Цена за MACS®модул Счетоводство

MACS® Модул Финансово-счетоводна дейност

Версия

СТАРТ

СМАРТ

КОНТРОЛ

Цена / работно място

300 лв.

600 лв.

977 лв.

Включва + Стандартен сметкоплан с до 15 нива на аналитичност;
+ Счетоводни операции;
+ Основни счетоводни регистри;
+ Ведомости;
+ Материални запаси;
+ Разчети с контрагенти;
+ ДДС;+ Многофирмена версия;+ Експорт към MS Excel, текстов файл.

Всички възможности на версия СТАРТ плюс:

+ Автоматично отчитане на сметките по икономически елементи;

+ Продажби;

+ Доставки и материални запаси;

+ Автоматично формиране на финансов резултат;
+ Автоматично създаване на счетоводни записи от документи за покупки, продажби, изписване;
+ Разширени счетоводни справки;
+ Годишни финансови отчети
+ Протоколи ВОП чл.117 – автоматично осчетоводяване;
+ VIES декларация;
+ Дълготрайни активи;
+ Разчети за изминали периоди;
+ Падежи, лимити и просрочия;
+ Валути;
+ Каса.

Всички възможности на версия СМАРТ плюс: 


+ Себестойност;

+ Разпределение на общи разходи;
Инвойси;

Aвтоматично признаване на разходи за бъдещи периоди;

+ Заключване на стари периоди;

+ Лихвен процент;
+ Групови преводи в лева и валута;
+ Автоматично амортизации по Международните стандарти (МСС);
+ Протокол по чл. 117 от ЗДДС за туристически услуги;
+ Счетоводна година, различна от финансовата;

+ Чужд език;
+ Консолидирана (холдингова) отчетност;

+ Количествено отчитане на стойностно натрупаните МЗ по разходни сметки (напр. обект, поръчка, цех) без самите сметки да има количествено-стойностен характер.

Цена софтуерна актуализация

150 лв.

340 лв.

480 лв.

 

Посочените цени са в български лева, без начислен ДДС за 1 работно място за 1 фирма  и не включват цената за лиценза за база данни.

Всички версии могат да работят и в многофирмен вариант.

За индивидуална оферта, можете да се обърнете към нас на тел: 0889 664 525 или на страницата за контакт.

Софтуерните актуализации включват доработки във връзка с промяна в законодателните норми, както и подобрения в продукта, предложени най-малко от трима клиенти.