Софтуер за склад

MACS Склад обхваща информационните процеси, свързани с доставки,  продажби и вътрешнофирмени движения. Във връзка с доставките се отчитат заявки, доставки и наличности по вътрешнофирменото складово стопанство (стоки, материали, горива, инструменти и др.)

По отношение на продажби се обхващат дейностите, свързани с приемане на поръчки, експедиция, фактуриране, отговорно пазене, за фирми в сферата на търговията, транспорта, производството, туризма и др.

Благодарение на вградени допълнителни механизми в складовата част на системата, се позволява отчитането и проследяването на всички останали аспекти от функционирането на фирмите, намиращи приходно-разходно изражение. По този начин и в складовия модул се достига до формиране на реални резултат (печалби/загуби) от дейността.

Основни функции:

 • Отчита наличностите и движенията на материални запаси;
 • Следи максимални, минимални и критични количества;
 • Използва методи на отчитане средно-претеглена цена, първа входяща-първа изходяща, партиди-права и обратна проследяемост;
 • Поддържа индивидуални, преференциални и промоционални цени и система от зависими и независими мерни единици за един артикул;
 • Следи взаимоотношения с доставчици по документи и преводи;
 • Предвидени са процедури за автоматично осчетоводяване на получени фактури и включването им в дневниците за покупки без намеса на счетоводен специалист;
 • Издава всички видове фактури и известия, стокови разписки, както и протоколи за консигнация и нареждане за експедиция.
 • Издава съпътстващи продажбите документи като Приемо-предавателни протоколи, Удостоверения (сертификати) за качество;
 • Води строга касова отчетност само за склада с възможност за издаване на документи с отложено плащане, съпътстващи транспортни документи и фактури;
 • Предвидени са процедури за автоматично осчетоводяване на издадени фактури и включването им в дневниците за продажби без намеса на счетоводен специалист;
 • Следи взаимоотношения с клиенти по документи и преводи;
 • Извежда справки за задълженията по контрагенти и асортименти, както и за наличностите и движението по складове;
 • Работи с неограничен брой валути като разплащанията могат да са в брой, по сметка, авансово, с прихващане и други;
 • Издава документи и извежда справки и на чужди езици
 • Права на достъп, създаване, редакция на документи на ниво група и\или конкретен потребител
 • Автоматично създава и поддържа архиви за всички фирми и отчетни периоди;
 • Паралелна работа в няколко фирми/години;
 • Връзка в реално време със счетоводния модул на системата;
 • Снабдяване

  » Заявка за доставка от външен доставчик с възможност да бъде потвърдена в складова разписка; » Заявка за вътрешна доставка (напр. от централен склад) с възможност да бъде потвърдена в протокол за вътрешно преместване; » Заявка за доставка на база обвръзка на артикул с конкретен доставчик, производител или вносител; » Заявки на материали, справка за разликата между поръчано и доставено количество.

 • Доставки

  » Следене на падежи на плащане; » Заприхождаване в няколко склада едновременно; »  Информация за налично количество от избрания артикул към момента на доставката; » Възможност за различен % ДДС за всеки ред от складовата разписка; » Връщане на стоки / материали на доставчик; » Автоматично натрупване на допълнителни разходите по доставката към стойността на артикула на база количество или стойност; » Данни за транспортна организация, автомобил, превозвач при въвеждане на фактура за покупка и отразяване на фактурата за транспорт; » Заприхождаване по партиди.

 • Изписване на материали към разходно звено

  » Изписване по среднопретеглена цена на артикули към конкретно разходно звено; » Изписване по партиди; » Изписване по първа входяща – първа изходяща; » Данни за налично и отпуснато количество; » Определяне на недостиг; » Възможност за изписване при нулеви или отрицателни наличности.

 • Вътрешно преместване

  » Вътрешно преместване по среднопретеглени цени; » Вътрешно преместване по партиди с постоянни или променливи мерни единици и съотношения между тях; » Вътрешно преместване по първа входяща – първа изходяща (FIFO); » Генериране на документ за вътрешно преместване от вътрешната заявка за доставка; » Стойностни разлики при преместването (при промяна на цена); » Отразяване на количествени разлики при преместването.

 • Следенe на доставки и наличности

  Следенето на доставките се осъществява чрез справка в най-различни сечения: » Отчет за склад; » Групировъчен (обобщен) отчет; » Стоки от доставчици; » Отчет за склад по партиди; » Карта на склад – справка за движението на артикулите от момента на постъпване в склада до момента на изписване (вътрешни прехвърляния, вътрешно потребление, продажба и др.); » Дневник за контрол на доставени суровини и материали (съгласно HACCP); » Дневник за контрола на експедирани стоки/продукция (съгласно HACCP); » Наличности по складове; » Оптимални стокови запаси; » Справка за изписани материали/суровини по разходни центрове (обекти);

 • Продажби

  » Заявка / поръчка от клиент/ оферта – обвръзка между поръчка от клиент и експедиционни бележки; » Частично експедиране на заявено количество; » Експедиционна бележка / стокова разписка; » Проформа фактура; » Фактура; » Отчет за извършени продажби; » Обвръзка на множество експедиционни бележки с една фактура; » Кредитно и дебитно известие по конкретна фактура с автоматично зареждане съдържанието на фактурата; » Кредитно и дебитно известие по няколко фактури; » Трансформиране на проформа фактура в редовна; » Потвърдени и непотвърдени документи; » Автоматично анулиране; » Услуги; » Аванси – издаване и автоматично приспадане. » Печат на фактура на чужд език (Invoice) и автоматично издаване на българска фактура; » Печат на фирмено лого;» Трансформиране на документи от един вид в друг без повторно въвеждане на информация;» Проследяване на касови наличности при продажби в брой. Автоматично погасяване на касови разчети (вземания).» НОВО: автоматично изпращане на фактура по имейл; » Потребителски права – въвеждане, редакция, изтриване, анулиране.

 • Ценова политика

  » Четири основни групи цени; » Задаване на остъпки по периоди (промоции) в лева и валута; » Конкретни цени за конкретен клиент или група клиенти; » Отстъпки по клиенти, артикули, складове; » Копиране на продажни цени (в лева или валута) от склад в склад; » Централизирано определяне на цени и отстъпки; » Потребителски права за въвеждане, редакция на продажни цени.» Продажни цени във валута; 

 • Вземания и задължения

  » Задаване и следене на падежи на плащания; » Просрочия на вземания от клиенти по периоди; » Матуритет на вземанията – справка за периода на възникване на вземането от клиенти; » Задаване на лимити по клиенти и блокирането им при надвишаване; » Изчисление на лихви.» Закриване на разчети в брой в момента на издаване на складов документ/документ за продажба» Закриване на разчети при последващи плащания в брой, чрез издаване на приходни и разходни касови ордери» Отразяване на банкови плащания  с опция за избор на множество фактури на един или няколко контрагента за едновременното им погасяване

 • Анализ на продажбите

  » Възможност за определяне продажбите на търговски екипи; » Продажби по клиенти – от гледна точка на клиента и на стоката; » Обобщени и подробни данни за продадените количества от всеки артикул, включително цени и ползвани отстъпки; » Обобщени данни за продадените количества по артикули с информация за средна доставна и продажна цена, среден % надценка – общо и за единица, в твърда сума и процент; » Пълен отчет за продажби – справки за най-продаваните артикули, клиенти с най-голям оборот – стойностно и количествено; » Справка фактурирано и платено; » Данни за заявени и реално експедирани количества; » Продажби по доставчици; » Продажби по артикули и по доставчици.» Справка за процент реализация на заявки от клиенти и вътрешни поделения (справка по документи).

 • Инвентаризация

  » Инвентаризационен опис; » Отразяване на извършени инвентаризации към определена дата и автоматично разнасяне на резултатите от тях; » Протокол за липси и излишъци; » Инвентаризация по партиди; » Фактически наличности, равни на отчетни; » Инвентаризация с баркод скенер.

 • КАСА

  »  Приходни и разходни касови ордери; »  Възможност за предварително одобрение на касови ордери; » Погасяване на няколко документа за продажба с един касов ордер; » Разчети с подотчетни лица; » Автоматично създаване на приходен ордер при плащане в брой;Касова организация: » Неограничен брой каси; » Всяка каса с отделна номерация на документи (по потребители); Справки: » Касова книга; » Документооборот за парични средства; » Кореспонденции за парични средства.


 • Справки и форми на английски и румънски език

  » Превод на основни номенклатурни форми, документи, описи и справки на румънски език (екран и печат);

  » Превод на английски език на по-важните справки от модул Склад и модул Счетоводство;ОписаниеMACS Старт MACS СмартMACS Контрол
1Основни данни
1.1Неограничен брой артикули+++
1.2Артикул – шифър, наименование, мерни единици+++
1.3Неограничен брой номенклатури+++
1.4Неограничен брой мерни единици+++
1.5Бързо търсене на артикули по (част от) шифър, наименование или характеристики+++
1.6Автоматично генериране на следващ пореден номер при въвеждане на нов артикул+++
1.7Проверка за повтарящ се номер при ръчно въвеждане на нов артикул. При въвеждане на латиница – забрана за въвеждане на букви на кирилица.+++
1.8Над 18 символа в номера на артикула, вкл. цифри и букви+++
1.9За всяка номенклатура шифрите могат да са с различна структура и дължина (напр. 1 буква и 10 цифри или 3 букви и 5 цифри)++
1.10Групиране на артикули по признак++
1.11Допълнителни характеристики на артикула, дефинирани от потребителя, които се извеждат и в справки (напр. размер, цвят или др.)++
1.12Проверка за повтарящо се наименование при ръчно въвеждане на нов артикул++
1.13Настройка на знаците след десетичната запетая за доставна и за продажна цена++
1.14Обвръзка на артикула с доставчик, вносител, производител++
1.15Сертификат за артикула от доставчик – номер и дата++
1.16Прикачване на файл към артикул (снимка, техн. спецификация или др.)++
1.17Дефиниране на главен и допълнителни артикули в рамките на една група. Това позволява да се следи общото тегло на групата, например, без да е необходимо да се претегля всеки отделен артикул++
1.18До 5 различни мерни единици за артикул с твърдо зададено съотношение между тях (напр. 1 м = 3 кг.)++
1.19До 5 различни мерни единици за артикул с променливо съотношение между тях (напр. 1 м = 2,9 кг., 3 кг. или 3,2 кг. – според партида)+
1.20Баркод за артикул++
1.21Отделен баркод за всяка мерна единица+
1.22Автоматично генериране на баркод на артикули по мерни единици. Баркода включва шифъра на артикула и индекс на мерната единица използвана в софтуера.+
1.23Проверка за повтарящ се баркод при въвеждане на нов ++
1.24Печат на баркод етикет от картона на артикула. Етикета съдържа следните данни: Наименование на артикула; Баркод щрих, в който е кодиран баркод номера или шифъра на артикула; производител; вносител; състав; продажна цена. ++
1.25Състав, годност (в дни) на артикула, който се отпечатва в документи+
1.26Каталожен номер, Дата на дизайн, Субстанция+
1.27Езици – наименование и характеристики на артикула на чужд език.+
1.28Автоматично генериране наименования и характеристики на чужд език. +
1.29Екранна форма за въвеждане/редакция на артикули и Списък на артикули на румънски език.Списък на артикули на английски език+
1.30Признаци – допълнителни признаци за артикул и тяхното значение+
1.31Продуктова такса – код, материал – опаковка, тегло+
1.32Поддържане на данни за сертификат за качество / документ за съответствие/произход (във връзка с ISO 9001)+
1.33Артикулен номер, баркод и мерни единици на клиента (за търг. вериги МЕТРО, Билла, Кауфланд, СВА, Карфур, Фантастико, Пикадили)+
1.34Счетоводни групи на артикули – няколко артикула от складовия модул отговарят на един от счетоводния (с цел улесняване на счетоводството)+
1.35Задаване на минимални, максимални и критични количества за артикул + + +
2ДОСТАВКИ (СНАБДЯВАНЕ)
2.1Складова разписка за доставка
2.1.1Данни за доставчик+++
2.1.2Бързо въвеждане на нов доставчик в момента на доставката+++
2.1.3Предмет на доставката+++
2.1.4Извеждане на средна претеглена цена при въвеждане на доставка+++
2.1.5Към всяка доставка – данни за вид, номер и дата на документ за покупка, които в последствие се извеждат и в справки+++
2.1.6Въвеждане на падеж на плащане (в дни или конкретна дата)+++
2.1.7Проверка за дублиране на доставки – се извежда предупредително съобщение. Ако потребителят отхвърли съобщението, редовете на новия документ се добавят към тези на вече въведения+++
2.1.8Индивидуална номерация на документите по потребители+++
2.1.9Заприхождаване в няколко склада+++
2.1.10Бързо търсене на артикули по шифър или наименование+++
2.1.11Въвеждане на нови артикули в момента на доставката от документа+++
2.1.12Информация за налично количество от избрания артикул към момента на доставката+++
2.1.13Различен % ДДС за всеки ред от складовата разписка+++
2.1.14Задаване на ползван % търговска отстъпка / надценка+++
2.1.15Информация за общата стойност на доставката след всеки добавен артикул+++
2.1.16Въвеждане / промяна на продажна цена в момента на доставката++
2.1.17Въвеждане на доставки с нулева цена++
2.1.18Връщане на стоки / материали на доставчик++
2.1.19Заприхождаване по партиди с постоянни мерни единици и съотношения между тях++
2.1.20Работа с ръчен баркод скенер++
2.1.21Зареждане редове на документа от външен файл генериран от мобилно баркод сканиращо устройство* – на база подадена във файла информация за баркод на артикул, мерна единица и доставено количество, в документа автоматично се попълват редовете с доставени артикули. Могат да се импортират артикули от няколко файла, в един складов документ. +
2.1.22Печат на баркод етикети за артикула от документа за доставка+
2.1.23Автоматично натрупване на разходите по доставката (напр. транспорт, такси и др.) върху стойността на артикулите на база стойност или количество++
2.1.24Данни за транспортна организация, автомобил, превозвач++
2.1.25Вид, номер и дата на документа за транспорт, номер на товарителница++
2.1.26Стойност на услугата++
2.1.27ДДС % за транспорт++
2.1.28Забрана за редакция на документа извън датата на създаване++
2.1.29Отразяване на мито и ДДС при внос с данни за митническа декларация – номер и дата (при внос)++
2.1.30ДДС при внос+
2.1.31Заприхождаване по партиди с променливи мерни единици и съотношения между тях+
2.1.32Валута – работа с различни валути+
2.1.33Възможност за извеждане една от трите цени: средна, най-висока или последна доставна при въвеждане на доставка+
2.1.34Възможност за задаване на курс, важащ за всички доставки или по курс на самата доставка+
2.1.35Допълнителни данни за артикулите – опаковка, маркировка, документ за съответствие от доставчик – номер и дата+
2.1.36Отразяване на производител, вносител по доставката+
2.1.37Ограничение за заприхождаване само в конкретен склад – по потребители+
2.1.38Автоматично погасяване на задължения при плащане в брой през документа+
2.1.39Забрана за работа с доставни цени по потребители+
2.1.40Езици – превод на румънски език по потребители (екран и печат)+
2.2Заявка за доставка
2.1Заявка за доставка от външен доставчик с възможност да бъде потвърдена в складова разписка. Справка за заявено и реално доставено количество с показване на разликите.+
2.2Заявка за вътрешна доставка (напр. от централен склад) с възможност да бъде потвърдена в протокол за вътрешно преместване. Следене на заявено и реално доставено количество.+
2.3Заявка за доставка на база обвръзка на артикул с конкретен доставчик С данни за: склад от който е заявката, артикули, доставчик, дата на доставка, налично количество към момента на заявката, заявено количество, средна доставна цена към момента на доставката+
2.4Заявки за доставки на база обвръзка на артикули с производители и вносители С данни за: вносител / производител, артикули, дата на доставка, налично количество към момента на заявката, заявено количество, средна доставна цена към момента на доставката, доставено количество (след изпълнение на доставката)+
3ВЪТРЕШНОСКЛАДОВИ ДОКУМЕНТИ
3.1Искане за изписване на материали
3.1.1Индивидуална номерация по потребители+++
3.1.2Изписване по среднопретеглена цена+++
3.1.3Изписване по партиди++
3.1.4Изписване по първа входяща – първа изходяща+
3.1.5Работа с ръчен баркод скенер++
3.1.6Данни за налично и отпуснато количество++
3.1.7Определяне на недостиг++
3.1.8Възможност за изписване от няколко склада с един документ++
3.1.9Изписване при нулеви или отрицателни наличности („на минус”) (според настройка)++
3.1.10Ограничение за изписване само от един склад+
3.1.11Изписване по направление – звено/цех/отдел+
3.1.12Изписване по направление – конкретна поръчка/обект+
3.1.13Сигнализиране при достигане на минимална наличност определена за артикул+
3.1.14Връщане на материали от разходен център (производство, строителен обект и т.н.) в склад (според настройка)+
3.1.15Поле бележки за въвеждане на свободен текст+
3.2Протокол за брак
3.2.1Бракуване по партиди++
3.2.2Данни за артикули – склад, шифър, наименование, налично количество, стойност++
3.2.3Брак – количество, стойност++
3.2.4Автоматично осчетоводяване (разнасяне) на данните от протокола на база настройка++
3.2.5Данни за членовете на комисията по бракуване+
3.2.6Опции за признат/непризнат брак+
3.2.7Информация за причините за брака+
3.2.8Забрани за създаване, редакция, изтриване по потребители+
3.3Протокол за вътрешно преместване
3.3.1Индивидуална номерация на документа по потребители+++
3.3.2Вътрешно преместване по среднопретеглени цени+++
3.3.3Работа с всички складове++
3.3.4Ограничене по потребители за работа с определени складове++
3.3.5Натрупване на разходите по преместване (напр. транспорт, такси и др.) върху стойността на артикулите на база стойност или количество++
3.3.6Отразяване на количествени разлики при преместването++
3.3.7Сигнализиране при достигане на минимална наличност определена за артикул+
3.3.8Работа с ръчен баркод скенер++
3.3.9Зареждане редове на документа от външен файл, генериран от мобилно баркод сканиращо устройство* – на база подадена във файла информация за баркод на артикул, мерна единица и преместено количество, в документа автоматично се попълват редовете с артикули. Могат да се импортират артикули от няколко файла, в един документ за вътрешно преместване.+
3.3.10Автоматично зареждане на редове в документа, чрез прочитане на баркод (или ръчно въвеждане) от отпечатан друг документ за преместване.+
3.3.11Подреждане на редовете по азбучен ред на шифрите на артикулите на печат, а не по реда на въвеждане в документа+
3.3.12Вътрешно преместване по партиди с постоянни мерни единици и съотношения между тях++
3.3.13Вътрешно преместване по партиди с променливи мерни единици и съотношения между тях+
3.3.14Вътрешно преместване по първа входяща – първа изходяща+
3.3.15Генериране на документ за вътрешно преместване от вътрешната заявка за доставка – изписване на количествата от склад „Предал“ и заприхождаване в склад „Заявил“+
3.3.16Забрана за редакция на издадени документи по потребители+
3.3.17Забрана за извеждане на цени по потребители – екран и печат+
3.3.18Извеждане на продажна цена – на екран и печат+
3.3.19Продажна цена – само на печат+
3.3.20Извеждане на продажна и доставна цена – на екран и печат+
3.3.21Стойностни разлики при преместването (при промяна на цена)+
3.3.22Трансформация на партиди (преместване от партида в партида, създаване на нова партида)+
3.3.23Автоматично зареждане на номер и дата на партидата ‘от склад’ като партидата за ‘в склад’+
3.3.24Езици – превод на румънски език по потребители (екран и печат)+
3.4Инвентаризация
3.4.1Инвентаризационен опис++
3.4.2Отразяване на извършени инвентаризации към определена дата и автоматично разнасяне на резултатите от тях++
3.4.3Протокол за липси и излишъци++
3.4.4Инвентаризация по партиди+
3.4.5Фактически наличности, равни на отчетни – Въвеждат се само различаващите се за по-бърза инвентаризация+
3.4.6Инвентаризация с баркод скенер+
3.4.7Зареждане на информация за фактическо намерено количество от външен файл, генериран от мобилно баркод сканиращо устройство* – на база подадена във файла информация за баркод на артикул, мерна единица и намерено количество, във формата за осчетоводяване на инвентаризация се зарежда автоматично фактическо намереното количество . Може да се импортира информация от няколко файла.+
3.5Справки
3.5.1Отчет за склад – извежда състоянието на артикулите в обособените складове за определен период – наличност, приход, разход, остатък+++
3.5.2Групировъчен отчет – извежда обобщена изформация за състоянието на артикулите общо във всички складове за определен период – наличност, приход, разход, остатък+++
3.5.3Стоки от доставчици – извежда доставените стоки за определен период по доставчици с филтър за конкретен доставчик+++
3.5.4Отчет за склад по партиди – извежда състоянието на артикулите в обособените складове, разбита по партиди за определен период – наличност, приход, разход, остатък++
3.5.5Карта на склад – извежда движението на артикулите от момента на постъпване в склада до момента на изписване (вътрешни прехвърляния, вътрешно потребление, продажба и др.)++
3.5.6Дневник за контрол на доставени суровини и материали (съгласно HACCP)++
3.5.7Дневник за контрола на експедирани стоки/продукция (съгласно HACCP)++
3.5.8Наличности по складове – извежда наличните количества от даден артикул във всеки обособен склад и общо за предприятието с възможност за следене на максимални, минимални и критични количества++
3.5.9Оптимални стокови запаси – проследява максимални, минимални, критични количества за всеки артикул общо за предприятието++
3.5.10Оптимални стокови запаси – проследява максимални, минимални, критични количества за всеки артикул, за конкретен склад+
3.5.11Справка за изписани материали/суровини по разходни центрове (обекти) – извежда изписаните материали/суровини към конкретен обект и/или разходен център+
3.5.12Справка за процент реализация на заявки от клиенти и вътрешни поделения (справка по документи) – извеждат се данни за заявени, експедирани количества и разлика между тях, на база на която се изчислява процент на изпълнимост на заявките (реализация)+
Справка за заявени и доставени количества по доставчици – извежда данни за заявени, доставени количества и разлика между тях. Съдържа информация и за: доставчик; номер/дата на складов документ; номер/дата на документи от доставчик; цени на доставка и стойност; Може да се филтрира по изпълнени/неизпълнени заявки;+
3.5.13Справи на английски език:

Карта на склад;

Отчет за склад;

Разчети с контрагенти

+
3.5.14 Справка отчет за склад с опция за печат на баркод етикети +
3.5.14Справка отчет за склад по продажни цени++
3.6Складова организация
3.6.1Неограничен брой складове (вкл. географски отдалечени, виртуални)+++
3.6.2До 13 нива на аналитичност в рамките на всеки склад+++
3.6.3Гъвкава организация съобразно спецификите на дейността (по групи стоки, по МОЛ, по местонахождение и др.)+++
3.6.4Автоматично генериране на счетоводни записи от складови документи (според настройка)++
3.6.5Автоматизирана процедура за отразяване брака на материални запаси++
3.6.6Права проследимост по партиди (от кого е доставено, какво е произведено, на кого е продадено)++
3.6.7Обратна проследимост по партиди (на кого е продадено, от какво е произведено, от кого е доставено)++
3.6.8Обвръзка на складов модул със счетоводен++
3.6.9Възможност за изписване от няколко склада едновременно++
3.6.10Възможност за заприхождаване в няколко склада едновременно+
3.6.11Възможност един склад да работи с няколко фирми+
3.6.12Поддържане на наличност на опаковани и разопаковани количества+
3.6.13Възможност за работа с нулеви цени в склада (така че в склада да се работи само с количества, а в счетоводството – и със стойност)+
3.6.14Работа с ръчен баркод скенер++
3.6.15Зареждане на данни от мобилни сканиращи устройства* +
4ПРОДАЖБИ
4.1Документи
4.1.2Експедиционна бележка / стокова разписка+++
4.1.3Фактура+++
4.1.4Оферта++
4.1.5Проформа фактура++
4.1.6Кредитно и дебитно известие по конкретна фактура с автоматично зареждане съдържанието на фактурата. Отразяване на корекциите по редове (количество/стойност). Използва се, когато трябва да се коригира конкретен ред (артикул или услуга)++
4.1.7Заявка / поръчка от клиент+
4.1.8Кредитно и дебитно известие по няколко фактури. Използва се, когато трябва да се приспадне определена сума на клиент (напр. при даване на отстъпка за направен оборот през даден период)+
4.1.9Протокол за върнати стоки+
4.2Общи данни в документите
4.2.1Номер и дата+++
4.2.2Данни за клиента+++
4.2.3Бележки в свободен текст към съответния документ (излизат и на печат)+++
4.2.4Данни за артикул – шифър, наименование, количество, цена, отстъпки по редове, общи отстъпки, ДДС+++
4.2.5Извършени услуги – стойност, отстъпка, ДДС++
4.2.6Данни за сделката – град, адрес, дата, предмет на сделката++
4.2.7Основание за нулева ставка \ неначисляване на ДДС – еднократно изграждане на номенклатура за последващо ползване++
4.2.8Превоз – спецификация, превозно средство, товарителница – номер и дата+
4.2.9Дата на доставка / плащане – ако е различна от датата на документа+
4.2.10Езици – превод на румънски език по потребители (екран и печат)+
4.3Трансформиране на документи от един вид в друг без повторно въвеждане на информация
4.3.1Експедиционна бележка / стокова разписка – във фактура++
4.3.2Трансформиране на проформа фактура в редовна със запазване на номера и датата++
4.3.3Трансформиране на проформа фактура в редовна със запазване на номера и редакция на датата+
4.3.4Заявка – в експедиционна бележка / стокова разписка+
4.3.5Кантарна бележка – в експедиционна бележка / искане / складова разписка+
4.4Аванси
4.4.1Авансова фактура+
4.4.2Авансово плащане+
4.4.3Фактура за приспадане на аванс+
4.5Заявки / поръчки
4.5.1Частично експедиране на заявено количество+
4.5.2Анулиране на (част от) заявка за продажба+
4.5.3Отчитане на заявено и реално експедирано (потвърдено) количество+
4.5.4Дата и час на приемане и изпълнение на поръчка+
4.5.5При работа по партиди – при заявка се избира артикул и количество, а при експедиция – партидата, от която се продава+
4.5.6Редактиране на заявка за продажба – според права на достъп+
4.5.7Справка за процентно изпълнение на заявки+
4.5.8Списък на заявки за доставка+
4.6Цени и отстъпки
4.6.1Четири основни групи цени+++
4.6.2Процент отстъпка или надценка за всяка група цени+++
4.6.3Определяне на цени и отстъпка в момента на продажбата+++
4.6.4Възможност за продажба по доставна цена+++
4.6.5Цени във валута++
4.6.6Отстъпки или надценки в твърда сума++
4.6.7Забрана на промяна на цени / отстъпки (според права за достъп)++
4.6.8Отстъпка или надценка за обща сума на документа за продажба++
4.6.9Извеждане на отстъпката в отделен ред / колона или калкулиране в цената+
4.6.10Отстъпки на конкретен клиент, на група клиенти или на всички клиенти – за конкретен артикул, за група артикули, за всички артикули, за конкретен склад, за няколко склада, за всички складове, за период (промоция)+
4.6.11Отстъпка за конкретен артикул, за група артикули или за всички артикули – на конкретен клиент, на група клиенти, на всички клиенти, за конкретен склад, за няколко склада, за всички складове, за период (промоция)+
4.6.12Отстъпка за покупка от конкретен склад, от няколко склада, от всички складове – на конкретен клиент, на група клиенти, на всички клиенти, за конкретен артикул, за група артикули, за всички артикули, за период (промоция)+
4.6.13Отстъпки за период (промоции) – за конкретен клиент, за група клиенти, за конкретен артикул, за група артикули, за конкретен склад, за всички складове+
4.6.14Цени по обекти / локации на клиента+
4.6.15Задаване на минимална продажна цена по обекти на клиента+
4.6.16Конкретни цени за конкретен клиент или група клиенти+
4.6.17Отстъпки за направени обороти (с издаване на кредитно известие)+
4.6.18Копиране на продажни цени (в лева или валута) от склад в склад+
4.6.19Едновременно редактиране на цени (+/- %) на няколко или всички артикули+
4.6.20Централизирано определяне на цени и отстъпки+
4.6.21Езици – превод на основната форма за продажни цени на румънски език по потребители+
4.6.22Печат на Приемо-предавателен протокол и Удостоверение за качество при печат на фактура за продажба++
4.7Продажба на артикули
4.7.1Бързо търсене по (част от): шифър, наименование, характеристики, наличности, продажни цени+++
4.7.2Филтриране по конкретен склад или за всички складове, филтриране на артикули само с наличност или всички артикули+++
4.7.3Определяне на продажни цени в момента на продажбата+++
4.7.4Предупредително съобщение, ако продажната цена е по-ниска от доставната+++
4.7.5Предупредително съобщение при недостатъчно количество++
4.7.6Продажба при нулеви или отрицателни наличности („продажба на минус”)++
4.7.7Забрана за изписване „на минус“ (с настройка)++
4.7.8Възможност за въвеждане на различен % ДДС на всеки ред от документа++
4.7.9Продажба с нулеви продажни цени+
4.7.10Продажба с твърдо заложени продажни цени без възможност за промяна+
4.7.11Продажба по цени във валута, преизчислени в лева, на печат по заложен курс+
4.7.12Задаване на фиксиран % ДДС за намаляване риска от грешки+
4.7.13Обвръзка на Вид сделка с % ДДС+
4.7.14Забрана за продажба от определени складове+
4.7.15Забрана за продажба на определени контрагенти+
4.7.16Сигнализиране при достигане на минимална наличност определена за артикул+
4.7.17Шаблони за продажба – включват в състава си множество отделни артикули, които се продават заедно. При избор на конкретен шаблон, автоматично в документа се зарежда съдържащите се в него артикули с заложени количества и цени+
4.7.18Работа с ръчен баркод скенер++
4.7.19Зареждане редове на документа от външен файл, генериран от мобилно баркод сканиращо устройство*.На база подадена във файла информация за баркод на артикул, мерна единица и продадено количество, в документа автоматично се попълват продадените артикули. За всеки ред, автоматично се попълва продажна цена и отстъпка (ако има такава) съобразно, избрания клиент Могат да се импортират артикули от няколко файла, в един документ за продажба.+
4.8Фактуриране на услуги
4.8.1Настройване на групи услуги в падащ списък++
4.8.2Създаване постоянна номенклатура от услуги в рамките на всяка група услуги++
4.8.3Ограничаване достъпа до определени групи услуги по потребители+
4.8.4Специална функционалност за фактуриране на услуги, свързани с морски бизнес и импорт на продажби от xml файлове+
4.9Плащане
4.9.1Плащане в брой+++
4.9.2Плащане по сметка+++
4.9.3Комбинирано (напр. една част в брой, а друга – по сметка)+++
4.9.4Автоматично създаване на приходен ордер при плащане в брой+++
4.9.5Автоматично отпечатване на приходен ордер и квитанция към документ за продажба при плащане в брой++
4.9.6Погасяване на няколко документа за продажба с един касов ордер++
4.9.7Автоматично погасяване на фактура с касовия ордер за плащане на експедиционната бележка към фактурата+
4.9.8Плащане с приспадане на аванс+
4.9.9Плащане с прихващане+
4.9.10Капаро+
4.9.11Други (според настройка)+
4.10Език и валута
4.10.1Фактура във валута на български език++
4.10.2Цени в лева и произволен брой валути+
4.10.3Фактура в лева, но издадена на база валутни цени+
4.10.4Фактура във валута на чужд език (Invoice) и автоматично издаване на българска фактура+
4.10.5Фактура на чужд език с данни за получател, различен от контрагента по фактурата+
4.10.6Формиране на разчет с клиента в една или повече валути+
4.11Работа по партиди
4.11.1Визуализиране само на партиди, по които има наличности++
4.11.2При избор на артикул се вижда общата наличност. При избор на партида – само наличността от нея+
4.11.3По подразбиране се извежда първа партида с наличност с възможност за промяна+
4.11.4Създаване на партида в момента на продажбата+
4.12.6Определяне Срок на годност по конкретни партиди в момента на продажбата+
4.12Мерни единици
4.12.1Продажба в една или повече взаимосвързани мерни единици++
4.12.2Заявка от клиент в една мерна единица (напр. кв. м), а продажба в друга (напр. брой)++
4.12.3Калкулатор за автоматично преизчисляване от една мерна единица в друга в момента на продажбата++
4.12.4Експедиция по една мерна единица, фактуриране по друга+
4.12.5Заприхождаване в една, а продажба в друга мерна единица+
4.13Организация на продажбите
4.13.1Възможност за работа само с клавиатура (с цел ускоряване на продажбите на гише / по телефон)+++
4.13.2Извеждане на екран и печат на продажна цена с и без ДДС+++
4.13.3Бързо въвеждане на нов клиент в момента на продажбата+++
4.13.4Автоматично създаване на приходен касов ордер при продажба в брой+++
4.13.5Индивидуална номерация по потребители+++
4.13.6Обобщаване на няколко експедиционни бележки в една фактура++
4.13.7Задаване на падеж на плащане в момента на продажбата++
4.13.8Заложен падеж за всеки клиент, излизащ по подразбиране при продажба++
4.13.9Въвеждане на артикул чрез ръчен баркод скенер++
4.13.10Въвеждане на артикули, автоматично на база информация от мобилен баркод скенер*+
4.13.11Резервиране на количества++
4.13.12Бърза проверка на цената в момента на продажбата++
4.13.13Бърза проверка на наличност в момента на продажбата++
4.13.14Забрана за редакция на документи извън датата на издаване++
4.13.15Забрана за редакция на документи+
4.13.16Предупреждение / забрана за продажба на клиенти с превишени лимити+
4.13.17Забрана за виждане на доставни цени (според права на достъп)+
4.13.18Ограничение за работа с определени складове+
4.13.19Ограничение за работа с определени клиенти+
4.13.20Фактури във формат, изискван от търговските вериги (МЕТРО, Билла, Кауфланд, СВА, Карфур, Фантастико, Пикадили)+
4.13.21Фактуриране с данъчна основа, различна от стойността на сделката (напр. при продажба на дълготрайни активи)+
4.13.22Отложено фактуриране – издаване на фактура в момент, следващ момента на експедиция+
4.13.23Отговорно пазене – издаване на фактура в момент, предхождащ момента на експедиция+
4.13.24Документ за съответствие (съгласно ISO 9001) – автоматично отпечатване при продажба Текстът на бланката се задава еднократно от потребителя+
4.14Справки за продажби
4.14.1Стоки по клиенти – извежда подробни данни за това кой клиент, какви стоки е купувал (количества, цени, обща стойност), по конкретни документи, с изведен филтър за избор на клиент+++
4.14.2Клиенти по стоки – извежда подробни данни за това коя стока на кои клиенти е продадена (количества, цени, обща стойност), с изведен филтър и за избор на артикул, за всички складове или за определен склад+++
4.14.3Стокооборот – извежда стойностни данни за извършените продажби, по документи и клиенти+++
4.14.4Стоково-паричен отчет – извежда обобщени данни за продадените количества по артикули с информация за средна доставна и продажна цена, среден % надценка – общо и за единица, в твърда сума и процент. За всички складове или определен склад++
4.14.5Обобщена справка по артикул – извежда обобщени данни за продадените количества от всеки артикул, включително цени и ползвани отстъпки++
4.14.6Борсов дневник – извежда подробни данни за продадените артикули по клиенти (количества, цени, обща стойност, вид плащане), по конкретни документи, с изведени филтри за клиент, артикул, индекс на клиента++
4.14.7Отчет за продажби по услуги – извежда подробни данни за реализираните услуги, по клиенти и документи с възможност за филтриране по тип и статус на документа++
4.14.8Отчет за продажби по артикули – извежда подробни данни за продадените и/или заявени артикули, по клиенти и документи с възможност за филтриране по тип и статус на документа+
4.14.9Продажби по търговски агент / дистрибутор – извежда подробни данни за продадените артикули по клиенти на търговските агенти (количества, цени, обща стойност), по конкретни документи, с изведен филтър за избор на клиент++
4.14.10Обобщена справка по търговски агенти – извежда обобщени данни за продадените артикули по клиенти на търговските агенти (количества, цени, обща стойност)+
4.14.11Справка за заявено количество от клиенти и собствени обекти (с цел планиране на производството)+
4.14.12Справка за реализация – извежда данни за заявени и реално експедирани количества (към клиенти и вътрешни поделения) и разлика между тях, на база на която се изчислява процент на изпълнимост на заявките (реализация)+
4.14.13Продажби по доставчици (с изведен филтър за доставчик) – извежда данни за продадените артикули в разрез по доставчици, включително данни за отчетна цена, последна доставна, максимална продажна, количество – налично, остатък, доставено, последно доставено, продадено+
4.14.14Продажби по артикули и по доставчици (с изведен филтър за склад и артикул) – извежда данни за продадените артикули в разрез по доставчици, включително данни за отчетна цена, последна доставна, максимална продажна, количество – налично, остатък, доставено, последно доставено, продадено+
4.14.15Печалба по документи – извежда брутна печалба по конкретни документи за продажба на база съпоставката на продажната с доставната стойност на продадените артикули;+
4.14.15Справки за продажби на румънски език:

Стоки по клиенти;

Клиенти по стоки;

Отчет за продажби

+
4.15Печат на фактури
4.15.1Матричен и лазерен печат+++
4.15.2Пренасяне на дълго наименование на следващ ред (вкл. на матричен печат)+++
4.15.3Съхраняване на фактура като .pdf файл или изображение (.jpg)+++
4.15.4Печат на свободен текст, зададен от потребителя+++
4.15.5Отпечатване на всички банкови сметки на фактурата+++
4.15.6Отпечатване на банкова сметка на фактурата според клиента, за когото е предназначена тя++
4.15.7Отпечатване на салдо на клиента към момента++
4.15.8Отпечатване на падеж при разсрочено плащане++
4.15.9Отпечатване на основна и допълнителни мерни единици++
4.15.10Отпечатване на BG номер (при хранителни производства)++
4.15.11Съкратен печат (два екземпляра на една страница А4)++
4.15.12Ако няколко артикула от складовия модул се водят под едно обобщаващо наименование в счетоводния, на експедиционната бележка от складовия модул и на фактурата от счетоводния наименованията се отпечатват детайлно, както присъстват в складовия модул++
4.15.13Ако няколко артикула от складовия модул се водят под едно обобщаващо наименование в счетоводния, на експедиционната бележка се отпечатват наименованията от складовия модул, а на фактурата – от счетоводния+
4.15.14Отпечатване без цени (само количества) в складови документи+
4.15.15Отпечатване на анкета за клиенти върху експедиционна бележка/стокова разписка (във връзка с изисквания за анкетиране на клиентите по ISO 9001)+
4.15.16Странициран матричен и лазерен печат (напр. стр. 1/3, 2/3, 3/3)+
4.15.17Отпечатване на фирмено лого+
4.15.18Обединяване редове на артикули и/или услуги при печат+
4.15.19Отпечатване Срок на годност на стоките/продуктите+
4.16Продажби в търговски обекти (POS)
4.16.1Генериране на документ за продажба на дребно (на граждани) – по подразбиране+++
4.16.2Автоматично изписване от наличностите+++
4.16.3При продажба се вижда наличността за конкретния обект или общо за всички обекти+++
4.16.4Възможност за инсталиране на работни станции с ниски хардуерни параметри (touchscreen)+++
4.16.5Засичане на продажби с касова наличност+++
4.16.6Възможност за търговски отстъпки / надценки в момента на продажбата+++
4.16.7Автоматично създаване на приходен касов ордер при продажба в брой+++
4.16.8Отчитане на плащане и създаване на счетоводни записи++
4.16.9Възможност за трансформация в експедиционна бележка или фактура++
4.16.10Връзка с касови апарати или фискални принтери (на Датекс, Елтрейд, Дейзи)++
4.16.11Работа с ръчен баркод скенер++
4.16.12Възможност за работа с клиентски карти++
4.17Периодично фактуриране (билинг)
4.17.1Договори с клиенти+
4.17.2Текст на договорите според изисквания на потребителя+
4.17.3Автоматично издаване на периодични фактури според договори+
4.17.4Автоматично добавяне на редове за променливи такси (напр. според потреблението на ел. енергия, вода, телефон и др. според въведени показания)+
4.17.5Автоматично добавяне на редове за фиксирани такси (напр. за наем, абонамент, охрана или др.)+
4.17.6Шаблони за фактуриране+
4.17.7Различни периоди на фактуриране (за месец, за тримесечие и т.н.)+
4.17.8Различни условия на фактуриране – за текущ период, за бъдещи(и) период(и)+
4.17.9Възможност за фактуриране за 28-дневни периоди+
4.17.10Възможност за редакция на автоматично генерирана фактура+
4.17.11Възможност за повторно отпечатване на фактури за минали периоди+
4.17.12Задаване на плащане в брой или по банков път, с или без падеж+
4.17.13Настройване на падеж на плащане по подразбиране+
4.17.14Фактуриране за един, няколко или всички клиенти едновременно+
4.17.15Извеждане на фактура като .pdf или .jpg файл за изпращане по e-mail+
4.17.16Справка за дължими суми+
5СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ
5.1Кантарна бележка
5.1.1Индивидуална номерация на документа по потребители++
5.1.2Данни за доставчика / клиента++
5.1.3Обект на доставчика / клиента++
5.1.4Данни за документа по доставката, предмет на доставката++
5.1.5Склад, в/от който се доставя/изписва претегленият артикул++
5.1.6Данни за автомобил, водач, транспортна организация, товарителница++
5.1.7Данни за артикула – шифър, наименование, доставено / продадено количество++
5.1.8Изтеглено количество – пълен / празен++
5.1.9Автоматично генериране и печат на складова разписка за доставка на база кантарната бележка++
5.1.10Автоматично генериране и печат на експедиционна бележка на база кантарната бележка++
5.1.11Автоматично генериране и печат на протокол за преместване от склад в склад на база кантарната бележка+
5.1.12Автоматично генериране на искане за изписване на материали на база кантарната бележка+
5.1.13Автоматично генериране и печат на нареждане за производство за бетон на база данни от кантарна бележка+
5.1.14Час на нареждане (за бетон)+
5.1.15Час на забъркване (за бетон)+
5.1.16Заявено количество (за бетон)+
5.1.17Преобразуване на кантарно тегло на база заложен коефициент (от тон в кг.)+
5.2Експедиционна бележка за бетон
5.2.1Данни за клиент, обекти на клиента++
5.2.2Бетонов възел, машина, поръчка++
5.2.3Данни за експедирания бетон – шифър, наименование, тегло, обем, разходна норма, химически добавки++
5.2.4Данни за транспорта – автомобил, wодач, транспортна организация, превозвач++
5.2.5Начало на миксиране, експедиция, пристигане, час на полагане++
5.2.6Свободен текст към експедиционната бележка++
5.2.7Специална печатна форма, съдържаща данни за рецепта, химичен състав, час на полагане и др.++
6НАСТРОЙКИ ПО ПОТРЕБИТЕЛИ
6.1Складова разписка за доставка
6.1.1Позволение за редакция на документа извън датата на създаването му. Редакция се забранява за всички останали потребители.
6.1.2Забрана за осчетоводяване на плащания през документа+
6.1.3Създаване само на непотвърдени складови разписки (заявки към доставчик)+
6.1.4Забрана за работа с доставни цени и стойности в екранна форма за въвеждане, печат и опис на документите++
6.2Протоколи за преместване от склад в склад
6.2.1Създаване само на непотвърдени протоколи за преместване (заявки към вътрешен склад)+
6.2.2Работа с документ без цени и стойности – скрива доставна цена и останалите стойностни величини на екран и печат (лазерен и матричен) за съответния потребител++
6.2.3Фокуса след добавяне на ред и при отваряне на формата е в поле Шифър+++
6.2.4Забрана за изписване без наличност++
6.2.5Забрана за промяна на партидата в поле ‘В склад’ – зарежда се автоматично от партидата в поле ‘От склад’++
6.2.6Редакция на протоколи само за определени складове+
6.2.7Забрана за редакция на протоколи за преместване++
6.2.8Забрана за изтриване на протоколи за преместване++
6.2.9Забрана за редакция дата на непотвърдени протоколи за преместване+
6.3Искане за изписване на материали
6.3.1Позволение за изписване без наличност само за съответния потребител++
6.3.2Позволение за редакция на документа извън датата на създаването му. Забранява се на всички останали потребители.++
6.4Инвентаризация
6.4.1Разнасяне на данни от направена инвентаризация само от определен, забранява се на всички останали+
6.5Продажба (търговски документ/фактура)
6.5.1 Забрана за анулиране извън месеца на създаване+
6.5.2Забрана за потвърждаване на поръчки като фактури+
6.5.3Забрана за продажби от склад+++
6.5.4Забрана за редакция/изтриване на поръчки/фактури, извън датата на издаване
6.5.5Забрана за редакция на част от данните в документа, определени в настройка++
6.5.6Забрана за изтриване на потвърдени и анулирани документи за продажба++
6.5.7Забрана за промяна статуса на документите за продажба – от проформа на потвърден+
6.5.8Забрана изтриване на документи, фактури, известия+
6.5.9Забрана за анулиране на документи за продажба+
6.5.10Забрана за въвеждане, редактиране, изтриване на въведени първоначални наличности за артикул++
6.5.11Забрана за въвеждане, редактиране, изтриване на продажни цени++
6.5.12Забрана за продажба от определени складове+++
6.5.13Генериране на Фактура след запис на експедиционна бележка++
6.5.14Фокуса на курсора в поле шифър на артикул при отваряне на формата за продажби – ако се търсят артикулите по шифър. По подразбиране е в поле наименование, за да се търсят по него+++
6.5.15Забрана за въвеждане/редакция на търговски отстъпки/надценки+
6.5.16Позволение за изписване без наличност само за съответния потребител+
6.5.17Промяна Срок на годност в момента на продажбата от определени потребители+
6.5.18Права за създаване на шаблони с артикули при продажба+
6.5.19Задаване по потребители вида на печат на търговския документ – с/без цени, бр.копия+
6.5.20Ограничение за редактиране, изтриване и отпечатване само на документи създадени от конкретния потребител+
6.6Контрагенти
6.6.1Забрана за редакция на поле ‘лимит’ в картона на контрагетна+
6.6.2Права на потребител за отблокиране на продажби при надвишен лимит+
6.6.3Забрана за промяна преференциална цена за клиент+
6.6.4Определяне преференциални цени за клиент+
6.6.5Забрана за редакция на ‘Падеж на плащане’ заложен по подразбиране за клиент, който се извежда автоматично при продажба++
6.6.6Забрана за редакция на ‘Падеж на плащане’ заложен по конкретни обекти на клиент++
6.7Касови ордери
6.7.1Издаване само на непотвърдени РКО. Не може да създава/редактира потвърдени+
6.7.2Позволение за редакция на потвърдени ордери от други потребители+
6.7.3Опция за пренарежда номерата на ПКО и РКО в хронологичен ред+
6.7.4Определяне на касови сметки, с който потребителя има право да работи++
6.7.5Забрана за редакция на датата на ордера. Ордерът винаги се издава с текуща дата++
* представлява отделен модул, който се надгражда се към версия Контрол. Заплаща се допълнително.Повече за модул „Работа с баркод“* представлява отделен модул, който се надгражда се към версия Контрол. Заплаща се допълнително.Повече за модул „Работа с баркод“

Заявка за достъп до демо версия на продукта може да изпратите от следната форма: