Новини - МикроАкаунт

🔔 MACS® СУПТО е регистриран в НАП

MACS® СУПТО е включен в публичния електронен списък към НАП на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти, съгласно изискванията на Наредба Н-18.

Във връзка с изискванията на Наредбата бе обособен модул MACS® СУПТОТой обхваща процесите по управление на продажбите и плащанията. Поради интегрираността на софтуерните функционалности, в MACS® СУПТО може да се проследи движението на стоките и/или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне (реализиране) и/или извършване на плащане, чрез автоматизирана обработка на първично въведената информация. 

Спрямо спецификите на дейност и сложността на процесите в различните предприятие MACS® СУПТО може да функционира както самостоятелно, така и успешно да се интегрира с други модули, част от цялостната система, като:


MACS® Счетоводство;
MACS® Склад;
MACS® Производство;
MACS® Бетон контрол;

 

За повече информация относно MACS® СУПТО можете да се свържете с нас:

ЗАПИТВАНЕ ОТНОСНО НАРЕДБА Н-18 И MACS® СУПТО

СУПТО – Софтуер за управление на продажбите в търговски обект

 

Какво е софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)?

 

Съгласно ЗДДС „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

 

Съгласно Наредба № Н-18/2006 г. „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

 

Речниковото значение на думата „процес“ е последователна смяна на състоянието в развитието на нещо (ход-развой). Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано следва да обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и да отразява тяхното предоставяне/заплащане. Точно тази автоматизирана обработка и наличието на посочената информация дава възможност на търговеца да проследи връзката между извършваните продажби и използваните за тях ресурси (напр. стоки, материали, човекочасове, заетост на стаи и др.).

 

В зависимост от спецификата на осъществяваната дейност, моментът на заявяването и предоставянето на стоката/услугата могат да съвпадат като време, но е възможно да има времеви интервал между заявяването и предоставянето.

 

В случаите, в които за целите на дейността на задълженото лице се използват отделни софтуери/модули, обезпечаващи цялостната дейност и организация на работа на лицето, например изчислителни програмни продукти, програми за управление на човешките ресурси, статистически и анализаторски софтуери и др., за СУПТО ще се считат тези от тях, които притежават посочените по-горе характеристики. Няма пречки СУПТО да има и други функционалности, извън посочените, както и да подава/получава информация към/от други софтуерни модули/продукти.

 

Срокове по Наредба Н-18 

1. Регистрираните по ДДС лица (с изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) трябва да сменят или  модифицират (чрез производители/вносители на фискални устройства), използваните от тях фискални устройства най-късно до 31 март 2019 г.

 

2. Нерегистрираните по ДДС лица и лицата, използващи ЕСФП имат задълженията по горната точка  до края на м. юни 2019 г.

 

3. Ползвателите на ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18/2006 г.  до края на 2019 г.

 

4. Лицата, които използват софтуер за управление на продажби:

 

4.1. Регистрирани по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 31 март 2019 г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях  софтуер в срок до  31.05.2019 г.

 

4.2. Нерегистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 30 юни 2019 г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях  софтуер в срок до 31.08.2019 г.

 

Информацията към НАП  се подава с квалифициран електронен подпис чрез е-услуга, достъпна в портала на НАП.

 

5. Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма в срок до 30 юни 2019 г. Срокът за лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД е до 31 декември 2019 г. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до 30 юни 2019 г., съответно до 31 декември 2019 г.

 

6. Лицата, производители/разпространители на софтуер:

 

От 1 декември 12.2018 г. производител/разпространител на софтуер за управление на продажбите може  да  декларира съответствие на програмен продукт с изискванията на Наредба Н-18/2006 г., като това ще става с квалифициран електронен подпис чрез електронна-услуга, достъпна на интернет страницата  на НАП.

Софтуерите, за които е декларирано съответствие, ще бъдат включени в публичен списък, достъпен на интернет страницата на НАП.

 

7. Изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, влизат в сила от 29 декември 2018 г. Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 г. трябва да подадат информация за това в срок до 29 март 2019 г.

 

Източник: Национална агенция за приходите, www.nap.bg

 

 

 

Промени в Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти 

ВАЖНО!

Във връзка с публикуваната в Държавен вестник брой 80/ 28.9.2018 г. „Наредба № Н-18 / 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изисквания към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин“, бихме искали да Ви информираме за въвеждането на съществените изменения, засягащи всички лица, използващи софтуер за управление на продажбите и фискални устройства за регистрирането им в търговските си обекти.

Към момента МикроАкаунт извършва анализ и разработка на промените, засягащи MACS® като софтуер за управление на продажбите в търговски обекти и ще бъде актуализиран в срок до 31 март 2019 г. 

Това са само някои от съществените промени в Наредбата:

 1. Въвеждат се изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) и връзката му с фискалните устройства в търговския обект; 
 2. Променят се изискванията за реквизитите на фискалните бонове;
 3. Въвежда се изискване за издаване на Сторно бележките от фискалното устройство;
 4. Определят се изисквания към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин, влизащи в сила от 29 декември 2018 г.
 5. Променят се условията и редът за издаване и за отнемане на разрешения на лицата, които извършват техническо обслужване и ремонт на фискално устройство.

Ще информираме нашите клиенти за конкретните промените в софтуера, които ще бъдат направени, за да се отговори на изискванията на Наредба № Н-18 / 2006 г. и да декларират функционалностите пред НАП. Като част от тях можем да споменем:

 1. Задължителната връзка с фискално устройство – за отпечатване на фискален бон и блокиране на продажбата при неосъществена връзка с устройството; 
 2. Генериране на уникален номер на продажбата (съдържащ номера на фискалното устройство) от софтуера и разпечатан върху фискалния бон.
 3. Промени във връзка с откриването, приключването, сторнирането и анулирането на продажбите; Не се допуска манипулиране на данните. 
 4. Конфигуриране на „одиторски профил“, чрез който, при необходимост, ще се предоставя достъп на орган по приходите.

 

Срокове към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект: 

 1. Регистрирани по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите в срок до 31 март 2019 г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използвания в търговските си обекти софтуер в срок до 31.05.2019 г. 
 2.  Нерегистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите в срок до 30 юни 2019 г. Тези лица, трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях в обекта софтуер в срок до 31.08.2019 г.

 

Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 г., трябва да подадат информация за това в срок до 29 март 2019 г.

Може да изтеглите Наредба № Н-18 / 2006 г. от тукИЗТЕГЛИ

Ще продължим да Ви изпращаме информация във връзка с тези промени!

Нов Модул – Митнически Склад

Митнически склад за проследяване на стоки и обезпечение при митническо и временно складиране

Представяме Ви нов софтуерен модул „Митница“ към програмен продукт MACS®, отговарящ на изисквания на Регламент ЕС 2015/2446 и  Регламент (ЕС) 952/2013 – Митнически кодекс за ЕС, определящи правната рамка и изискванията относно режим Митническо складиране на съюзни и несъюзни стоки

Според регламентите за съответните митническите и временни складове следва да се определят суми – обезпечения (поръчителство или депозит) в Агенция Митници, които да се използва като гаранция за изплащането на всички потенциални задължения към митницата (държавни вземания при внос – мито, акциз, ДДС), за да бъде освободена стоката, която е под митнически контрол.

Модул „Митница“ на софтуерна система MACS® обхваща процесите по:

1) Операциите по складиранена стоки във временен или митнически склад.

2) Операциите по експедицияна стоки във временен или митнически склад.

3) Операциите по преместване на стоки в рамките на временен или митнически склад.

4) Проследяване обезпечаването на дължимите държавни вземания при внос – заемане и освобождаване на средства при всяка операция от определен референтен размер за всеки склад.

5) Актуални наличности по складове, вложители, видове стоки;

6) Справки към Агенция Митници за движението на стоки през съответния отчетен период в митническите и временните складове,

7) Справки към Агенция Митници за актуалните суми на предоставените обезпечения за стоките под митнически контрол (заети и свободни средства).

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ – ТУК 

Промени във връзка с GDPR

Уважаеми клиенти,

Както вече знаете, на 25 май 2018 г. влиза в сила Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица във връзка с обработването им и тяхното свободно движение (GDPR – General Data Protection Regulation). С него се въвеждат значителни промени спрямо действащата правна рамка  и се поставят завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни. 

В тази връзка, предстоят промени в Бизнес информационна система МАКС, които да подпомогнат осъществяването на тези изисквания.

Предвидили сме са допълнителни механизми повишаващи сигурността по предаване, съхраняване, използване на информацията и неоторизирания достъп до нея.

Всички наши клиенти ще получат повече информация на служебните си имейл адреси.

Как най-лесно да отговорите на всички изисквания, може да прочетете тук.

Още по темата:

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЛЕД 25 МАЙ 2018 Г.

ДЕСЕТ ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

Права на физическите лица

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

🎄🎄🎄 Коледна промоция -20%

Всички модули на МАКС СчетоводствоСкладПроизводствоБетон-КонтролТранспорт и Механизация,  за период от един месец от 12.12.2017 г. до 12.01.2018 г. са

с 20 % отстъпка.

 За повече информация може да се свържете с нас или да изпратите запитване на: контакти

 

Семинар МАКСимално полезни в Бургас

На 12.05.2017 г. в гр. Бургас част от екипа на МикроАкаунт ЕООД проведе обучителен семинар „МАКСимално полезни“ №2 с клиенти на фирмата от Бургас, Несебър, Приморско, Стара Загора.

В една приятна обстановка в хотел Аква, всеки имаше възможност да се запознае детайлно с различни функционалности в МАКС и всеки един клиент успя да намери решение на свой казус от практиката.

Клиентите разказаха за своя начин на работа и обмениха идеи помежду си.

Изпращане на фактура по имейл директно от МАКС

Дискутирахме различите начини за обмен на фактури за продажба по електронен път:

1)   Автоматично изпращане по имейл на фактура за продажба – добавили сме нова възможност веднага след като потребителя състави фактурата, тя да се изпрати до имейл на клиента, посочен в картона му;

2)   Връзка с „e-faktura“ – изпращане на фактури чрез системата за електронен обмен на документи на фирма Банксервиз. Изпращат се фактури и кредитни известия.

Различни възможности при продажбения процес

Запознахме клиентите и с различните възможности в МАКС за:

1)  Резервиране на количества, чиято продажба ще се осъществи на по-късен етап;

2)  Възможност за последващо експедиране на стоки/продукция.

Всеки един участник получи специален сертификат за участието си.

 

Благодарим на всички клиенти, които присъстваха!

Екип МикроАкаунт

Семинар МАКСимално полезни

МикроАкаунт проведе семинар „МАКСимално полезни“

 

На 24.01.2017 г. в зала 1 на хотел Черно Море**** част от екипа на МикроАкаунт ЕООД проведе обучителен семинар „МАКСимално полезни“ с клиенти на фирмата от Варна, Добрич, Бургас, Каварна.

На семинара нашите клиенти се запознаха с тънкости относно годишното приключване, настройката на Баланс и ОПР, автоматичното приключване на приходни и разходни сметки за достигане до финансов резултат, автоматичното осчетоводяване на сметки от гр. 60. Показа се примери и казуси относно дълготрайните активи и изграждането на номенклатурите в модул Склад 

Разгледаха се и новостите в продукта, свързани с допълнителни автоматични операции, издаването на документи за продажба на чужд език, разновидностите на модул Производство.

Получихме и обратна връзка от клиентите какви операции могат да се автоматизират още, за да намалее времето за въвеждане и обработка на счетоводните документи.

 

Идеята на семинарите, които фирмата ще продължи да организира, е да бъдат ползотворни за хората, които ежедневно използват МАКС за реализирането на професионалните си задачи.

Благодарим на всички клиенти, които присъстваха!

 

 

Новини

МикроАкаунт представи своята дейност на два семинара относно промените по ЗДДС и ЗКПО за 2016 г.

 

На 19.01.2017 г. и 25.01.2017 г. МикроАкаунт представи своята дейност на два семинара, проведени в зала „Аула“ на ИУ – Варна от Варненска одиторска компания относно промените по ЗДДС и ЗКПО за 2016г.

На тези събития имахме възможност да обсъдим настъпилите промени в данъчните закони и приложението им в модул „Счетоводство“ заедно с наши клиенти и да осъществим контакт с много утвърдени специалисти в областта.

Сътрудничество с Икономически Университет – Варна

МикроАкаунт продължава сътрудничеството си с Икономически Университет – Варна

 

През месец декември 2016 г. МикроАкаунт и Икономически Университет – Варна подновиха сътрудничеството си за осъществяване на съвместни дейности от взаимен интерес в областта на:

 • Подобряване възможностите за реализация на обучаващите се и завършилите студенти на ИУ – ВАРНА;
 • Подпомагането на практическото обучение на студентите на ИУ – ВАРНА;
 • Организиране на съвместни събития за представяне на възможности за кариерна реализация в МикроАкаунт пред обучаващите се и завършилите студенти на ИУ – ВАРНА.
Подновяването на сътрудничеството си с един от водещите икономически университети в страната е продължение на политиката на МикроАкаунт да предлага добра възможност за начало на професионалното развитие за млади и амбициозни специалисти.