Допълнителни модули Архиви - МикроАкаунт

Софтуер за митнически склад

Софтуер за проследяване на стоки и обезпечение при митнически и временен склад MACS ®

В Регламент (ЕС) 2015/2446 и Регламент (ЕС) 952/2013 – Митнически кодекс за ЕС е определена правната рамка и изискванията относно режим Митническо складиране на съюзни и несъюзни стоки.

Според регламентите за съответните митнически и временен склад следва да се определят суми – обезпечения (поръчителство или депозит) в Агенция Митници, които да се използва като гаранция за изплащането на всички потенциални задължения към митницата (държавни вземания при внос – мито, акциз, ДДС), за да бъде освободена стоката, която е под митнически контрол.

Модул „Митница“ на софтуер за митнически склад MACS® обхваща процесите по:

1) Операциите по складиране на стоки във временен или митнически склад.

2) Операциите по експедиция на стоки във временен или митнически склад.

3) Операциите по преместване на стоки в рамките на временен или митнически склад.

4) Проследяване обезпечаването на дължимите държавни вземания при внос – заемане и освобождаване на средства при всяка операция от определен референтен размер за всеки склад.

5) Актуални наличности по складове, вложители, видове стоки;

6) Справки към Агенция Митници за движението на стоки през съответния отчетен период в митническите и временните складове,

7) Справки към Агенция Митници за актуалните суми на предоставените обезпечения за стоките под митнически контрол (заети и свободни средства).

ЗАЯВИ ДЕМО

Модул „Служители“

Ефективното управление на служителите е сред причините за цялостния успех на фирмата. Възможностите на софтуера обхващат:

» Подбор на персонал – управление на процеса на on-line кандидатстване, събиране на автобиографии, провеждане на интервюта и тестове;

 

» Документация, свързана с назначаване – трудови договори, длъжностни характеристики, копия от дипломи и др.;

 

» Оценяване представянето на служителите – атестации, таргети, бонуси, санкции и др.;

 

» Развитие на служителите – повишения, преназначавания, обучения и др.

 

» Информация за отсъствия – отпуски, болнични, командировки;

 

» Следене на зачислените материали и оборудване на служителите.

Интеграция с външни системи

Едно от най-важните предимства на бизнес информационната система МАКС е  възможността за интеграцията с външни системи.

Някои от реализираните до момента интеграции:

 

Софтуер за електронни фактури

В интегрирана бизнес информационна система МАКС са разработени няколко варианта за изпращане на фактури (документи) по електронен път:

I. Изпращане на фактури по електронен път

Търговският софтуер MACS® дава възможност автоматично, посредством натискане на един бутон, да изпращате документите за продажба и придружаващите ги документи (Удостоверение за качество, Приемо-предавателни протоколи и т.н.) до имейл адреса на клиента, за който са предназначени.   

II. Изпращане на фактури чрез системата за електронен обмен на документи “e-faktura”

Тази функционалност дава възможност за изпращане на документи за продажба (фактури, кредитни известия) към системата за електронен обмен на документи “e-faktura”.

eFaktura.bg свързва издатели на е-фактури с техните получатели в една среда. Повече за системата може да видите тук: http://www.bobs.bg/bg/service/efakturabg.

III. Връзка с универсална платформа за електронен обмен на документи (EDI)

ECOD е универсална платформа за електронен обмен на документи (работи на основата на EDI Електронен обмен на документи). Идеята на тази система е да се автоматизира обработката на документи между доставчика и клиента. Това се осъществява чрез размяна на електронни документи – xml файлове. Размяната на електронни съобщения се координира от фирми посредници, за България една от тях е Елтрейд. Доставчиците и клиентите сключват договор с Елтрейд, за да се включат в електронния обмен.

Електронният обмен се осъществява по следния начин: Когато клиентът иска да закупи определени стоки от доставчика изпраща електронна поръчка до доставчика си, в която са посочва стоките и количествата, които иска да закупи. Тази поръчка се импортва в складовата база на доставчика като проформа експедиционна бележка.  Съответно когато тази поръчка се изпълни доставчика изпраща на купувача електронни документи – експедиционна бележка и фактура.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Основното приложение е размяната на документи с търговските вериги METRO, Билла и др. 

 

Софтуер за работа с баркод етикети

Работа с баркод

Основните ползи от въвеждането на баркод технологията при производствената или търговската дейност са:

» позволява по-добър контрол на суровините и материалите;

» пълна проследимост на движението на материали и стоки; 

» намалява времето за обработка на документи; 

» намалява времето за корекции на случайни грешки;

В складовия и производствен модул на МАКС са изградени различни възможности за разпечатване и прочитане на баркод етикети, така че да подпомагат работните процеси във фирмата.

Възможни са варианти за печат на баркод етикет на самия артикул, както и за самия документ. Например документа за доставка може да се идентифицира чрез печат на баркод щрих, така че обратното проследяване да се осъществява чрез сканиране на баркод етикета, закрепен за артикула. 

  

I. Производство с печат и прочитане на данни от баркод етикет и отпечатване на търговски етикет    

Пример 1 – Въвеждане на баркод технология в производството без разходна норма (по поръчка)
ЕтапБаркод принтер Баркод скенер 
ДоставкаПечат на баркод етикети по определен формат:

> пример за баркод на артикул с количество и пардита;

 

Зареждане на артикул – наименование и шифър
ПреместванеПечат на баркод етикети по определен форматЗареждане на данни от баркод етикет: склад, артикул, партида, количество
Влагане в производство Зареждане на данни от баркод етикет: склад, артикул, партида, количество
Производство по поръчка Печат на баркод етикети по определен формат 
ПродажбаПечат на търговски етикет по определен форматЗареждане на данни от баркод етикет: склад, артикул, партида, количество

 

Вариант 2 – Въвеждане на баркод технология в производството с разходна норма
ЕтапБаркод принтер Баркод скенер 
АртикулПечат на баркод етикети по определен формат:

> пример за баркод на артикул

 

 
ДоставкаПечат на баркод етикети по определен формат:

> пример за артикул и идентификация на документ.

Зареждане на артикул – наименование и шифър
ПреместванеПечат на баркод етикети по определен формат за артикул и документЗареждане на артикул – наименование и шифър или 

зареждане на изходящ склад, артикул, партида, количество

Производство Печат на баркод етикети  за артикул  или 

печат на баркод щрих за индетификация върху самия документ.

Отваря се на редакция документът, чийто баркод е прочетен
ПродажбаПечат на търговски етикет 

 

II. Търговия

Търговските фирми освен стандартния вариант за печат на баркод етикет, могат да използват да се възползват от възможностите на баркод технология и чрез мобилно баркод сканиращо устройство  с памет (терминал). При него потребителят прочита с устройството баркод етикетите на всички артикули, участващи в документа. След това, когато устройството влезе в обхват на компютъра, данните от файловете могат да се заредят в съответния документ.

Вариант 1 – използване на мобилен баркод сканиращ терминал
ЕтапБаркод принтер Зареждане на данни 
Картон на артикулПечат на баркод етикети 
Справка Отчет за складПечат на баркод етикети 
Доставка (документ: Складова разписка)Печат на баркод етикетиЗареждане на данни от мобилен терминал: артикул и количество
Преместване (документ: Приемо-предавателен протокол) Зареждане на данни от мобилен терминал: артикул и количество
Продажба (експедиционна бележка, фактура) Зареждане на данни от мобилен терминал: артикул и количество
Инвентаризация Зареждане на данни от мобилен терминал: артикул и количество

 

Вариант 2 – печат и прочитане на баркод етикет
ЕтапБаркод принтер – функцияЗареждане на данни 
Картон на артикулПечат на баркод етикети 
Справка Отчет за складПечат на баркод етикети 
Доставка Печат на баркод етикети 
Преместване  Зареждане на данни от баркод етикет
Продажба Зареждане на данни от баркод етикет

 III. Устройства 

Изградени са връзки с някои модели баркод принтери и мобилен терминал. Някои примерни устройства: