Условия за ползване - МикроАкаунт

ОСЪЩЕСТВЯВАЙКИ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАЙКИ УЕБСАЙТА НА ФИРМА „МИКРОАКАУНТ“ ЕООД, НАРИЧАН ПО-ДОЛУ „УЕБСАЙТ“ ИЛИ САМО „САЙТ“, ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ НА САЙТА И ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ И СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ И НЕ ПРИЕМАТЕ ДОЛУПОСОЧЕНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УЕБСАЙТА.

1. Запазена марка: 
„МикроАкаунт“ и графичния знак представляват регистрирана търговска марка с Регистров номер : 00020344 . 

2. Общи условия за достъпност на сайта на „МикроАкаунт“

Потребителят съзнава, че фирма „МикроАкаунт“ не поема никаква отговорност относно непрекъснатия достъп до този уеб-сайт.

(a) Фирма „МикроАкаунт“ си запазва изключителното право по своя собствена преценка да променя, ограничава или премахва сайта или всеки един от материалите на него. Във връзка с това „МикроАкаунт“ няма задължението да отчита потребностите на който и да било потребител. 

(б) „МикроАкаунт“ си запазва правото по своя собствена преценка да откаже на всеки потребител достъп до сайта или до част от него без предупреждение. 

(в) Отказът от страна на „МикроАкаунт“, от която и да е от разпоредбите в настоящето споразумение, е обвързващ само в случаите на писмено оформено изявление, подписано от надлежно упълномощения представител на организацията. 


3. Авторски права

Този сайт съдържа материали обект на авторско право и сродните му права, търговски марки и друга защитена с особено право на собственост информация, включително, но не само текст, софтуер, снимки и графики. Фирма „МикроАкаунт“ е едноличен собственик на съдържащите се в сайта материали и притежава всички права върху интелектуалната собственост и други вещни права върху тях. Всички права са изрично запазени. Забранява се на потребителите да продават, копират, променят, размножават, публикуват, зареждат, предават или разпространяват под каквато и да било форма целия или части от материала, собственост на „МикроАкаунт“, без изричното писмено разрешение на собственика, с изключение на случаите на създаване на резервно копие на част от съдържанието на сайта единствено с цел лично ползване и без да се заличава индикаторът за произход на информацията. 

4. Сваляне на софтуер
Ако „МикроАкаунт“ предлага за сваляне софтуер, частичното или пълното използване на този софтуер ще се осъществява само в съответствие със съответните лицензионни условия на фирмата (лицензно споразумение). Тези условия ще бъдат изпращани заедно със софтуера или ще могат да бъдат получени от фирмата. В повечето случаи потребителят няма да бъде в състояние да инсталира такъв софтуер преди или без да е приел съответните лицензионни условия и клаузи. 

Предлаганият за сваляне софтуер в повечето случаи ще бъде предназначен изключително за лично ползване или за тестови цели. Всякакъв друг начин на използването му може и ще бъде преследван съгласно наказателното и гражданското законодателство. Правата, които задължително се предоставят на потребителя, няма да бъдат засегнати от конкретния обхват на законите, приложими на съответната територия. 

„МикроАкаунт“ не носи отговорност за щети, възникнали пряко или непряко поради свалянето на файлове. 

5. Линкове / Съдържание и материали на трети лица
Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. „МикроАкаунт” ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. 

6. Правила за използване на пароли и отговорности
Единствено потребителят носи отговорност за обезпечаване на сигурността на паролите и избягване на лошото администриране на тези пароли, които е получил, за използване в този уеб-сайт. В случай, че потребителят открие, че неговата парола е била непреднамерено разкрита на неуправомощен потребител и/или трета страна или че има опасност от злоупотреба с пароли, потребителят трябва незабавно да информира „МикроАкаунт“. Тогава „МикроАкаунт“ ще вземе мерки за блокиране на съответната парола. Въпреки казаното по-горе обаче, фирмата няма да носи отговорност по никакви споразумения, граждански правонарушения или по силата на елементи от теорията на правото, които могат да бъдат сметнати за приложими, за никакви щети, причинени от злоупотребата с лични пароли, освен ако тази злоупотреба не е причинена от преднамереното или очебийно нехайното поведение на служител на „МикроАкаунт“ или на трета страна, действащи от името на „МикроАкаунт. Освен това, фирмата си запазва правото по всяко време и без да посочва конкретни причини да прекрати или ограничи правото на потребителя да получава достъп до защитените с парола страници на сайта чрез блокиране на неговите потребителски данни. 

7. E-mail абонамент 
Чрез заявяването на услугата „E-mail абонамент“ потребителите заявяват желанието си да получават информация за по-важни новини и промоции засягащи фирма „МикроАкаунт“. Информацията се предоставят във вида, в „който са” и „когато са налични” и могат да бъдат предоставяни с намалена честота или временно да бъдат спирани. „МикроАкаунт“ изрично си запазва правото по всяко време да замрази или прекрати потребителския абонамент за услугата без предварително уведомление или даване на обяснение. Всички права върху интелектуалната собственост, включително авторски права върху представяното в услугата “E-mail абонамент” съдържание са запазени и принадлежат на фирма „МикроАкаунт“. 

8. Защита на личните данни 
Определена информация за потребителя като интернет протокол адреси (IP), навигация в сайта, използван софтуер, прекарано време и други подобни данни може да бъде съхранявана на сървъри на „МикроАкаунт“ в малки масиви информация, известни като “cookies,” които могат да бъдат записвани и върху компютърната система на потребителя. Споменатите “cookies” не идентифицират конкретно потребителя. Данните са за вътрешно ползване единствено за целите на анализа на трафика върху уебсайта. В случаите, когато потребител специално предостави уникални идентифициращи го данни като име, адрес и други данни върху форми, съхранявани на този сайт, тези данни ще се използват единствено за статистически цели и няма да бъдат публикувани за общ достъп. Независимо от това „МикроАкаунт“ не носи отговорност за надеждното съхранение на тази информация. 

9. Ограничения на отговорността
Използването на сайта е изцяло на Ваш риск. Нито „МикроАкаунт, нито негови служители или управители, агенти или други страни, участващи в създаването, производството или доставката на този сайт, са отговорни за каквито и да са преки, косвени, наказателни, случайни, специални, предизвикани или други щети, причинени от или по какъвто и да е друг начин свързани с използването на този сайт или съдържание, независимо дали основанието е договор, правонарушение, гаранция или друга правна фигура, дори ако е имало предупреждение такива вреди да възникнат. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на определени щети, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до Вас.

10. Закони и юрисдикция
Тези Условия за ползване и вашето използване на Сайта са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.