Поддръжка

Актуализация МАКС м. 11 2017 г., включва:

1    Автоматично плащане на фактура за покупка
2    Нова справка „Заявени и доставени количества“ (за покупка)
3    Нова опция за експедиране на части и проследяване на остатъка на количеството (за продажба). Издаване на няколко потвърдени документа за продажба по един и същ проформа документ
4    Нова справка Експедирани количества по проформи
5    В „Планиране на производство“ се зареждат количествата, поръчани от клиенти
6    Допълване на водещите нули в Контиране и осчетоводяване
7    Нова справка Фактурирано и платено
8    Прехвърляне на направените редакции на фактура на вече прехвърлена фактура
9    Нова опция за въвеждане на стойностно кредитно известие от доставчик за намаление на цена
10    Забрана за промяна на контрагент във Фактури по протоколи
11    В документ Приемо-предавателен протокол – въвеждане на допълнителен текст и печат на чужд език
12    Отпечатване на Декларация за съответствие (Удостоверение за качество) на чужд език
13    Импорт на имейл адрес на нови контрагенти
14    Резервирани количества по клиенти, Срок на валидност на поръчката/оферта
15    Подобрения и отстранени несъответствия

За повече информация можете да изпратите заявка от тук ;

Актуализация МАКС м. 06 2017 г., включва:

  1. Автоматично изпращане на документи за продажда по имейл

Вижте повече

 

ДДС Промени – промени във връзка с изменения в ЗДДС и ППЗДДС в сила от 21.03.2017г.

С последните  промени в ЗДДС и ППЗДДС в сила от 21.03.2017 се регламентира използването на нов вид документ с код 95 Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки, за което е приложим чл.6, ал.4, т.4 от ЗДДС, който съобразно изискванията се отразява в Дневника за продажби. В тази връзка, в ПП МАКС са направени промени в някои форми и списъци (полета).

Актуализация МАКС м. 03 2017 г., включва:

  1. Печат на лого в документи за продажба
  2. Интерфейс за промяна на номерация на протокол по чл. 117.
  3. Сортиране на полетата за автомобил и шофьор в експедиционна бележка за бетон и кантарна бележка
  4. Обвръзка между документ Експедиционна бележка тип Проформа (Поръчка) и Експедиционна бележка тип Потвърдена

За връзка с отдел Поддръжка