матричен) за съответния потребител + +
6.2.3 Фокуса след добавяне на ред и при отваряне на формата е в поле Шифър + + +
6.2.4 Забрана за изписване без наличност + +
6.2.5 Забрана за промяна на партидата в поле ‘В склад’  – зарежда се автоматично от партидата в поле ‘От склад’ + +
6.2.6 Редакция на протоколи само за  определени складове +
6.2.7 Забрана за  редакция на протоколи за преместване + +
6.2.8 Забрана за  изтриване на протоколи за преместване + +
6.2.9 Забрана за редакция дата на непотвърдени протоколи за преместване +
6.3 Искане за изписване на материали
6.3.1 Позволение за изписване без наличност само за съответния потребител + +
6.3.2 Позволение за редакция на документа извън датата на създаването му. Забранява се на всички останали потребители. + +
6.4 Инвентаризация
6.4.1 Разнасяне на данни от направена инвентаризация само от определен, забранява се на всички останали +
6.5 Продажба (търговски документ/фактура)
6.5.1  Забрана за анулиране извън месеца на създаване +
6.5.2 Забрана за потвърждаване на поръчки като фактури +
6.5.3 Забрана за продажби от склад + + +
6.5.4 Забрана за редакция/изтриване на поръчки/фактури, извън датата на издаване
6.5.5 Забрана за редакция на част от данните в документа, определени в настройка + +
6.5.6 Забрана за изтриване на потвърдени и анулирани документи за продажба + +
6.5.7 Забрана за промяна статуса на документите за продажба – от проформа на потвърден +
6.5.8 Забрана изтриване на документи, фактури, известия +
6.5.9 Забрана за анулиране на документи за продажба +
6.5.10 Забрана за въвеждане, редактиране, изтриване на въведени първоначални наличности за артикул + +
6.5.11 Забрана за въвеждане, редактиране, изтриване на продажни цени + +
6.5.12 Забрана за продажба от определени складове + + +
6.5.13 Генериране на Фактура след запис на експедиционна бележка + +
6.5.14 Фокуса на курсора в поле шифър на артикул при отваряне на формата за продажби – ако се търсят артикулите по шифър. По подразбиране е в поле наименование, за да се търсят по него + + +
6.5.15 Забрана за въвеждане/редакция на търговски отстъпки/надценки +
6.5.16 Позволение за изписване без наличност само за съответния потребител +
6.5.17 Промяна Срок на годност в момента на продажбата от определени потребители +
6.5.18 Права за създаване на шаблони с артикули при продажба +
6.5.19 Задаване по потребители вида на печат на търговския документ – с/без цени, бр.копия +
6.5.20 Ограничение за редактиране, изтриване и отпечатване само на документи създадени от конкретния  потребител +
6.6 Контрагенти
6.6.1 Забрана за редакция на поле ‘лимит’ в картона на контрагетна +
6.6.2 Права на потребител за отблокиране на продажби при надвишен лимит +
6.6.3 Забрана за промяна преференциална цена за клиент +
6.6.4 Определяне  преференциални цени за клиент +
6.6.5 Забрана за редакция на ‘Падеж на плащане’ заложен по подразбиране за клиент, който се извежда автоматично при продажба + +
6.6.6 Забрана за редакция на ‘Падеж на плащане’ заложен по конкретни  обекти на клиент + +
6.7 Касови ордери
6.7.1 Издаване само на непотвърдени РКО. Не може да създава/редактира потвърдени +
6.7.2 Позволение за редакция на потвърдени ордери от други потребители +
6.7.3 Опция за пренарежда номерата на ПКО и РКО в хронологичен ред +
6.7.4 Определяне на касови сметки, с който потребителя има право да работи + +
6.7.5 Забрана за редакция на датата на ордера. Ордерът винаги се издава с текуща дата + +
 
* представлява отделен модул, който се надгражда се към версия Контрол. Заплаща се допълнително. Повече за модул „Работа с баркод“

Заявка за достъп до демо версия на продукта може да изпратите от следната форма: