Цена за МАКС модул Производство

МАКС Модул ПРОИЗВОДСТВО

Версия

ПРОИЗВОДСТВО СКЛАД и     ПРОИЗВОДСТВО ФСД и ПРОИЗВОДСТВО
Цена / работно място 855 лв. 977 лв.

977 лв.

Включва + Пълна себестойност = преки + непреки разходи;
+ Поръчки от клиенти

+ Производство с разходни норми (рецепти);

+ Производство без разходни норми (по поръчки);

+ Отразява необходимите трудови операции;
+ Сложни изделия, полуфабрикати;
+ Планиране на наличността на материали;
+ Общопроизводствени и други разходи.

+ Междинна себестойност  по средна, най-висока или последна доставна цена на материалите;

Всички възможности на МАКС, модул Производство, плюс:

 

 

 

всички възможности на МАКС модул СКЛАД, версия КОНТРОЛ.

Всички възможности на МАКС, модул Производство, плюс:

 

 

 

всички възможности на МАКС модул Счетоводство, версия КОНТРОЛ.

Цена софтуерна актуализация

480 лв.

480 лв.

480 лв.

Посочените цени са в български лева, без начислен ДДС за 1 работно място за 1 фирма  и не включват цената за лиценза за база данни.

Всички версии могат да работят и в многофирмен вариант.

За индивидуална оферта, можете да се обърнете към нас на тел: 0889 664 525 или на страницата за контакт.

Софтуерните актуализации включват доработки във връзка с промяна в законодателните норми, както и подобрения в продукта, предложени най-малко от трима клиенти.