Промени в Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти

Виж всички новини

ВАЖНО!

Във връзка с публикуваната в Държавен вестник брой 80/ 28.9.2018 г. „Наредба № Н-18 / 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изисквания към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин“, бихме искали да Ви информираме за въвеждането на съществените изменения, засягащи всички лица, използващи софтуер за управление на продажбите и фискални устройства за регистрирането им в търговските си обекти.

Към момента МикроАкаунт извършва анализ и разработка на промените, засягащи MACS® като софтуер за управление на продажбите в търговски обекти и ще бъде актуализиран в срок до 31 март 2019 г. 

Това са само някои от съществените промени в Наредбата:

 1. Въвеждат се изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) и връзката му с фискалните устройства в търговския обект; 
 2. Променят се изискванията за реквизитите на фискалните бонове;
 3. Въвежда се изискване за издаване на Сторно бележките от фискалното устройство;
 4. Определят се изисквания към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин, влизащи в сила от 29 декември 2018 г.
 5. Променят се условията и редът за издаване и за отнемане на разрешения на лицата, които извършват техническо обслужване и ремонт на фискално устройство.

Ще информираме нашите клиенти за конкретните промените в софтуера, които ще бъдат направени, за да се отговори на изискванията на Наредба № Н-18 / 2006 г. и да декларират функционалностите пред НАП. Като част от тях можем да споменем:

 1. Задължителната връзка с фискално устройство – за отпечатване на фискален бон и блокиране на продажбата при неосъществена връзка с устройството; 
 2. Генериране на уникален номер на продажбата (съдържащ номера на фискалното устройство) от софтуера и разпечатан върху фискалния бон.
 3. Промени във връзка с откриването, приключването, сторнирането и анулирането на продажбите; Не се допуска манипулиране на данните. 
 4. Конфигуриране на „одиторски профил“, чрез който, при необходимост, ще се предоставя достъп на орган по приходите.

 

Срокове към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект: 

 1. Регистрирани по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите в срок до 31 март 2019 г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използвания в търговските си обекти софтуер в срок до 31.05.2019 г. 
 2.  Нерегистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите в срок до 30 юни 2019 г. Тези лица, трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях в обекта софтуер в срок до 31.08.2019 г.

 

Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 г., трябва да подадат информация за това в срок до 29 март 2019 г.

Може да изтеглите Наредба № Н-18 / 2006 г. от тукИЗТЕГЛИ

Ще продължим да Ви изпращаме информация във връзка с тези промени!