Софтуер за Транспорт и Механизация

Модула „Транспорт” е софтуер за управление на автомобилния парк (fleet management system). Той може да се използва от фирми, чиято основна дейност е транспортната, но е приложим и за организации, в които транспортът е спомагателна дейност. Продуктът е част от бизнес информационната система МАCS, но може да функционира и самостоятелно.

Транспортният модул е пряко свързан с модул Механизация. Двата модула могат да работят както заедно, така и поотделно.

Модул „Механизация” е софтуер за управление на автопарк от машини – строителна и пътна техника, селскостопански машини и др. Той е предназначен за фирми от строителството (включително ниско и инфраструктурно), агробизнеса и други сфери, при които оптималното планиране на дейностите, контролът на работата и следенето на разходите са от първостепенно значение. Модулът е част от бизнес информационната система МАCS, но може да функционира и самостоятелно.

 

 • Пътни листи за съответните автомобили, водачи и обекти:

  Изготвяне на пътни листи с информация за:
  • » Автомобил – марка и номер;
  • » Водач;
  • » Обект, за който се отнася пътният лист;
  • » Маршрут;
  • » Изминати километри;
  • » Превозени товари (на тон, тон/километър, кубик, на курс и т.н.);
  • » Допълнителни данни за ремарке;
  • » Заредено и изразходено гориво;
  • » Увеличение на разходната норма според условията (зимно време, пресечен терен, градски пробег и др.);
  • » Извършена работа (напр. саморазтоварване);
  • » Престои (за сметка на собственика или на клиента).


 • Дневен акт

  Съставя се Дневен акт за извършената работа от машините, който съдържа информация за: 

  • » Обектите, на които е работила машината; 
  • » Механизаторът, управлявал машината; 
  • » Вид дейност (снегопочистване, оран или др.); 
  • » Извършена работа (в тонове, декари или др.); 
  • » Престой; 
  • » Заредено и изразходено гориво.


 • Икономия или преразход на гориво-смазочни материали (ГСМ)

  • » Извършен пробег; 
  • » Реално изразходени гориво-смазочни материали за периода; 
  • » Нормен разход; 
  • » Икономия / преразход.


 • Смяна на масла, антифриз, накладки, греси и др.

  Информация за направена смяна на масла, антифриз, накладки, греси и др. – колко са изминати, оставащи и текущо километри. • Сервизно (техническо) обслужване, извършени ремонти и резервни части

  Води се отчетност за сервизни обслужвания, извършени ремонти и резервни части. • Напомняния

  Възможност за настройване неограничен брой напомняния за: » Изтичащи срокове – застраховки, лизинг, сервизни интервали и др. » За смяна на консумативи

  Напомнянията могат да се настроят да се появяват след определен пробег (км) или работа (ч.), след определно време (дни, месеци, години) или на определна дата (напр. 01 януари). • Тарифи за извършване на услуги с автотранспорт и механизация към клиенти

  • » Към определена дата; 
  • » За различни марки автомобили; 
  • » В различни мерки; 
  • » Според вида на заплащането; 
  • » За работа и престой; 
  • » По договор или за епизодични услуги.

  Според тарифите автоматично се изготвя справка колко и какви услуги следва да се фактурират на клиенти – с опис по обекти, автомобили и видове дейности. • Ведомствена бензиностанция

  За ведомствени бензиностанции има възможност за отчитане и контрол на зареждането на гориво от електронни горивоколонки чрез чип-карти. Софтуерът дава справки за заредено гориво по водачи и автомобили за произволен период. >>> За повече информация вижте модул „Бензиностанция • Електронни везни

  Посредством опцията „Кантарна бележка” се обслужва претеглянето, заприхождаването, изписването и контрола на насипни товари. Претеглянето е както за вътрешни цели, така и като услуга за клиентите. При връзка с модул „Склад”, заприхождаването и изписването са свързани с автоматично подготвяне на съответен документ (складова разписка, протокол за вътрешно преместване, експедиционна бележка, фактура). При изписване могат да се ползват разходни норми за формиране на конкретна себестойност за всяка продажба. Контролът е свързан с пропускателния режим на транспортните средства като се поддържат исторически данни за всяко преминаване през везната. • Управленски справки

  На транспортните мениджъри софтуерът предоставя справки за: » Пропътувани километри, транспортни средства и водачи; » Сведения за ГСМ (гориво и смазочни материали); » Обобщена информация за изразходвани ГСМ; » Обобщена рекапитулация по водачи; » Обобщена рекапитулация по транспортни средства; » Обобщена рекапитулация по обекти; » Експлоатационни разходи – застраховки, данъци, винетки и др. » Приходи и разходи по обекти, превозни средства и шофьори.