Софтуер за управление

Основното предназначение на модул „Управление” е да подпомага ръководството при вземане на решения. Модулът дава възможност за извършване на бизнес анализи (т.нар. Business Intelligence)  на база обобщена или детайлна информация от всички модули на системата.

 • Справки

  Справките дават информация в реално време в желаните от потребителя направления, например:

  • »  Продажби (приходи); 
  • » Разходи; 
  • » Вземания и задължения; 
   » Печалба; 
   » Парични потоци (входящи и изходящи плащания); 
   » Наличности;
   » Доставки; 
   » Себестойност; 
   » Продукция; 
   » Други.
  • Генераторът на отчети дава възможност на потребителите сами да създават необходимите им справки. За целта в модул Управление има вградени функции, подобни на Microsoft Excel, с които потребителите могат да настройват каква информация да се извежда по колони и редове, да задават формули, да изчисляват коефициенти, да сортират и филтрират данните и т.н.

 

 • Бюджети

  Сред възможностите на модула е управление на йерархична система от бюджети. Всеки от тях документира необходимите средства по направления за даден период. Бюджетите се базират на прогнозни данни от минали периоди.

  Бюджетирането се реализира като се акумулират планови разходи и впоследствие се съкратят до размера на съответния бюджет. Обратно, при неусвояване на планирани разходи за даден обект, същите са трансферират нагоре по йерархичната структура.

  Бюджетирането е годишно и по периоди. Всеки бюджет може да се декомпозира по разходни центрове, по проекти и инвестиции като се следят източниците на средства – собствени или привлечени.

 • Анализи

  Модула обслужва и стратегическото управление на компанията.

  Показатели
  В модула са включени повече от 140 показатели, които дават ясна и изчерпателна характеристика на анализираните обекти като рентабилност, ефективност, обращаемост, ликвидност, финансова стабилност, платежоспособност, коефициент на задлъжнялост и др. Анализираните обекти включват:

  • »  Активи; 

  • » Капитал;

  • »  Приходи;

  • »  Печалба;

  • »  Разходи;

  • »  Вземания;

  • »  Задължения;

  • »  Платежоспособност;

  • »  Модели за финансов анализ.

 • Графично и таблично представяне

  С графични модели се визуализира динамиката на показателите и се сравняват стойностите им от различни отчетни периоди. Освен очертаване на главните тенденции, модулът предоставя и детайлизирана информация в табличен вид.
 • Помощна информация

  Към всеки показател има подробна помощна информация с описание на начина, по който е изчислен той, разяснение на икономическата логика, залегнала в него, областите на приложимост и общоприетите в теорията и практиката на финансовия анализ минимални и максимални стойности. Това прави модула достъпен за широк кръг специалисти, дава цялостна нагледна представа за измененията на резултатите и улеснява вземането на управленски решения.
 • Факторен анализ

  Модулът дава средства за анализ на факторите, оказващи влияние върху стойността или изменението на даден показател. Анализът се извършва като съответните фактори се включват или изключват и така се идентифицират причините, влияещи върху показателя.
 • Факторен анализ, с изключено влияние на фактора „Материали”

  На графиката е представен същия показател като по-горе, но с изключено влияние на фактора „Материали”.
 • Информация в реално време

  Модулът функционира в реално време, тъй като данни за анализа се извличат автоматично от останалите модули. Така вземането на решения се основава на актуална информация и се поддържа висока оперативност на управлението. Всяко решение се базира на цялостна преценка на ситуацията, интерпретирана чрез графични и таблични модели.

  Модулът ползва отчетни данни от другите модули на MACS, в съчетание с които се постига максималната му функционалност. Възможно е също и неговото самостоятелно използване на ниво обобщена информация (годишни финансови отчети).