Поддръжка

Актуализация MACS GDPR+ (рев. 11489/2018 г.), включва:

1)    Промени в ПП МАКС, във връзка със защита на личните данни (GDPR, Регламент на ЕС 2016/679):

 • регистър на данни, класифицирани като лични;
 • автоматично определяне на физическо лице, на база валидно ЕГН;
 • регистър на операции с лични данни;
 • регистриране на дадено съгласие в системата;
 • възможност за заличаване на лични данни.

2)    Общи функционалности във връзка със защита на личните данни:

 • криптиране на паролите за достъп;
 • права на достъп, основани на потребителски роли;
 • смяна на парола;
 • автоматично архивиране.

3)   Сравняване на продажната цена от документ с предварително заложена съпоставима продажна цена

4)    Залагане на продажна цена за артикул през картона му

5)    Залагане на ограничения за издаване, редакция и изтриване на фактури за продажби по месеци

6)    Промяна на специфичните начини на плащане в документ за продажба

7) Автоматично отваряне на документ за Продажба след запис на Експедиционна бележка за бетон

8)  Други подобрения и отстранени несъответствия в следните форми:

 • Ново поле в документ за продажба на екран;
 • Дебитно и кредитно известие по фактура;
 • Складова разписка;
 • Групови преводи в лева и валута;
 • Справка Стоки по клиенти.

 За повече информация можете да изпратите заявка от тук ;


Актуализация МАКС м. 11 2017 г., включва:

1    Автоматично плащане на фактура за покупка
Нова справка „Заявени и доставени количества“ (за покупка)
Нова опция за експедиране на части и проследяване на остатъка на количеството (за продажба). Издаване на няколко потвърдени документа за продажба по един и същ проформа документ
Нова справка Експедирани количества по проформи
5    В „Планиране на производство“ се зареждат количествата, поръчани от клиенти
6    Допълване на водещите нули в Контиране и осчетоводяване
Нова справка Фактурирано и платено
Прехвърляне на направените редакции на фактура на вече прехвърлена фактура
Нова опция за въвеждане на стойностно кредитно известие от доставчик за намаление на цена
10    Забрана за промяна на контрагент във Фактури по протоколи
11    В документ Приемо-предавателен протокол – въвеждане на допълнителен текст и печат на чужд език
12    Отпечатване на Декларация за съответствие (Удостоверение за качество) на чужд език
13 Импорт на имейл адрес на нови контрагенти
14    Резервирани количества по клиенти, Срок на валидност на поръчката/оферта
15 Подобрения и отстранени несъответствия

За повече информация можете да изпратите заявка от тук ;


Актуализация МАКС м. 06 2017 г., включва:

 1. Автоматично изпращане на документи за продажда по имейл

Вижте повече


ДДС Промени – промени във връзка с изменения в ЗДДС и ППЗДДС в сила от 21.03.2017г.

С последните  промени в ЗДДС и ППЗДДС в сила от 21.03.2017 се регламентира използването на нов вид документ с код 95 Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки, за което е приложим чл.6, ал.4, т.4 от ЗДДС, който съобразно изискванията се отразява в Дневника за продажби. В тази връзка, в ПП МАКС са направени промени в някои форми и списъци (полета).


Актуализация МАКС м. 03 2017 г., включва:

 1. Печат на лого в документи за продажба
 2. Интерфейс за промяна на номерация на протокол по чл. 117.
 3. Сортиране на полетата за автомобил и шофьор в експедиционна бележка за бетон и кантарна бележка
 4. Обвръзка между документ Експедиционна бележка тип Проформа (Поръчка) и Експедиционна бележка тип Потвърдена


За връзка с отдел Поддръжка